Synonimy do słowa GOGLE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: GOGLE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa GOGLE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

GOGLE
to inaczej:

binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)GOGLE
to inaczej:

okulary ochronneGOGLE
to inaczej:

okulary, (pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, binokle, (żart.) patrzałki, okulary ochronne, (pot.) szkłaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

GOGLE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa gogle?", są:

1. Gogle to inaczej binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Gogle to inaczej okulary ochronne.
3. Gogle to inaczej okulary, (pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, binokle, (żart.) patrzałki, okulary ochronne, (pot.) szkła.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa GOGLE

GOGLE
binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
GOGLE
okulary ochronne
GOGLE
okulary, (pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, binokle, (żart.) patrzałki, okulary ochronne, (pot.) szkła

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: GOGLE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x