STOPIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: STOPIE
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "STOPIE"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "STOPIE" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 28. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


STOPIEŃ to:

element struktury (sztucznej lub naturalnej) zorganizowanej wertykalnieschodkowo lubszczeblowo (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

szczebel, poziom, który coś zajmuje w przyjmowanej, ustalonej klasyfikacji (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

ocena, nota wystawiana uczniowi, informująca o poziomie jego wiedzy, najczęściej wyrażana liczbowo (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

poziom intensywności czegoś, wielkość, zakres jakiegoś zachowania, sytuacji lub wydarzenia (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

popularna podstawowa jednostka miary przyjmowana dla różnych skal, np. stopień Celsjusza, stopień pisma (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

element schodów (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

miejsce, szczebel w hierarchii w strukturach, w których obowiązują takie relacje (np. wojskowych, urzędniczych) (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

w muzyce: następny dźwięk skali albo gamy (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

matematyczna jednostka miary kąta, która wynosi 1/360 kąta pełnego (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

kategoria oraz forma przymiotników i niektórych przysłówków, wyrażająca poziom intensywności jakiejś cechy (najczęściej w porównaniu z innymi obiektami) (na 7 lit.)PODSTOPIEŃ to:

pionowa deska stanowiąca część stopnia (na 10 lit.)STOPIENIEK to:

mały stopień (na 10 lit.)ŚRÓDSTOPIE to:

metapodium kończyny tylnej kręgowców (na 10 lit.)STOPIEŃ GRAFU to:

maksymalny stopień wierzchołka w grafie (na 12 lit.)STOPIEŃ RÓWNY to:

forma gramatyczna przymiotników i niektórych przysłówków (na 12 lit.)STOPIEŃ WODNY to:

pionowy uskok dna rzeki odpowiednio obudowany i umocniony w celu ochrony koryta rzeki przed niszczącym działaniem spadającej wody (na 12 lit.)STOPIEŃ WODNY to:

różnica poziomów wody w rzece powstająca wskutek spiętrzeń (na 12 lit.)STOPIEŃ WYŻSZY to:

forma gramatyczna przymiotników i niektórych przysłówków (na 13 lit.)STOPIEŃ ETATOWY to:

w służbach państwowych - określony dla danego etatu stopień lub kilka stopni (na 14 lit.)STOPIEŃ NAUKOWY to:

stopień doktora lub doktora habilitowanego (na 14 lit.)STOPIEŃ SWOBODY to:

zmienna pozwalająca opisać stan układu fizycznego (na 14 lit.)STOPIEŃ TURBINY to:

część turbiny, w której skład wchodzą nieruchome tarcze łopatek kierowniczych oraz osadzony na wale wieniec łopatek wirnikowych (na 14 lit.)STOPIEŃ SŁUŻBOWY to:

stopień zawodowy w służbach państwowych (policja, straż pożarna, wojsko, prokuratura itp.) (na 15 lit.)STOPIEŃ CELSJUSZA to:

jednostka miary w skali termodynamicznej, w której zero wyznacza temperatura wrzenia wody (na 16 lit.)STOPIEŃ HARCERSKI to:

stopień zdobywany w harcerstwie poprzez wykazanie się określonym zasobem wiedzy i umiejętności (na 16 lit.)STOPIEŃ NAJWYŻSZY to:

forma gramatyczna przymiotników i niektórych przysłówków (na 16 lit.)STOPIEŃ FAHRENHEITA to:

jednostka miary w skali termodynamicznej stosowanej powszechnie do połowy XX wieku (nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize); obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza - 32 °F = 0 °C; 212 °F = 100 °C (na 18 lit.)STOPIEŃ WARSTWICOWY to:

znormalizowany dla danej mapy i skali odstęp pomiędzy kolejnymi warstwicami podstawowymi (zasadniczymi) (na 18 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "STOPIE". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

Sprawdź też wszys­tkie sło­wa bez opi­sów krzy­żó­wko­wych, któ­re zna­leź­liś­my w sło­wni­ku ję­zy­ka pol­skie­go, a które pa­su­ją do szu­ka­ne­go przez Cie­bie za­py­ta­nia: "STOPIE".

STOPIE,

STOPIE nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOPIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz STOPIE sprawdź również:

STOPIE - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      4 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x