Hasła do krzyżówek

Krzy­żówki to praw­do­po­do­bnie naj­po­pu­lar­niej­sze gry czy też za­gad­ki sło­wno li­te­ro­we. Prak­tycz­nie chy­ba ka­żdy z nas ro­zwią­zy­wał kie­dyś je­dną z nich. Krzy­żów­ki mo­gą mieć prze­róż­ne for­my, kształ­ty czy roz­mia­ry, ale za­sa­da jest za­wsze ta sa­ma - na pod­sta­wie po­da­ne­go krót­kie­go ha­sła na­le­ży zna­leźć odpo­wie­dnie sło­wo, czy też wy­ra­że­nie, bę­dą­ce odpo­wie­dzią. I tu­taj mo­że po­ja­wić się pro­blem - co zro­bić je­że­li masz trud­ność z od­gad­nię­ciem ha­sła w roz­wią­zy­wa­nej krzy­żów­ce?

Dzięki na­sze­mu słow­ni­ko­wi, któ­ry za­wie­ra pra­wie 3 mil­io­ny wy­ra­zów, i szyb­kiej wy­szu­ki­war­ce mo­żesz już za chwi­lę od­na­leźć lub do­pa­so­wać ha­sło bra­ku­ją­ce Ci do roz­wią­za­nia krzy­żów­ki.

PTASZNIKNIENY nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ np. KLA_STR_FOBIA). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mną ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!
Pa­mię­taj, że w przy­pad­ku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych, przy wyszu­ki­waniu w bazie po­mi­jamy spa­cje po­mię­dzy poszcze­gól­nymi czło­nami i nie li­czymy ich do dłu­go­ści hasła.

PTASZNIKNIENY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

UWAGA!!! Pełna lista wyszu­kiwanych wcze­śniej ha­seł jest bar­dzo dłu­ga i jej ła­dowa­nie może "chwilkę" pot­rwać - w za­leżno­ści od szyb­kości Two­jego połą­cze­nia z in­ter­netem.

KRZYŻÓWKA

NAJPOPULARNIEJSZA GRA SŁOWNA

Krzyżówka - to gra czy też zagadka słowno-literowa, po­le­ga­ją­ca na od­ga­dy­wa­niu lub do­pa­so­wy­wa­niu haseł i wpi­sy­waniu ich w krzy­żu­jące się ze so­bą ru­bry­ki. Ta for­ma roz­ry­wki umy­sło­wej po­jawi­ła się na świe­cie po­nad sto lat te­mu i od te­go cza­su zy­ska­ła wiel­ką po­pu­lar­ność.

Krzyżówki różnią się od siebie stopniem trudności, wielkością, wiekiem potencjalnego odbiorcy. Można je konstruować tylko w tych językach, gdzie pojedyncza litera alfabetu reprezentuje indywidualną głoskę, dlatego niemożliwe jest układanie krzyżówek w języku np. chińskim. Na koncepcji krzyżówki opiera się również gra Scrabble.
Pomysłodawcą krzyżówki jest Amerykanin Arthur Wynne, pracownik "działu sztuczek i kawałów" gazety New York World. Pierwszą krzyżówkę zamieścił w niedzielnym dodatku "Fun" ("Zabawa") do "New York World" z dnia 21 grudnia 1913 r. Była ona wzorowana na grze towarzyskiej, w którą grywał jego dziadek - "Magiczny kwadrat albo podwójny akrostych". "Original crossword puzzle" zawierała 32 hasła. Rubryki oddzielone były czarnymi odstępami. Pomysł spotkał się z tak dużym entuzjazmem ze strony czytelników, że w 1924 r. ukazała się książka "Crossworld puzzle". Zawierała wybór 50 krzyżówek publikowanych dotychczas w "Fun". Okazała się bestsellerem. W ciągu miesiąca rozeszła się w nakładzie przeszło pół miliona egzemplarzy. Wynalazek nie został opatentowany. W kilka miesięcy potem nowinka trafiła do Brytyjczyków, którzy rozprzestrzenili ją na inne kraje Europy. Pojawiły się też czasopisma poświęcone wyłącznie temu rodzajowi rozrywek umysłowych, nad którymi łamią sobie głowy miliony ludzi na całym świecie.

W Polsce krzyżówka pojawiła się oficjalnie po raz pierwszy w "Kurierze Warszawskim" z 31 stycznia 1925 r. w dziale zadań redagowanym przez autora licznych szarad, Karola Hoffmana, opublikowana została anonimowo "łamigłówka krzyżowa". Redakcja ufundowała 5 nagród dla osób, które nadeślą poprawne rozwiązanie. W tydzień po tym krzyżówkę autorstwa Kazimierza Makarczyka załączono do warszawskiego tygodnika "Ilustracja". To ten szachista właśnie jako pierwszy podał nazwę "krzyżówka" będącą tłumaczeniem angielskiego wyrażenia "cross word puzzle". Wkrótce krzyżówki zaczęły publikować kolejne polskie gazety.

Najpopularniejsze rodzaje krzyżówek:

  • jolka
  • kwadrat magiczny
  • krzyżówka panoramiczna
  • swatka
  • ukośnik
  • krzyżówka hetmańska

Opracownie własne na podstawie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC%C3%B3wka_(zagadka)

Poleć nas znajomym:

Quantcast