AK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: AK
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "AK"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "AK" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 1.670. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


AAK to:

płasko zbudowany, jednomasztowy żaglowiec, zaokrąglony na obydwu końcach, używany do początków XX w. wyłącznie na kanałach holenderskich i Renie jako środek transportowy (przede wszystkim do przewozu wina) (na 3 lit.)AAK to:

dawny żaglowiec pływający po holenderskich kanałach (na 3 lit.)AKA to:

owoc bligii pospolitej, jadalny, składnik znany z kuchni jamajskiej (na 3 lit.)AKA to:

afrykańskie, wiecznie zielone drzewo o wysokości do 10 m (na 3 lit.)AKI to:

owoc bligii pospolitej, jadalny, składnik znany z kuchni jamajskiej (na 3 lit.)AKR to:

równy ok. 0,4 hektara (na 3 lit.)AKR to:

ang. jedn. powierzchni ziemi (na 3 lit.)AKR to:

miara gruntu u Anglików (na 3 lit.)AKR to:

miara ziemi nad Tamizą (na 3 lit.)AKR to:

ang. miara gruntu (na 3 lit.)AKR to:

miara powierzchni ziemi w Anglii (na 3 lit.)AKR to:

4047 m kw. dla farmera (na 3 lit.)AKT to:

część utworu scenicznego (na 3 lit.)AKT to:

dokument urzędowy, prawny (na 3 lit.)AKT to:

przedstawienie nagiego ciała ludzkiego w sztuce, zazwyczaj wykonane w oparciu o studium z żywego modela (na 3 lit.)AKT to:

obrzęd, oficjalna uroczystość (na 3 lit.)AKT to:

czyn, działanie, gest (na 3 lit.)AKT to:

wydarzenie, które da się wyodrębnić jak akt w dramacie (na 3 lit.)AKT to:

w filozofii: pojęcie należące do podstawowych terminów metafizyki klasycznej, biorące swój początek w filozofii Arystotelesa, a następnie rozwijane przez średniowieczną myśl scholastyczną, które odnosi do ruchu, a także ogólniej do istnienia, przemian, upływu czasu i celu zdarzeń (na 3 lit.)AKT to:

współżycie seksualne dwojga (lub większej ilości) osób (na 3 lit.)AKT to:

przedstawienie nagiej postaci ludzkiej (na 3 lit.)AKT to:

część opery stanowiąca pewną tematyczną całość (na 3 lit.)AKT to:

notarialny dokument (na 3 lit.)AKT to:

część dramatu (na 3 lit.)AKT to:

notarialny lub na obrazie (na 3 lit.)AKT to:

notarialny lub oskarżenia (na 3 lit.)AKT to:

'rozebrany' obraz (na 3 lit.)BAK to:

rodzaj zarostu, który porasta bok twarzy (na 3 lit.)BAK to:

skrajna część pokładu dziobowego, położona najbliżej dziobu statku wodnego (na 3 lit.)BAK to:

górny pokład dziobowej części statku lub jego nadbudówki dziobowej (na 3 lit.)BAK to:

pełny po tankowaniu (na 3 lit.)BAK to:

zbiornik w aucie (na 3 lit.)BAK to:

napełniany był etyliną (na 3 lit.)DAK to:

starożytny przodek Rumuna (na 3 lit.)DAK to:

przodek Rumuna (na 3 lit.)DAK to:

członek staroż. plemienia trackiego (na 3 lit.)DAK to:

zamieszkiwał tereny dzisiejszej Rumunii (na 3 lit.)HAK to:

zakrzywiony pręt metalowy służący do zaczepiania, trzymania lub zawieszania na nim przedmiotów (na 3 lit.)HAK to:

łow. górny kieł u jeleni, częste trofeum myśliwskie (na 3 lit.)HAK to:

łow. poroże kozicy (na 3 lit.)HAK to:

w boksie: rodzaj ciosu (na 3 lit.)HAK to:

metalowy klin, który po wbiciu w szczelinę skalną, może być używany jako punkt asekuracyjny dla wspinacza lub w speleologii (na 3 lit.)HAK to:

dowód, który podważa czyjąś wiarygodność, którego używa się do szantażowania kogoś (na 3 lit.)HAK to:

PNIAK; w gwarze łowieckiej górny kieł jelenia (na 3 lit.)HAK to:

metalowy pręt zgięty na końcu, o różnych kształtach i różnorakim zastosowaniu (na 3 lit.)HAK to:

PNIAK - w gwarze łowieckiej górny kieł jelenia (na 3 lit.)HAK to:

wieszak w masarni (na 3 lit.)HAK to:

holowniczy (na 3 lit.)HAK to:

na końcu bosaka (na 3 lit.)HAK to:

cios od dołu w podbródek (na 3 lit.)HAK to:

bokserski lub holowniczy (na 3 lit.)HAK to:

cios jak uchwyt (na 3 lit.)JAK to:

