Synonimy do słowa POLITYCZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POLITYCZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POLITYCZNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POLITYCZNY
to inaczej:

dyplomatyczny, kurtuazyjnyPOLITYCZNY
to inaczej:

grzeczny, polityczny (przestarz.), stateczny (książk.), taktowny, układny, uprzejmy, dworski (przestarz.) (podrz.), dżentelmeński (podrz.), elegancki (podrz.), gentlemeński (podrz.), szarmancki (podrz.), uprzejmy (podrz.), dyplomatyczny (podrz.), kurtuazyjny (podrz.)POLITYCZNY
to inaczej:

grzeczny, dyplomatyczny, uprzejmy, kurtuazyjnyPOLITYCZNY
to inaczej:

niemerytoryczny, (pot.) kolesiowski, biznesowyPOLITYCZNY
to inaczej:

partyjny, systemowy, rządowy, ustrojowy, ideologicznyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do POLITYCZNY.

DZIAŁACZ POLITYCZNY
to inaczej:

gracz polityczny, polityk, rewolucjonista (podrz.), wywrotowiec (podrz.), członek opozycji (podrz.), opozycjonista (podrz.), członek partii (podrz.), działacz (podrz.), partyjny (podrz.), mąż stanu (podrz.), państwowiec (książk.) (podrz.), statysta (przestarz.) (podrz.), członek parlamentu (podrz.), parlamentarzysta (podrz.), przedstawiciel władz samorządowych (oficj.) (podrz.), samorządowiec (podrz.), dyplomata (podrz.), demagog (podrz.), populista (podrz.), moderant (przestarz.) (podrz.), moderantysta (przestarz.) (podrz.), polityk umiarkowany (podrz.), polityk zachowawczy (podrz.), hunwejbin (obraźl.) (podrz.), rewolucjonista chiński (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)GRACZ POLITYCZNY
to inaczej:

działacz polityczny, polityk, rewolucjonista (podrz.), wywrotowiec (podrz.), członek opozycji (podrz.), opozycjonista (podrz.), członek partii (podrz.), działacz (podrz.), partyjny (podrz.), mąż stanu (podrz.), państwowiec (książk.) (podrz.), statysta (przestarz.) (podrz.), członek parlamentu (podrz.), parlamentarzysta (podrz.), przedstawiciel władz samorządowych (oficj.) (podrz.), samorządowiec (podrz.), dyplomata (podrz.), demagog (podrz.), populista (podrz.), moderant (przestarz.) (podrz.), moderantysta (przestarz.) (podrz.), polityk umiarkowany (podrz.), polityk zachowawczy (podrz.), hunwejbin (obraźl.) (podrz.), rewolucjonista chiński (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)INTERES POLITYCZNY
to inaczej:

interes polityczny, budowanie potęgi państwa (podrz.), nadrzędność interesu państwa (podrz.), prymat interesów państwa (podrz.), racja stanu (podrz.), wzgląd na dobro państwa (książk.) (podrz.)OFICER POLITYCZNY
to inaczej:

politruk (specjalist.), propagandzista wojskowy, oficer (nadrz.)PROCES SPOŁECZNO-POLITYCZNY
to inaczej:

proces społeczno-polityczny, pauperyzacja (książk.) (podrz.), ubożenie (podrz.), industrializacja (podrz.), uprzemysłowienie (podrz.), laicyzacja (podrz.), sekularyzacja (podrz.), zeświecczenie (podrz.), globalizacja (podrz.), denazyfikacja (podrz.), demokratyzacja (podrz.), westernizacja (podrz.), komercja (pot.) (podrz.), komercjalizacja (podrz.)USTRÓJ POLITYCZNY
to inaczej:

forma rządów, reżim, ustrój, despotyzm (podrz.), tyrania (książk.) (podrz.), autokracja (podrz.), jedynowładztwo (podrz.), samodzierżawie (podrz.), samowładztwo (podrz.), republika (podrz.), rzeczpospolita (podrz.), demokracja (podrz.), ludowładztwo (książk.) (podrz.), władza ludu (oficj.) (podrz.), monarchia (podrz.), ustrój monarchiczny (podrz.), oligarchia (podrz.), ustrój oligarchiczny (podrz.), dyktatura (podrz.), teokracja (podrz.), totalitaryzm (podrz.), totalizm (podrz.), ustrój totalitarny (podrz.), ustrój totalny (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

POLITYCZNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa polityczny?", są:

1. Polityczny to inaczej dyplomatyczny, kurtuazyjny.
2. Polityczny to inaczej grzeczny, polityczny (przestarz.), stateczny (książk.), taktowny, układny, uprzejmy, dworski (przestarz.) (podrz.), dżentelmeński (podrz.), elegancki (podrz.), gentlemeński (podrz.), szarmancki (podrz.), uprzejmy (podrz.), dyplomatyczny (podrz.), kurtuazyjny (podrz.).
3. Polityczny to inaczej grzeczny, dyplomatyczny, uprzejmy, kurtuazyjny.
4. Polityczny to inaczej niemerytoryczny, (pot.) kolesiowski, biznesowy.
5. Polityczny to inaczej partyjny, systemowy, rządowy, ustrojowy, ideologiczny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa POLITYCZNY

POLITYCZNY
dyplomatyczny, kurtuazyjny
POLITYCZNY
grzeczny, polityczny (przestarz.), stateczny (książk.), taktowny, układny, uprzejmy, dworski (przestarz.) (podrz.), dżentelmeński (podrz.), elegancki (podrz.), gentlemeński (podrz.), szarmancki (podrz.), uprzejmy (podrz.), dyplomatyczny (podrz.), kurtuazyjny (podrz.)
POLITYCZNY
grzeczny, dyplomatyczny, uprzejmy, kurtuazyjny
POLITYCZNY
niemerytoryczny, (pot.) kolesiowski, biznesowy
POLITYCZNY
partyjny, systemowy, rządowy, ustrojowy, ideologiczny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POLITYCZNY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POLITYCZNY

Quantcast