PUSTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: PUSTA
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "PUSTA"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "PUSTA" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 33. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


PUSTAĆ to:

pustkowie, obszar bez zabudowań i zarośli (na 6 lit.)PUSTAK to:

rodzaj cegły - wyrób budowlany z otworami, które - dzięki właściwościom izolacyjnym powietrza - dodatkowo zmniejszają przewodnictwo cieplne (na 6 lit.)PUSTAK to:

osoba lekkomyślna, beztroska, trzpiotowata; też: pusta (na 6 lit.)PUSTAK to:

blok ceramiczny z gipsu, betonu, itp. z kanałami lub komorami, używany do budowy ścian i stropów (na 6 lit.)KAPUSTA to:

znane warzywo (taka kapusta rośnie w ogródku i można ją kupić pod tą nazwą w zieleniaku) (na 7 lit.)KAPUSTA to:

potrawa z kapusty (na 7 lit.)KAPUSTA to:

przenośnie: pieniądze, środki materialne, to, czym się płaci (na 7 lit.)KAPUSTA to:

Brassica - rodzaj roślin zielnych (często uprawnych) z rodziny kapustowatych (na 7 lit.)KAPUSTA to:

dwuletnia, rzadziej jednoroczna roślina warzywna z krzyżowych. uprawiana dla jadalnych liści, uprawiana też jako pastewna (na 7 lit.)KAPUSTA to:

... włoska, warzywo (na 7 lit.)PUSTA NOC to:

nazwa ostatniej nocy przed pogrzebem zmarłej osoby na Kaszubach (na 8 lit.)ROZPUSTA to:

nadmiar czegoś zgromadzony w jednym miejscu (na 8 lit.)PUSTA PAŁA to:

ktoś bezmyślny, głupi (na 9 lit.)NAZWA PUSTA to:

nazwa, której zakres jest pusty, tzn. nie ma ona desygnatów (na 10 lit.)CIAPKAPUSTA to:

śląskie danie z purée ziemniaczanego i kapusty z boczkiem, kiełbasą lub zrumienioną cebulą (na 11 lit.)PUSTA STRUNA to:

struna, która podczas gry na instrumencie smyczkowym, jest nieprzyciśnięta palcem (na 11 lit.)PUSTA STRUNA to:

dźwięk wydobywający się z nieprzyciśniętej palcem struny podczas gry na instrumantach smyczkowych (na 11 lit.)PUSTACZARKA to:

rodzaj pieca używanego do wyrobu pustaków (na 11 lit.)KAPUSTA BIAŁA to:

Brassica oleracea var. capitata f. alba - forma kapusty warzywnej głowiastej, rośliny z rodziny kapustowatych (na 12 lit.)MODRA KAPUSTA to:

danie wielkopolskie i śląskie w postaci gotowanej czerwonej kapusty z dodatkami (na 12 lit.)MODRA KAPUSTA to:

odmiana kapusty głowiastej o fioletowoczerwonych liściach (na 12 lit.)RELACJA PUSTA to:

relacja, która nie zachodzi dla żadnego elementu zbioru na którym jest rozpatrywana (na 12 lit.)KAPUSTA WŁOSKA to:

odmiana kapusty o pomarszczonych liściach (na 13 lit.)PUSTAK ŚCIENNY to:

wyrób ceramiczny lub betonowy (z betonu zwykłego lub na kruszywie lekkim, np. keramzycie) przeznaczony do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych (na 13 lit.)SŁODKA KAPUSTA to:

danie z gotowanej słodkiej kapusty (na 13 lit.)KAPUSTA CUKROWA to:

Brassica oleracea var. capitata f. alba - forma kapusty warzywnej głowiastej, rośliny z rodziny kapustowatych (na 14 lit.)KAPUSTA KISZONA to:

rodzaj potrawy lub jeden z jej składników, przygotowywany z szatkowanej kapusty, która poddawana jest kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację (na 14 lit.)PUSTAK STROPOWY to:

wyrób ceramiczny lub betonowy stosowany jako wypełniające elementy budowlane do stropów i stropodachów gęstożebrowych (na 14 lit.)CZERWONA KAPUSTA to:

odmiana kapusty głowiastej o fioletowoczerwonych liściach (na 15 lit.)CZERWONA KAPUSTA to:

potrawa z warzywa o tej samej nazwie (na 15 lit.)KAPUSTA KWASZONA to:

rodzaj potrawy lub jeden z jej składników, przygotowywany z szatkowanej kapusty, która poddawana jest kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację (na 15 lit.)KAPUSTA PASTEWNA to:

Brassica oleracea var. medullosa - odmiana kapusty warzywnej; jest to roślina dwuletnia należąca do rodziny kapustowatych (na 15 lit.)KAPUSTA PEKIŃSKA to:

podgatunek z rodziny kapustowatych o owalnych, pomarszczonych liściach (na 15 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "PUSTA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

Sprawdź też wszys­tkie sło­wa bez opi­sów krzy­żó­wko­wych, któ­re zna­leź­liś­my w sło­wni­ku ję­zy­ka pol­skie­go, a które pa­su­ją do szu­ka­ne­go przez Cie­bie za­py­ta­nia: "PUSTA".

PUSTA,

PUSTA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUSTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz PUSTA sprawdź również:

PUSTA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x