WIERK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: WIERK
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "WIERK"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "WIERK" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 38. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


ĆWIERK to:

wysoki dźwięk wydawany przez ptaka (na 6 lit.)ŚWIERK to:

Picea - rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków; świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej (na 6 lit.)ŚWIERK to:

drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie (na 6 lit.)ŚWIERK to:

drzewo sosnowate (na 6 lit.)SKWIERK to:

cichy skwierczący odgłos (na 7 lit.)SKWIERK to:

ćwierkanie (na 7 lit.)SKWIERK to:

płacz, żale, narzekanie (na 7 lit.)ŚWIERKLE to:

część miasta Opole położonego w województwie opolskim (na 8 lit.)POŚWIERKA to:

chroniony ptak z rzędu wróblowatych, obszary półkuli płn; w Polsce rzadki i tylko zimą (na 9 lit.)ŚWIERKLANY to:

wieś w Polsce położona na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Świerklany (na 10 lit.)PONIEWIERKA to:

życie bezdomne, polegające na ciągłym przenoszeniu się z miejsca na miejsce (na 11 lit.)ŚWIERK BIAŁY to:

świerk kanadyjski, Picea glauca - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); pochodzi z północnych obszarów Ameryki Północnej, od centralnej Alaski, na wschód do Nowej Fundlandii, na południe do północnych stanów Montana, Michigan i Maine (na 11 lit.)ŚWIERK CZARNY to:

Picea mariana - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (na 12 lit.)ŚWIERK KOYAMY to:

świerk japoński, Picea koyamae - gatunek z rodziny sosnowatych (na 12 lit.)ŚWIERKLANIEC to:

wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Świerklaniec, siedziba gminy Świerklaniec (na 12 lit.)ŚWIERK AJAŃSKI to:

Picea jezoensis - gatunek z rodziny sosnowatych (na 13 lit.)ŚWIERK ALCOCKA to:

świerk dwubarwny, Picea bicolor, Picea alcockiana - gatunek z rodziny sosnowatych (na 13 lit.)ŚWIERK BREWERA to:

Picea breweriana - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje na terenie Ameryki Północnej w Stanach Zjednoczonych (jest endemitem gór Siskiyou oraz masywu Shasta na granicy Oregonu i Kalifornii) (na 13 lit.)ŚWIERK CHIŃSKI to:

świerk gruboigłowy, Picea asperata - gatunek z rodziny sosnowatych (na 13 lit.)ŚWIERK KŁUJĄCY to:

świerk srebrny, świerk srebrzysty, Picea pungens - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); pochodzi z Gór Skalistych w zachodniej części Ameryki Północnej; wiecznie zielone, bardzo okazałe drzewo szpilkowe, stosowane jako drzewo ozdobne w ogrodach (na 13 lit.)ŚWIERK SERBSKI to:

Picea omorika - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) (na 13 lit.)ŚWIERK SREBRNY to:

świerk kłujący, świerk srebrzysty, Picea pungens - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); pochodzi z Gór Skalistych w zachodniej części Ameryki Północnej; wiecznie zielone, bardzo okazałe drzewo szpilkowe, stosowane jako drzewo ozdobne w ogrodach (na 13 lit.)ŚWIERK TYGRYSI to:

świerk szydlasty, Picea polita, Picea torano - gatunek z rodziny sosnowatych (na 13 lit.)ŚWIERK VEITCHA to:

Picea neoveitchii - gatunek z rodziny sosnowatych (na 13 lit.)ŚWIERK WILSONA to:

Picea wilsonii - gatunek z rodziny sosnowatych (na 13 lit.)POŚWIERKA PŁOWA to:

Calcarius pictus - gatunek ptaka z rodzaju Calcarius, z rodziny poświerków (Calcariidae) (na 14 lit.)ŚWIERK CZERWONY to:

Picea rubens - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje od wschodniego Quebecu do Nowej Szkocji oraz od Nowej Anglii na południe przez Appalachy do zachodniej Północnej Karoliny; drzewo długowieczne, żyje średnio 250-350 lat (na 14 lit.)ŚWIERK JAPOŃSKI to:

świerk Koyamy, Picea koyamae - gatunek z rodziny sosnowatych (na 14 lit.)ŚWIERK KAUKASKI to:

świerk wschodni, Picea orientalis — gatunek świerka; pochodzi z Kaukazu i Azji Mniejszej (na 14 lit.)ŚWIERK SARGENTA to:

Picea brachytyla - gatunek z rodziny sosnowatych (na 14 lit.)ŚWIERK SCHRENKA to:

Picea schrenkiana - gatunek z rodziny sosnowatych (na 14 lit.)ŚWIERK WSCHODNI to:

świerk kaukaski, Picea orientalis — gatunek świerka; pochodzi z Kaukazu i Azji Mniejszej (na 14 lit.)ŚWIERK DWUBARWNY to:

świerk Alcocka, Picea bicolor, Picea alcockiana - gatunek z rodziny sosnowatych (na 15 lit.)ŚWIERK KOREAŃSKI to:

Picea koraiensis - gatunek z rodziny sosnowatych (na 15 lit.)ŚWIERK POSPOLITY to:

Picea abies - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); jedyny gatunek świerka występujący naturalnie w Polsce, rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i na pogórzu (na 15 lit.)ŚWIERK SITKAJSKI to:

Picea sitchensis - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych; pochodzi z zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej, jego nazwa pochodzi od miasta Sitka na Alasce (na 15 lit.)ŚWIERK SZYDLASTY to:

świerk tygrysi, Picea polita, Picea torano - gatunek z rodziny sosnowatych (na 15 lit.)ŻABA ĆWIERKAJĄCA to:

Crinia signifera - gatunek płaza bezogonowego z rodziny żółwinkowatych (na 15 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "WIERK". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

WIERK nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIERK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz WIERK sprawdź również:

WIERK - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      2 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x