MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY

MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY to:

międzynarodowy standard pomiaru czasu bazujący na uśrednieniu czasu mierzonego przez wiele cezowych zegarów atomowych na całym świecie (na 25 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY - podsumowanie

Najlepiej pasującym opisem w krzyżówce dla podanego hasła jest:

Opis dla hasła krzyżówkowego: MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY międzynarodowy standard pomiaru czasu bazujący na uśrednieniu czasu mierzonego przez wiele cezowych zegarów atomowych na całym świecie (na 25 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY

MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY
międzynarodowy standard pomiaru czasu bazujący na uśrednieniu czasu mierzonego przez wiele cezowych zegarów atomowych na całym świecie (na 25 lit.).

Oprócz MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY sprawdź również:

Komentarze - MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x