Synonimy do słowa OKULARY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OKULARY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OKULARY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OKULARY
to inaczej:

binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)OKULARY
to inaczej:

(pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, (żart.) patrzałki, szkłaOKULARY
to inaczej:

binokle, goglePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

OKULARY OCHRONNE
to inaczej:

gogleRÓŻOWE OKULARY
to inaczej:

optymizm, pogoda ducha, wiara w przyszłość, nadzieja (nadrz.), otucha (nadrz.), ufność (nadrz.), życzenia (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

OKULARY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa okulary?", są:

1. Okulary to inaczej binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Okulary to inaczej (pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, (żart.) patrzałki, szkła.
3. Okulary to inaczej binokle, gogle.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa OKULARY

OKULARY
binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
OKULARY
(pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, (żart.) patrzałki, szkła
OKULARY
binokle, gogle

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OKULARY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x