TUA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: TUA
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "TUA"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "TUA" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 32. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


TUAN to:

myszowór, tafa, mysz workowata, Phascogale tapoatafa - gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych; występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii (na 4 lit.)LENTUA to:

jezioro w Finlandii (na 6 lit.)RYTUAŁ to:

ustalone czynności towarzyszące ważnym wydarzeniom, uroczystościom (na 6 lit.)RYTUAŁ to:

czynność lub zespół czynności (często irracjonalnych), które trzeba wkonać dla osiągnięcia zamierzanego skutku; rytuał jest zakorzeniony w świadomości kulturowej, ma związek z tabu, sacrum oraz działanie społeczne i odniesienie religijno-magiczne (na 6 lit.)RYTUAŁ to:

codzienny zwyczaj, np. rytuał golenia się (na 6 lit.)RYTUAŁ to:

ustalona forma praktyk religijnych (na 6 lit.)RYTUAŁ to:

forma obrzędu; ceremonia (na 6 lit.)STATUA to:

rzeźba przedstawiająca człowieka, rzadziej zwierzę (na 6 lit.)STATUA to:

POSĄG (na 6 lit.)STATUA to:

wolności - w Stanach Zjednoczonych (na 6 lit.)TATUAŻ to:

ozdoba na ciele wykonana przez wprowadzenie barwnika do skóry po to, żeby zmienić jej pigment (na 6 lit.)TATUAŻ to:

technika zdobienia ciała przez zmianę pigmentu skóry; nie ma liczby mnogiej (na 6 lit.)TETUAN to:

prowincja w północnym Maroku, główne miasto Tetuan (na 6 lit.)TUAREG to:

przedstawiciel ludu berberyjskiego zamieszkującego obszary Sahary, głównie w Algierii, Libii, Mali, Nigrze i Burkina Faso (na 6 lit.)TUAREG to:

makrojęzyk z południowej gałęzi języków berberskich, używany w Afryce na rozległych obszarach Mali, Nigru, Algierii, Libii i Burkina Faso (na 6 lit.)KONTUAR to:

rodzaj stołu oddzielającego sprzedawcę (w sklepie) lub barmana (w barach) od klientów (na 7 lit.)TUALETA to:

określenie czynności higienicznej, której częścią jest mycie się i przebieranie (na 7 lit.)TUATARA to:

HATTERIA; jedyny współczesny przedstawiciel prajaszczurów Nowa Zelandia (na 7 lit.)TUATARA to:

HATTERIA: jedyny współczesny przedstawiciel prajaszczurów - Nowa Zelandia (na 7 lit.)ANTUALAŻ to:

koronka z przewagą płótna w motywach dekoracyjnych, wyrabiana w XVIII wieku (na 8 lit.)SYTUACJA to:

zbiór okoliczności (na 8 lit.)AKTUALIZM to:

w filozofii: doktryna, według której cała rzeczywistość nie istnieje poza myślą (na 9 lit.)AKTUALIZM to:

w psychologii: kierunek, który traktuje procesy psychiczne jako rozwijające się pasmo zdarzeń tożsamych z aktualnymi przeżyciami (na 9 lit.)AKTUALIZM to:

zasada geologiczna mówiąca, że czynniki fizyczne i chemiczne modyfikujące skorupę ziemską działają w teraźniejszości w podobny sposób, w jaki działały w przeszłości (na 9 lit.)FIKSATUAR to:

kosmetyk do włosów, stosowany do ich układania (na 9 lit.)GARGANTUA to:

olbrzym z powieści F. Rabelais'goGargantua i Pantagruel (na 9 lit.)MANTUANKA to:

mieszkanka Mantui (miasta we Włoszech) (na 9 lit.)MUTUALIZM to:

jedna z interakcji protekcjonistycznych między populacjami, charakteryzująca się obopólnymi korzyściami o takim stopniu, który praktycznie wzajemnie uzależnia istnienie obu populacji (na 9 lit.)MUTUALIZM to:

doktryna złagodzonego socjalizmu, oparta na zasadzie wzajemności w przeciwstawianiu do walki konkurencyjnej (na 9 lit.)MUTUALIZM to:

forma współżycia dwóch organizmów np. zwierząt i owadów korzystna dla obu stron (na 9 lit.)REPERTUAR to:

zbiór powtarzających się zachowań (na 9 lit.)REPERTUAR to:

zbiór utworów (muzycznych, filmowych, tetralnych itp.) jednego artysty, jednostki działającej w obszarze sztuki, jednego gatunku lub umieszczonych na jednym afiszu (na 9 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "TUA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

TUA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TUA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz TUA sprawdź również:

TUA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      4 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x