USKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: USKA
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "USKA"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "USKA" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 37. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


ŁUSKA to:

część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)ŁUSKA to:

kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.)ŁUSKA to:

twarda okrywa niektórych nasion, owoców, pąków i podziemnych pędów roślin (na 5 lit.)ŁUSKA to:

rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.)ŁUSKA to:

złuszczająca się warstwa rogowa naskórka o charakterystycznym wyglądzie i fakturze (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)ŁUSKA to:

pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.)ŁUSKA to:

płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.)ŁUSKA to:

aparat ortopedyczny służący do stabilizacji i unieruchomienia stawu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.)ŁUSKA to:

w metalurgii: cienka zewnętrzna warstwa metalu lub tlenków, która nie jest częścią wyrobu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.)RUSKA to:

lekceważąco o Rosjance (na 5 lit.)RUSKA to:

niemiecki elektronik i fizyk (1906-88); twórca pierwszego mikroskopu elektronowego, laureat Nobla (na 5 lit.)KLUSKA to:

uformowane w określony kształt ciasto z mąki, często także z ziemniaków i jaj, element dania (na 6 lit.)KLUSKA to:

gęstsza odmiana bryjki - potrawy górali podhalańskich (na 6 lit.)KLUSKA to:

ktoś pulchny, uroczy, lekko niezdarny (na 6 lit.)MUSKAT to:

rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina (na 6 lit.)MUSKAT to:

słodki i aromatyczny szczep winny (na 6 lit.)PIUSKA to:

mała, okrągła czapeczka przykrywająca Tonsurę, noszona przez biskupów, kardynałów i papieża (na 6 lit.)PIUSKA to:

mała, okrągła czapeczka przykrywająca tonsurę, stanowiąca element stroju kościelnego dostojnika (na 6 lit.)ETRUSKA to:

przedstawicielka starożytnego ludu zamieszkującego Etrurię (w środkowej Italii) (na 7 lit.)INDUSKA to:

mieszkanka Indii, kobieta pochodzenia indyjskiego (na 7 lit.)ZULUSKA to:

przedstawicielka ludów afrykańskich (na 7 lit.)DZIKUSKA to:

dziecko natury, kobieta dzika, niecywilizowana, zazwyczaj pochodząca z barbarzyńskiego ludu (na 8 lit.)DZIKUSKA to:

dziewczyna/kobieta, która ma problemy z kontaktami międzyludzkimi, z zachowaniem się w grupie (na 8 lit.)HINDUSKA to:

mieszkanka Indii, kobieta pochodzenia hinduskiego (na 8 lit.)KRAKUSKA to:

mieszkanka Krakowa od pokoleń (na 8 lit.)KRAKUSKA to:

ubiór wojskowy zwany też krakuską; długi do kolan, wcięty, mający na obu piersiach, wzorem ludów zakaukaskich, kieszonki na ładunki w postaci tulejek w liczbie 5-7 i więcej (na 8 lit.)KRAKUSKA to:

czerwona, sukienna męska czapka, rogatywka bez daszka, obszyta barankiem, zwykle z piórkiem; noszona dawniej przez wieśniaków krakowskich i żołnierzy - krakusów; później każda rogatywka obszyta futrem (na 8 lit.)CHYTRUSKA to:

cwaniarka, spryciula (na 9 lit.)CHYTRUSKA to:

skąpiradło, sknera (na 9 lit.)SZAJBUSKA to:

kobieta, która uchodzi za szaloną, szurniętą, nienormalną, robiąca rzeczy dziwne, nieprzewidywalne, często nacechowane agresją, nagłością (na 9 lit.)TRUSKAWKA to:

smaczny owoc (wieloorzeszkowiec) rośliny o tej samej nazwie (na 9 lit.)TRUSKAWKA to:

Fragaria ananassa - popularna roślina uprawna, gatunek sztuczny, mieszaniec dwóch gatunków poziomki (na 9 lit.)TRUSKAWKA to:

bylina z rodziny różowatych uprawiana dla soczystych, aromatycznych owoców deserowych i na przetwory (na 9 lit.)OWCA OLKUSKA to:

jedna z ras owcy domowej, wyhodowana w okolicach Olkusza przez krycie owiec sprowadzonych z Pomorza trykami rasy fryzyjskiej, holsztyńskiej oraz kent; w wyniku długotrwałej selekcji uzyskano owce łączące bardzo wysoką plenność - ponad 160% (w dużym stopniu odziedziczoną po fryzach) - oraz dobrą użytkowość wełnistą, odziedziczoną po owcach rasy kent (na 11 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "USKA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

USKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz USKA sprawdź również:

USKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      2 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x