Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W PRZENOŚNI: KŁÓTNIA, SPRZECZKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STARCIE to:

w przenośni: kłótnia, sprzeczka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STARCIE

STARCIE to:

walka, spotkanie przeciwników (na 7 lit.)STARCIE to:

w sporcie: spotkanie dwóch przeciwnych drużyn w celu rywalizacji; a w niektórych sportach: runda (na 7 lit.)STARCIE to:

starcie, rozdrobnienie, utarcie, np. jabłka na tarce (na 7 lit.)STARCIE to:

przetarcie, wytarcie (na 7 lit.)STARCIE to:

usunięcie (na 7 lit.)STARCIE to:

usunięcie, wymazanie, zmazanie (na 7 lit.)STARCIE to:

obtarcie, otarcie; skaleczenie, powierzchowne obrażenie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PRZENOŚNI: KŁÓTNIA, SPRZECZKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 53

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w przenośni: kłótnia, sprzeczka, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PRZENOŚNI: KŁÓTNIA, SPRZECZKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
starcie, w przenośni: kłótnia, sprzeczka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STARCIE
w przenośni: kłótnia, sprzeczka (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x