SPR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: SPR
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "SPR"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "SPR" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 88. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


SPRAY to:

płyn znajdujący się, wraz z gazem nośnym, w pojemniku pod dużym ciśnieniem i przeznaczony do rozpylania (na 5 lit.)SPRAY to:

pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 5 lit.)SPRAY to:

zawartość sprayu, aerozolu, tyle, ile się mieści w pojemniku ze sprayem (na 5 lit.)SPRAY to:

rozpylacz z lakierem do włosów (na 5 lit.)SPRAY to:

rozpylacz z lakierem (na 5 lit.)SPREJ to:

pojemnik, którego zawartość (zwykle płynna, rzadziej w stanie stałym) jest pod ciśniniem i może być rozpylana (na 5 lit.)SPREJ to:

płyn znajdujący się, wraz z gazem nośnym, w pojemniku pod dużym ciśnieniem i przeznaczony do rozpylania (na 5 lit.)SPRĘŻ to:

stosunek ciśnienia na wylocie i wlocie sprężarki (na 5 lit.)SPRYT to:

cecha człowieka (na 5 lit.)SPRYT to:

cechuje cwaniaka (na 5 lit.)SPRAWA to:

materia, zespół określonych okoliczności, ważnych dla kogoś lub czegoś (na 6 lit.)SPRAWA to:

postępowanie sądowe prowadzone przez sąd, którego celem jest ustalenie faktów i wymierzenie sprawiedliwości (na 6 lit.)SPRAWA to:

podniośle o idei (na 6 lit.)SPRAWA to:

coś do załatwienia, do zrobienia; interes, który ktoś potrzebuje - chce lub musi - załatwić (na 6 lit.)SPRINT to:

bieg na krótkim dystansie (100 i 200 m) (na 6 lit.)SPRINT to:

bieg na setkę (na 6 lit.)SPRITE to:

popularny napój orzeźwiający (na 6 lit.)SPRZĘG to:

urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować (na 6 lit.)SPRZĘG to:

urządzenie łączące, pośredniczące, dopasowujące czy też spinające (na 6 lit.)SPRZĘG to:

urządzenia do łączenia między sobą pojazdów kolejowych, wozów kopalnianych, maszyn rolniczych z ciągnikami itp (na 6 lit.)SPRZĘG to:

połączenia przewodów hamulcowych poszczególnych pojazdów kolejowych (na 6 lit.)SPRZĘT to:

wyposażenie niezbędne do funkcjonowania czegoś (na 6 lit.)SPRZĘT to:

przedmiot użytkowy, np. mebel, kuchenka (na 6 lit.)SPRZĘT to:

przedmioty (zbiór rzeczy) niezbędne do obsługi czegoś, wykonywania jakichś czynności (na 6 lit.)SPRZĘT to:

zbiór i zwożenie plonów (na 6 lit.)SPRZĘT to:

żartobliwie lub ironicznie o męskim przyrodzeniu (na 6 lit.)SPRZĘT to:

przyrządy, przybory, urządzenia (na 6 lit.)EKSPRES to:

zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny (na 7 lit.)EKSPRES to:

pośpieszny list lub paczka (na 7 lit.)EKSPRES to:

pociąg o podwyższonym standardzie, zatrzymujący się tylko na dużych stacjach, objęty całkowitą rezerwacją miejsc (na 7 lit.)EKSPRES to:

ekspres do kawy - zautomatyzowane urządzenie służące do parzenia kawy (na 7 lit.)EKSPRES to:

przyrząd służący do mocowania liny do punktów asekuracyjnych, składający się z dwóch karabinków połączonych krótką, usztywnioną pętlą z taśmy (na 7 lit.)EKSPRES to:

goniec, umyślny; pracownik odpowiedzialny za roznoszenie korespondencji (na 7 lit.)EKSPRES to:

rodzaj broni palnej; sztucer podwójny o poziomym lub pionowym (bok-ekspres) ułożeniu luf gwintowanych (na 7 lit.)OSPRZĘT to:

urządzenia zamontowane na statku (na 7 lit.)OSPRZĘT to:

wyposażenie pomocnicze zapewniające prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń (na 7 lit.)SPRĘŻYK to:

drapieżny chrząszcz z rodziny sprężykowatych (na 7 lit.)SPRĘŻYK to:

chrząszcz, których drapieżne larwy podgryzają korzenie roślin (na 7 lit.)SPRYCHA to:

szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie (na 7 lit.)SPRYCIK to:

spryt (na 7 lit.)SPRZĘŻA to:

sprzężaj (na 7 lit.)SPRZĘŻA to:

łańcuch, sznur, uprząż (na 7 lit.)ASPRILLA to:

piłkarz kolumbijski, napastnik Parmy i Newcastle (na 8 lit.)ESPRESSO to:

kawa przygotowana w specjalnym ekspresie ciśnieniowym, której pije się mało, jest gęsta i często ma naturalną piankę, parzona jest z mieszanek różnych gatunków kawy (na 8 lit.)KASPRZYK to:

bokser, mistrz olimpijski z Tokio w wadze półśredniej w finale walczył z ciężką kontuzją ręki (na 8 lit.)SPRAWNIK to:

osoba sprawująca funkcję naczelnika powiatu w carskiej Rosji (na 8 lit.)SPRAWNIK to:

osoba, która sprwuje jakiś urząd (na 8 lit.)SPRĘŻYNA to:

kawałek metalu o wysokiej sprężystości (na 8 lit.)SPRĘŻYNA to:

czynnik będący źródłem, przyczyną, decydujący o przebiegu jakiegoś procesu (na 8 lit.)SPRĘŻYNA to:

sprawca, inicjator jakiegoś procesu (na 8 lit.)SPRINTER to:

zawodnik specjalizujący się w biegach na krótkich dystansach; krótkodystansowiec (na 8 lit.)SPRZĄGLE to:

