CICIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: CICIE
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "CICIE"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "CICIE" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie szu­kany fra­gment: 17. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.


CZCICIEL to:

oddaje komuś cześć (na 8 lit.)MŚCICIEL to:

człowiek żądny zemsty (na 8 lit.)KARCICIEL to:

osoba, która często kogoś karci (na 9 lit.)TRACICIEL to:

ten, kto traci majątek, jest rozrzutny (na 9 lit.)CHRZCICIEL to:

ktoś, kto udziela chrztu (na 10 lit.)CZYŚCICIEL to:

osoba czyszcząca, sprzątająca (na 10 lit.)CZYŚCICIEL to:

kastrator zwierząt (na 10 lit.)WŁAŚCICIEL to:

ten, kto ma jakąś własność, coś posiada, instytucja, która coś posiada (na 10 lit.)NAWRÓCICIEL to:

osoba, która nawraca innych (na 11 lit.)OŚWIECICIEL to:

ktoś, kto informuje, uczy, niesie wiedzę lub postęp (na 11 lit.)OŚWIECICIEL to:

ktoś, kto coś oświeca lub jest źródłem światła (na 11 lit.)ZGWAŁCICIEL to:

o kimś, kto złamał jakieś zasady, prawa, pogwałcił je (na 11 lit.)KSZTAŁCICIEL to:

nauczyciel, wychowawca (na 12 lit.)KSZTAŁCICIEL to:

twórca, osoba, która coś kształtuje, doskonali (na 12 lit.)OBWIEŚCICIEL to:

ktoś, kto głosi, obwieszcza, ogłasza (na 12 lit.)JAN CHRZCICIEL to:

pustelnik, prorok żydowski, święty katolicki i prawosławny (na 13 lit.)WŁAŚCICIELSTWO to:

najszersze, podstawowe prawo rzeczowe, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób (na 14 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "CICIE". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

CICIE nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CICIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz CICIE sprawdź również:

CICIE - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      3 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x