ACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: ACH
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "ACH"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "ACH" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 365. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


BACH to:

twórczość Bacha, zbiór jego kompozycji i nut (rzadko mówi się tak o jednym utworze) (na 4 lit.)BACH to:

Jan Sebastian Bach - kompozytor i organista niemiecki epoki baroku, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki (na 4 lit.)BACH to:

Carl, syn Johanna Sebiastiana (1714-1788); kompozytor niemiecki; utwory na klawesyn, fortepian, symfonie (na 4 lit.)BACH to:

Johann Christian, syn Johanna Sebastian (1735-1782); kompozytor niemiecki; opery, symfonie, koncerty (na 4 lit.)BACH to:

Johann Sebastian (1685-1750); kompozytor niemiecki, organista, wirtuoz; pasje, kantaty, utwory orkiestrowe organowe i fortepianowe (na 4 lit.)BACH to:

Wilhelm (1710-1784); syn Johanna Sebastiana, kompozytor niemiecki; symfonie, kantaty, fortepianowe (na 4 lit.)BACH to:

wybitny organista niemiecki (na 4 lit.)DACH to:

górna, najwyższa część budynku, mająca za zadanie przykrycie i osłanianie go przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)DACH to:

przenośnie: dom, miesce, w którym ktoś mieszka (na 4 lit.)DACH to:

górna część pojazdu (na 4 lit.)DACH to:

konstrukcja osłaniająca od góry budowlę lub teren przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)DACH to:

przykrycie osłaniające pomieszczenia budowli przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem itp (na 4 lit.)DACH to:

nad strychem (na 4 lit.)DACH to:

miejsce pracy dekarza (na 4 lit.)FACH to:

zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki; zajęcie, którego ktoś się wyuczył (na 4 lit.)FACH to:

zajęcie, zawód (pot.) (na 4 lit.)FACH to:

zawód (pot.) (na 4 lit.)GACH to:

pogard. kochanek (na 4 lit.)GACH to:

łow. dorosły samiec zająca (na 4 lit.)GACH to:

samiec zająca w gwarze łowieckiej (na 4 lit.)GACH to:

kochanek mężatki (jak samiec zająca) (na 4 lit.)LACH to:

mieszkaniec ziem polskich, członek narodu polskiego (na 4 lit.)ŁACH to:

zniszczona, stara kurtka (na 4 lit.)ŁACH to:

nędzne ubranie (na 4 lit.)ŁACH to:

znoszony ciuch (na 4 lit.)ŁACH to:

podarte ubranie (na 4 lit.)MACH to:

jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów (na 4 lit.)MACH to:

pozaukładowa jednostka prędkości liniowej równa prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu (na 4 lit.)MACH to:

austriacki fizyk i filozof (1838-1916); prace z akustyki, optyki i mechaniki płynów, jeden z twórców empiriokrytycyzmu (na 4 lit.)MACH to:

pisarz i krytyk literacki (1917-65), powieści psychologiczne i obyczajowe; „Jaworowy dom”, „Rdza”, „Życie duże i małe” (na 4 lit.)MACH to:

jednostka prędkości stosowana w lotnictwie (na 4 lit.)ACHAJ to:

mieszkaniec Achai, krainy historycznej w Grecji (na 5 lit.)ACHAJ to:

członek plemienia Achajów - przedstawicieli cywilizacji mykeńskiej (na 5 lit.)BEACH to:

angielska plaża (na 5 lit.)BRACH to:

poufale: mężczyzna; zwłaszcza dobrze znany, stary znajomy (na 5 lit.)CACHE to:

mechanizm, w którym część spośród danych zgromadzonych w źródłach o długim czasie dostępu i niższej przepustowości jest dodatkowo przechowywana w pamięci o lepszych parametrach (na 5 lit.)COACH to:

doradca, pomagający klientowi odkryć jego wiedzę i ukryte umiejętności (na 5 lit.)GMACH to:

wielki okazały budynek (na 5 lit.)GMACH to:

okazały budynek (na 5 lit.)JACHT to:

statek żaglowy lub motorowy w celach sportowo-spacerowo-turystycznych (na 5 lit.)KRACH to:

fatalna sytuacja finansowa firmy, która staje się niewypłacalna, a jej wierzyciele rozpoczynają proces dochodzenia swoich rozszczeń materialnych (na 5 lit.)KRACH to:

bankructwo, plajta (na 5 lit.)LACHA to:

penis, męski członek (na 5 lit.)LACHS to:

fizykochemik (1881-1943); profesor Wolnej Wszechnicy w Warszawie, zamordowany przez hitlerowców (na 5 lit.)LACHS to:

prawnik (1917-93); profesor prawa międzynarodowego, sędzia Międzynarodowego Trybuna1u Sprawiedliwości w Hadze (na 5 lit.)ŁACHA to:

naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek (na 5 lit.)ŁACHA to:

ŁAWICA; mielizna rzeczna piaszczysta (na 5 lit.)ŁACHA to:

rzeczna mielizna (na 5 lit.)ŁACHA to:

piaszczysta mielizna na rzece (na 5 lit.)MACHA to:

twarz, oblicze (na 5 lit.)MACHA to:

czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” (na 5 lit.)MACHO to:

typ mężczyzny, lubiącego podkreślać stereotypowe męskie cechy (na 5 lit.)MACHO to:

