YCHA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: YCHA
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "YCHA"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "YCHA" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 42. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


DYCHA to:

10 czegoś (na 5 lit.)DYCHA to:

pieniądz o wartości 10 jednostek (na 5 lit.)DYCHA to:

karta do gry oznaczona dziesiątką (na 5 lit.)DYCHA to:

kwota, 10 jednostek (na 5 lit.)ŁYCHA to:

zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej (na 5 lit.)ŁYCHA to:

og (na 5 lit.)ŁYCHA to:

whisky (na 5 lit.)ŁYCHA to:

wielka chochla (pot.) (na 5 lit.)ŁYCHA to:

do mieszania zupy w garze (na 5 lit.)PYCHA to:

bardzo wysokie mniemanie o sobie, postawa wynoszenia się ponad innych (na 5 lit.)PYCHA to:

zarozumialstwo (na 5 lit.)MARYCHA to:

potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich (na 7 lit.)SPRYCHA to:

szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie (na 7 lit.)DYCHAWKA to:

astma (na 8 lit.)SPYCHACZ to:

spycharka - ciągnik gąsienicowy, zaliczany do grupy maszyn do robót ziemnych (na 8 lit.)SPYCHACZ to:

pomocnicze urządzenie stoczniowe do popchnięcia wodowanego statku, jeśli nie rusza, pomimo otwarcia zwalniaczy (na 8 lit.)WRÓŻYCHA to:

kobieta wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 8 lit.)BOGDYCHAN to:

historyczny tytuł cesarza w Chinach (na 9 lit.)DYCHAWICA to:

astma, dolegliwość przewlekła, w której przebiegu występują silne napady kaszlu i duszności, powodowane przez zwężenie oskrzelików w płucach; może mieć różne przyczyny (na 9 lit.)HEZYCHAZM to:

odmiana kwietyzmu w Kościele wschodnim, bizantyński nurt mistyczny, który osiągnął szczytowy rozwój i popularność w wieku XIV (na 9 lit.)ODPYCHACZ to:

robotnik pracujący w kopalni, który odbiera wozy w załadowniach albo na przyszybiu (na 9 lit.)PALCZYCHA to:

Sauromatum - rodzaj roślin zielnych należący do rodziny obrazkowatych (na 9 lit.)SPYCHARKA to:

buldożer, ciągnik zaopatrzony w lemiesz do odspajania i przemieszczania gruntu, wyrównywania terenu (na 9 lit.)WYPYCHACZ to:

w rzemiośle: narzędzie służące do wypychania czegoś (na 9 lit.)WYPYCHACZ to:

człowiek wypychający zwierzęta, ptaki (na 9 lit.)WYPYCHACZ to:

coś, co wypycha jakiś obiekt, co jest używane do wypychania - napełniania wnętrza jakiejś rzeczy (na 9 lit.)WYPYCHACZ to:

narzędzie do usuwania haczyka z wnętrza złowionej ryby (na 9 lit.)WZDYCHACZ to:

ironicznie - niespełniony kochanek, beznadziejnie zakochany (na 9 lit.)ZAPYCHACZ to:

pokarm jedziony dla zabicia głodu, dający uczucia sytości na dłużej, często, choć nie zawsze, o niskiej wartości odżywczej (na 9 lit.)ZAPYCHACZ to:

składnik kosmetyku zatykający, zapychający pory skóry (na 9 lit.)ZAPYCHACZ to:

przenośnie: wypełniacz, coś, czym można wypełnić jakąś lukę, pustkę; coś, co nie jest pełnowartościowe (na 9 lit.)ZAPYCHACZ to:

w przemyśle wydobywczym i na kolei: urządzenie, które służy do zapychania wózków do jakiejś przestrzeni (szybu, klatki itd.) (na 9 lit.)ZAPYCHACZ to:

robotnik zatrudniony w przemyśle wydobywczym przy ręcznym zapychaniu wozów do szybu (na 9 lit.)ODDYCHANIE to:

proces życiowy związany z uzyskiwaniem przez organizmy energii użytecznej biologicznie (na 10 lit.)ODDYCHANIE to:

w materiałoznawstwie: zdolność materiałów do wybiórczego przepuszczania gazów (na 10 lit.)POPYCHADŁO to:

ktoś mało zaradny, kogo się źle traktuje, kim się pomiata, kogo się wykorzystuje (na 10 lit.)PRZYCHACIE to:

miejsce przy chacie, w najbliższym otoczeniu domu, obszar otaczający chatę (na 10 lit.)PSYCHALGIA to:

zaburzenie somatoformiczne (na 10 lit.)BYCHAWIANIN to:

mieszkaniec Bychawy (na 11 lit.)BYCHAWIANKA to:

mieszkanka Bychawy (na 11 lit.)MURY JERYCHA to:

przeszkoda, którą można łatwo obalić (na 11 lit.)SZTYCHARSTWO to:

dziedzina grafiki zajmująca się wytwarzaniem sztychów (na 12 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "YCHA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

YCHA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

YCHA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz YCHA sprawdź również:

YCHA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x