SUPE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: SUPE
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "SUPE"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "SUPE" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 35. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


SUPEL to:

suplementy diety dla trenujących siłowo (na 5 lit.)SUPEŁ to:

rezultat wiązania, łączenia, przeplatania lin, sznurów, wstążek, nitek; najprostszy rodzaj węzła (na 5 lit.)SUPEŁ to:

zaciągnięta pętla; węzeł (na 5 lit.)SUPEŁEK to:

mały supeł - zaciągnięta pętla, splot (na 7 lit.)SUPERIOR to:

przełożony w zakonie jezuitów (na 8 lit.)SUPERIOR to:

w niektórych zakonach: przełożony generalny (na 8 lit.)SUPERMAN to:

człowiek, który ma bardzo dużo zalet, jest lubiany, ogólnie postrzegany jako ktoś bardzo wartościowy, przebojowy, potrafiący sobie radzić w każdej sytuacji, silny psychicznie, nieokazujący słabości (na 8 lit.)SUPERFILM to:

superprodukcja, przebój kinowy z gwiazdorską obsadą, zrealizowany przy ogromnym nakładzie finansowym (na 9 lit.)SUPERNOWA to:

gwiazda, która jest jednym z etapów życia niektórych rodzajów gwiazd, charakteryzująca się tym, że w pewnym momencie gwałtownie zwiększa swoją jasność, a po kilku tygodniach lub miesiącach staje się prawie niewidoczna (na 9 lit.)SUPERNOWE to:

gwiazdy zmienne odznaczające się nagłym wzrostem jasności i prędkości wyrzucanej materii (na 9 lit.)SUPERNOWE to:

gwiazdy zmienne odznaczające się nagłym wzrostem jasności i prędkościami wyrzucanej materii (na 9 lit.)SUPERKONTO to:

nowoczesne konto bankowe, które posiada jakieś dodatkowe opcje, jest pod jakimś względem atrakcyjne dla użytkownika (na 10 lit.)SUPERKUTER to:

kuter rybacki lub statek rybacki o zwiększonych rozmiarach (ok. 17 m długości) i większej mocy silnika (240 KM) (na 10 lit.)SUPERVISOR to:

człowiek, który kogoś nadzoruje, jest nad kimś wyżej w hierarchii i nim dowodzi, sprawdza jego działania, jest zwierzchnikiem (na 10 lit.)SUPERVISOR to:

w turnieju tenisoweym: główny sędzia (na 10 lit.)SUPERWIZJA to:

konsultacja z innym specjalistą, kolegą po fachu (najczęściej w psychoterapii i innych zawodach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym); sesja, spotkanie poświęcone dyskusji nad pracą z podopiecznym (na 10 lit.)SUPERWIZJA to:

metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach, obejmująca regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora (na 10 lit.)SUPERWIZJA to:

nadzór, kontrola nad czymś (na 10 lit.)SUPERKLIENT to:

w informatyce: program, oprogramowanie korzystające z usług zapewnianych przez serwer, będące nadrzędnym wobec klientów; klient łączy się z usługami serwera za pośrednictwem superklienta (na 11 lit.)SUPERKLIENT to:

klient, który w jakiś sposób zasługuje na wyższą rangę niż inni klienci, np. przez to, że interesy z nim są bardziej opłacalne, dochodowe, na większą skalę albo dlatego, że relacja z nim jest szczególna ze względu na bezproblemowy przebieg (na 11 lit.)SUPERMARKET to:

sklep o bardzo dużej powierzchni sprzedający szeroki asortyment towarów codziennego użytku, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki czyszczące itp (na 11 lit.)SUPERNATANT to:

warstwa roztworu nad osadem (na 11 lit.)SUPERNOWOŚĆ to:

przedmiot, pomysł, wzór, produkt, który jest najnowszy, najmodniejszy, najbardziej innowacyjny (na 11 lit.)SUPERPOMYSŁ to:

zaskakujący, nadzwyczajny pomysł; twórcza myśl, koncepcja (na 11 lit.)SUPERTOSKAN to:

lokalne, ekskluzywne wino włoskie, które jest produkowane z niestandardowych szczepów winogron (z tego powodu uchodzące za eksperymentalne, często oyginalne w smaku i wymykające się klasyfikacjom) (na 11 lit.)SUPERWAJZOR to:

człowiek, który kogoś nadzoruje, jest nad kimś wyżej w hierarchii i nim dowodzi, sprawdza jego działania, jest zwierzchnikiem (na 11 lit.)SUPERFORTECA to:

czterosilnikowy samolot bombowy przeznaczony do lotów o dalekim zasięgu (na 12 lit.)SUPERKOBIETA to:

osobnik o cechach fenotypowych żeńskich, często z wyjątkowo dobrze zaznaczonymi trzeciorzędowymi cechami płciowymi, z wrodzoną trisomią chromosomu X (na 12 lit.)SUPERMODELKA to:

synonim popularnej modelki, rozpoznawanej i popularnej na całym świecie, pracującej dla najlepszych projektantów i firm odzieżowych (na 12 lit.)SUPERPAŃSTWO to:

państwo, które łączy w sobie wiele niegdysiejszych mniejszych państw pod jednym, wspólnym rządem (na 12 lit.)SUPERPOZYTYW to:

bardzo pozytywny komentarz, wieńczący jakąś internetową transakcję; opinia, która jest wyjątkowo dobra (na 12 lit.)SUPERPRZEBÓJ to:

przebój muzyczny, który jest bardzo modny, popularny np. przez długi czas (na 12 lit.)SUPERPRZEBÓJ to:

coś, co jest niesamowitym hitem, który robi karierę nieporównywalną z żadną inną (na 12 lit.)SUPERRAKIETA to:

nowoczesny pocisk rakietowy lub odrzutowy napędzany silnikiem odrzutowym o dalekim zasięgu, który uderzając w cel omija przeszkody i dodatkowo jest niewykrywalny dla wroga (na 12 lit.)SUPERSNAJPER to:

piłkarz, który wyjątkowo skutecznie gra, zdobywając wiele bramek (na 12 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "SUPE". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

SUPE nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUPE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz SUPE sprawdź również:

SUPE - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x