'stuprocentowy' mężczyzna (na 5 lit.)MACHO to:

akcentuje swą męskość (na 5 lit.)PACHA to:

wgłębienie pomiędzy klatką piersiową a przedramieniem (na 5 lit.)PACHA to:

wgłębienie pod ramieniem (na 5 lit.)PACHT to:

dzierżawa - użytkowanie jakiejś rzeczy lub majątku i czerpanie z tego faktu korzyści przez czas określony umową, za odpowiednią opłatą (na 5 lit.)PACHT to:

dzierżawne; opłata za dzierżawę (na 5 lit.)PIACH to:

pełno go na Saharze (na 5 lit.)SACHS to:

botanik niemiecki (1832-97); fizjolog roślin; prace dotyczące fotosyntezy (na 5 lit.)SACHS to:

Hans (1494-1576), najwybitniejszy przedstawiciel niemieckiej literatury renesansowej, pieśni wierszowane, tragedie, komedie, farsy zapustne, poemat ku czci Lutra (na 5 lit.)SACHS to:

Nefly (1891-1970), poetka niemiecka, w liryce dała wyraz cierpieniu i zagładzie Żydów-Nobel 1966r (na 5 lit.)STACH to:

'... z Konar', powieść (na 5 lit.)SZACH to:

monarcha w Persji a następnie w Iranie (na 5 lit.)SZACH to:

dawny monarcha w Iranie (na 5 lit.)WACHA to:

solandra, Acanthocybium solandri - gatunek morskiej ryby z rodziny makrelowatych (Scombridae) (na 5 lit.)WACHA to:

benzyna, paliwo (na 5 lit.)ACHAJA to:

historyczna kraina grecka znajdująca się w północnej części półwyspu Peloponez nad Zatoką Koryncką; w czasach rzymskich (od podboju w 146 r. p.n.e.) nazywano tak całą Grecję (z wyjątkiem Epiru, Tesalii i Macedonii) (na 6 lit.)ACHARD to:

pisarz francuski (1899-1974), komedie bulwarowe, dramaty psychologiczne; „Idiotka” (na 6 lit.)ACHEBE to:

ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” (na 6 lit.)ACHTEL to:

ÓSMAK, OŚMINA; dawna miara ciał płynnych (na 6 lit.)BACHOR to:

dziecko; słowo używane z dezaprobatą (na 6 lit.)BACHUS to:

osoba nadużywająca alkoholu (na 6 lit.)BACHUS to:

piesio jednej z lingwistek pracującej przy budowie Słowosieci (na 6 lit.)BACHUS to:

rzymski bóg wina (na 6 lit.)BAŁACH to:

gwara lwowskich uliczników (na 6 lit.)BANACH to:

matematyk (1892-1945); współtwórca analizy funkcjonalnej (na 6 lit.)BLACHA to:

cienka płachta metalu (na 6 lit.)BLACHA to:

forma do wypieków (na 6 lit.)BLACHA to:

odznaka - znak wyróżnienia za osiągnięcia, zasługi (na 6 lit.)BLACHA to:

metalowa płyta, która stanowi wierzch starego typu pieca kuchennego (na 6 lit.)BLACHA to:

tablica rejestracyjna pojazdu (na 6 lit.)BLACHA to:

talerz perkusyjny (na 6 lit.)BLACHA to:

zawartość blachy, formy do pieczenia (na 6 lit.)CIACHO to:

bardzo atrakcyjny mężczyzna (na 6 lit.)CZACHA to:

negatywnie o głowie ludzkiej (na 6 lit.)FLACHA to:

butelka wódki lub (rzadziej) innego alkoholu (na 6 lit.)FLACHA to:

flaszka dużych rozmiarów (na 6 lit.)FLACHA to:

zawartość flachy, dużej butelki; tyle, ile się mieści we flasze (na 6 lit.)FRACHT to:

przewożony ładunek (na 6 lit.)FRACHT to:

opłata za przewożone (najczęściej drogą morską) towary (na 6 lit.)FRACHT to:

przewóz towarów (najczęściej drogą morską) (na 6 lit.)FRACHT to:

określona w umowie zapłata za przewóz towaru (na 6 lit.)FRACHT to:

sam towar (na 6 lit.)KAZACH to:

mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego (na 6 lit.)KAZACH to:

mieszkaniec Ałma Aty (na 6 lit.)KWACHA to:

nazwa waluty w Malawi i Zambii (na 6 lit.)MACHAR to:

(1861-1942), poeta czeski; „Golgotha”, „Magdalena” (na 6 lit.)MACHER to:

fachowiec, wykwalifikowany robotnik do wynajęcia (na 6 lit.)MACHER to:

oszust, kombinator (na 6 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 365 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

Sprawdź też wszys­tkie sło­wa bez opi­sów krzy­żó­wko­wych, któ­re zna­leź­liś­my w sło­wni­ku ję­zy­ka pol­skie­go, a które pa­su­ją do szu­ka­ne­go przez Cie­bie za­py­ta­nia: "ACH".

ACH,

ACH nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz ACH sprawdź również:

ACH - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x