APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ

APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ to:

stacja teletransmisyjna, element węzła łączności mający za zadanie zapewnienie telefonicznej łączności dalekosiężnej na wielu łączach jednocześnie (na 32 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ - podsumowanie

Najlepiej pasującym opisem w krzyżówce dla podanego hasła jest:

Opis dla hasła krzyżówkowego: APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ stacja teletransmisyjna, element węzła łączności mający za zadanie zapewnienie telefonicznej łączności dalekosiężnej na wielu łączach jednocześnie (na 32 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ

APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ
stacja teletransmisyjna, element węzła łączności mający za zadanie zapewnienie telefonicznej łączności dalekosiężnej na wielu łączach jednocześnie (na 32 lit.).

Oprócz APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ sprawdź również:

Komentarze - APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x