YWIENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: YWIENIE
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "YWIENIE"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "YWIENIE" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie szu­kany fra­gment: 10. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.


ŻYWIENIE to:

dział medycyny, zajmujący się badaniem związków między zdrowiem a żywieniem (ilość, jakość, zróżnicowanie, zależność od wieku żywionego itp.) (na 8 lit.)ŻYWIENIE to:

zachowywanie pamięci o uczuciach, doznaniach, emocjach, myślach (na 8 lit.)ŻYWIENIE to:

czynności, których celem jest dostarczenie pokarmu (na 8 lit.)ŻYWIENIE to:

dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia (na 8 lit.)OŻYWIENIEC to:

taki nieumarły, który został ożywiony (jak np. zombie) (na 10 lit.)POŻYWIENIE to:

jedzenie - coś, co się je, co można zjeść (na 10 lit.)ŻYWIENIE WIARY to:

wierzenie, ufanie, mienie nadziei na coś (na 13 lit.)ŻYWIENIE ZWIERZĄT to:

dostarczanie pokarmu zwierzętom gospodarskim zgodne z fizjologią trawienia pasz i przyswajaniem składników odżywczych (na 16 lit.)OŻYWIENIE GOSPODARCZE to:

faza cyklu koniunkturalnego, składająca się z fazy ożywienia i fazy rozkwitu (na 20 lit.)SKRZYWIENIE INFLACYJNE to:

tendencja jakiegoś podmiotu (rządu, banku centralnego) do tolerowania inflacji z braku właściwego przeglądu sytuacji, a zwłaszcza do przedkładania korzyści jakie może mu przynieść inflacja nad koszty z nią związane (na 21 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "YWIENIE". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

YWIENIE nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

YWIENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz YWIENIE sprawdź również:

YWIENIE - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x