Bos grunniens - gatunek dużego ssaka z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych; zamieszkuje Tybet, Indie i Chiny, gdzie żyje zarówno w stanie dzikim, jak i udomowionym (na 3 lit.)JAK to:

typ radzieckich samolotów i śmigłowców, dzieło Jakowlewa (na 3 lit.)JAK to:

ssak z rodziny pustorożców, udomowiony i hodowany w Azji jako zwierzę pociągowe a także dla mleka, sierści i mięsa (na 3 lit.)JAK to:

pustorożec z Tybetu (na 3 lit.)JAK to:

potężny ssak tybetański (na 3 lit.)JAK to:

ssak z rodziny pustorożców (na 3 lit.)LAK to:

materiał mający właściwość mięknięcia w podwyższonej temperaturze aż do postaci półpłynnej oraz zastygania w temperaturze pokojowej (na 3 lit.)LAK to:

Cheiranthus - rodzaj roślin z rodziny kapustowatych (krzyżowych) (na 3 lit.)LAK to:

kod ISO 4217 waluty kip (na 3 lit.)LAK to:

w stomatologii: substancja, którą pokrywa się profilaktycznie zdrowe zęby, która odbudowuje szkliwo i może oddalić wystąpienie próchnicy (na 3 lit.)LAK to:

bylina lub półkrzew z rodziny krzyżowych, uprawiany w ogródkach i doniczkach, duże, barwne i wonne kwiaty (na 3 lit.)LAK to:

w nim odciskano pieczęcie (na 3 lit.)LAK to:

do pieczętowania kopert (na 3 lit.)LAK to:

używany do pieczętowania (na 3 lit.)LAK to:

masa do pieczętowania (na 3 lit.)ŁAK to:

słaby, żenujący, nieautentyczny raper, zwykle odbierany jako pozer (na 3 lit.)MAK to:

Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae) (na 3 lit.)MAK to:

jadalne nasiona rośliny o tej samej nazwie (na 3 lit.)MAK to:

jednoroczna roślina zielna, rzadziej bylina o owocu w postaci wielonasiennej torebki zwanej makówką (na 3 lit.)MAK to:

kojarzy się z korcem (na 3 lit.)MAK to:

niezbędny w kutii (na 3 lit.)MAK to:

czerwony polny kwiat (na 3 lit.)MAK to:

kwiat spod Monte Cassino (na 3 lit.)PAK to:

pak lodowy, lód pakowy, lód dryfujący - wieloletnia, pływająca kra lodowa, występująca na obszarach polarnych Ziemi: Morzu Arktycznym na półkuli północnej i morzach otaczających Antarktydę (na 3 lit.)PAK to:

wieloletni lód morski tworzący rozległe pola lodowe -Arktyka (na 3 lit.)PAK to:

Ludwik, aktor ('Miś') (na 3 lit.)PAK to:

używany do wyrobu papy (na 3 lit.)PAK to:

czarna masa na brykiety (na 3 lit.)RAK to:

nowotwór złośliwy (zazwyczaj powiemy tak o chorobie wywodzącej się z tkanki nabłonkowej) (na 3 lit.)RAK to:

skorupiak z rzędu dziesięcionogów (na 3 lit.)RAK to:

jeden ze znaków zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

osoba spod znaku Raka (na 3 lit.)RAK to:

wada drewna, polegająca na zniekształceniu pnia, najczęściej w postaci charakterystycznych zgrubień, narośli, rzadziej w postaci ubytków (na 3 lit.)RAK to:

jakieś negatywne zjawisko, coś, co jest równie szkodliwe i niszczące, jak poważna choroba (na 3 lit.)RAK to:

ogólnie nazwana (jakaś) zakaźna choroba roślin, która objawia się zniekształceniami o formie podobnej do narośli, która może przybrać wiele odmian (na 3 lit.)RAK to:

wyspecjalizowany przyrząd wiertniczy (na 3 lit.)RAK to:

w muzyce: element kanonu polegający na powtórzeniu melodii (jeden głos wykonywany jest od przodu, drugi od tyłu) (na 3 lit.)RAK to:

zodiakalny gwiazdozbiór, również znak Zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

zodiakalny gwiazdozbiór równikowy (na 3 lit.)RAK to:

polski pistolet maszynowy, kaliber 9mm (na 3 lit.)RAK to:

słodkowodny skorupiak o jednej parze odnóży (na 3 lit.)RAK to:

w wiertnictwie: narzędzie do chwytania rur okładzinowych pozostałych w otworze wiertniczym (na 3 lit.)RAK to:

skorupiak w zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

wśród znaków zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

przed Lwem, w zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

'zwrotnikowy' znak zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

szczypiący skorupiak (na 3 lit.)RAK to:

czasem chodzi tyłem (na 3 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 1.670 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

AK nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz AK sprawdź również:

AK - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      4 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x