Thaliacea - gromada małych zwierząt morskich zaliczanych do osłonic; żyją w morzach strefy międzyzwrotnikowej, osiągają długość od 2 do 20 cm, unoszą się w toni wodnej pojedynczo lub tworzą kolonie osiągające do 3 m długości, są obojnakami (na 8 lit.)SPRZECIW to:

stanowisko wyrażające opór, brak zgody na coś, opowiadanie się przeciwko czemuś (na 8 lit.)SPRZEDAŻ to:

odstępowanie czegoś kupującemu na własność za określoną sumę; umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki (na 8 lit.)SPRZĘCIK to:

zdrobniale: przedmiot użytkowy, np. mebel, kuchenka (na 8 lit.)SPRZĘCIK to:

zdrobniale: przedmioty (zbiór rzeczy) niezbędne do obsługi czegoś, wykonywania jakichś czynności (na 8 lit.)SPRZĘŻAJ to:

konie lub bydło zaprzęgane do wozu albo pługa (na 8 lit.)SPRZĘŻAJ to:

zwierzę pociągowe wraz z osprzętem w gospodarstwie rolnym (na 8 lit.)TE SPRAWY to:

seks, życie seksualne, współżycie; określenie eufemistyczne (na 8 lit.)EKSPRESJA to:

cecha działania artystycznego: sposób wyrażania stanów wewnętrznych wyrazisty dla odbiorców (na 9 lit.)EKSPRESJA to:

działanie mające na celu wyrażenie wobec innych swoich stanów wewnętrznych (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha objawiająca się w działaniu, gdy coś robione jest sprawnie, umiejętnie (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

to, czy organizm lub organ są sprawne (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

w etyce: dyspozycja dobrego działania (termin użyty po raz pierwszy przez Arystotelesa) (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha czynności, działania, procesu: to, że coś jest dobrze i sprawnie realizowane, kolejne etapy następują we właściwej kolejności, od razu po sobie i zdają się prowadzić ku zamierzonemu celowi (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

jakaś zdefiniowana umiejętność (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca, w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

dobry stan, fakt, że jakieś urządzenie działa, jest na chodzie (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

odznaka harcerska symbolizująca fakt, że dany harcerz wykonał określone zadania i posiadł niezbędne umiejętności (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha czynności, które są sprawnie (zręcznie, umiejętnie, bez trudu) wykonywane (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha kogoś (człowieka, zwierzęcia), kto jest fizycznie sprawny, zdolny do wykonania czynności, która wymaga dobrej kondycji i wyćwiczenia (na 9 lit.)SPRAWNOŚĆ to:

cecha człowieka, który potrafi coś dobrze, sprawnie zrobić (na 9 lit.)SPRAWUNEK to:

zakupiony obiekt lub towar (na 9 lit.)SPRINGBOK to:

szpringbok, antylopa skoczek, Antidorcas marsupialis - gatunek małego brązowo-białego ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich; żyje na suchych terenach południowej i południowo-zachodniej Afryki, głównie w Namibii, Botswanie, Angoli i Republice Południowej Afryki (na 9 lit.)SPROSNOŚĆ to:

nieprzyzwoitość, nieobyczajność jakiegoś zjawiska (na 9 lit.)SPROSNOŚĆ to:

rzecz nieprzyzwoita, nieobyczajna (na 9 lit.)SPROŚNOŚĆ to:

nieprzyzwoitość, obsceniczność jakiegoś zjawiska (na 9 lit.)SPROŚNOŚĆ to:

coś sprośnego (na 9 lit.)SPROŚNOŚĆ to:

cecha człowieka, który jest uznawany za sprośnego, obscenicznego (na 9 lit.)SPRYCIARZ to:

osoba sprytna, zaradna (na 9 lit.)SPRYCIULA to:

spryciara, sprytna dziewczyna lub kobieta (na 9 lit.)SPRYCIULA to:

spryciarz, ktoś sprytny (na 9 lit.)SPRYTNOŚĆ to:

spryt - cecha człowieka; to, że ktoś postępuje inteligentnie i pomysłowo (na 9 lit.)SPRZĄCZKA to:

część elementów garderoby, służąca do chwytania przewlekanego przez nią paska, w celu właściwego umocowania ubrania na ciele lub jedynie do ozdoby (na 9 lit.)SPRZĘCIOR to:

przedmioty (zbiór rzeczy) niezbędne do obsługi czegoś, wykonywania jakichś czynności (na 9 lit.)SPRZĘCIOR to:

żartobliwie lub ironicznie o męskim przyrodzeniu (na 9 lit.)SPRZĘCIOR to:

żartobliwie lub z niechęcią o sprzęcie - przedmiotach użytkowych (na 9 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "SPR". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

SPR nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz SPR sprawdź również:

SPR - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x