SYGNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: SYGNA
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "SYGNA"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "SYGNA" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 41. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


SYGNAŁ to:

nośnik informacji; abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

umówiony znak o treści informacyjnej (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

wiadomość, wieść, często niepotwierdzona, poszlakowa (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

dźwięk słyszany w słuchawce telefonu (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

zapowiedź, oznaka, zwykle połączona naturalnym związkiem przyczynowo-skutkowym z tym, co zapowiada lub o czym świadczy (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

w biologii, fizjologii: bodziec (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

umowny znak (na 6 lit.)ASYGNATA to:

papierowy pieniądz (na 8 lit.)SYGNAŁEK to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 8 lit.)ASYGNACJA to:

nakaz wypłaty jakiejś sumy pieniędzy lub towaru (na 9 lit.)SYGNATURA to:

własnoręczny podpis artysty na jego dziele (na 9 lit.)SYGNATURA to:

oznaczenie akt (na 9 lit.)DESYGNACJA to:

powołanie kogoś na stanowisko (na 10 lit.)SYGNALÓWKA to:

FANFARA (na 10 lit.)SYGNAŁÓWKA to:

prosty instrument dęty blaszany pozbawiony wentyli (zaworów), przez co rzadko stosowany do produkcji muzycznej; używany do wygrywania fanfar lub sygnałów w zastosowaniach militarnych, łowieckich, harcerskich, w sygnalizacji kolejowej (na 10 lit.)SYGNATURKA to:

mała wieża kościelna (na 10 lit.)SYGNATURKA to:

najmniejszy dzwon kościoła (na 10 lit.)SYGNATURKA to:

w Usenecie rodzaj podpisu umieszczonego na końcu wiadomości (na 10 lit.)SYGNATURKA to:

wieża nad prezbiterium lub na skrzyżowaniu naw z małym dzwonkiem kościelnym (na 10 lit.)KONSYGNACJA to:

umowa łącząca cechy umowy komisu i umowy składu, przekazanie do sprzedaży towaru pozostającego własnością dostawcy (zwykle dotyczy sprzedaży książek) (na 11 lit.)RADIOSYGNAŁ to:

sygnał, który jest nadawany drogą radiową (na 11 lit.)KOD SYGNAŁOWY to:

umowne znaki tworzące kod, służą do przekazywania informacji za pomocą flag sygnałowych oznaczających litery alfabetu, cyfry (na 12 lit.)RAK SYGNAŁOWY to:

Pacifastacus leniusculus - jeden z gatunków raków pochodzących z Ameryki Północnej, a obecnie występujących także w Europie, w tym w Polsce; został sprowadzony w latach sześćdziesiątych do Szwecji, a później do innych krajów europejskich, powodem jego introdukcji była odporność na dżumę raczą, która powodowała wtedy masowe śnięcia rodzimych gatunków raków (na 12 lit.)SYGNALIZATOR to:

przedmiot lub urządzenie, które coś sygnalizuje (na 12 lit.)SYGNAŁ CIĄGŁY to:

sygnał, który ma ciągłą dziedzinę, to znaczy jest zdefiniowany dla każdej wartości argumentu (najczęściej czasu) w skończonym lub nieskończonym przedziale (na 12 lit.)SYGNATARIUSZ to:

osoba, która podpisuje umowę międzynarodową w imieniu państwa (na 12 lit.)WIDMO SYGNAŁU to:

przedstawienie sygnału w dziedzinie częstotliwości lub pulsacji, otrzymane przy pomocy transformacji Fouriera (na 12 lit.)SYGNAŁ CYFROWY to:

sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne w czasie (na 13 lit.)SYGNAŁ RADIOWY to:

sygnał, który jest nadawany drogą radiową (na 13 lit.)SYGNAŁ ZIELONY to:

sygnał, który zezwala na wjazd za sygnalizator, a pieszym - wejście na przejście dla pieszych (na 13 lit.)FLAGA SYGNAŁOWA to:

flaga będąca elementem sformalizowanego międzynarodowego kodu sygnałowego zatwierdzonego przez międzynarodową organizację morską (na 14 lit.)SYGNAŁ ALARMOWY to:

sygnał alarmu, oznaczający wezwanie do gotowości, do boju, do ewakuacji itp (na 14 lit.)SYGNAŁ FONICZNY to:

sygnał reprezentujący dźwięki w różnej formie (na 14 lit.)KONSYGNATARIUSZ to:

osoba lub przedsiębiorstwo, które zajmuje się pośrednictwem handlowym, sprzedaje towary, które są własnością zleceniodawców (na 15 lit.)KONSYGNATARIUSZ to:

ktoś, kto wraz z kimś innym coś podpisuje (na 15 lit.)KONTRASYGNATURA to:

znak wybijany na monecie, zwiększający jej wartość lub nadający prawo obiegu w kraju monecie obcej (na 15 lit.)SYGNAŁ ANALOGOWY to:

sygnał, który może przyjmować dowolną wartość z ciągłego przedziału (nieskończonego lub ograniczonego zakresem zmienności) (na 15 lit.)SYGNAŁ DYSKRETNY to:

model wielkości zmiennej, która jest określona tylko w dyskretnych chwilach czasu (na 15 lit.)SYGNAŁ DŹWIĘKOWY to:

zwrócenie czyjejś uwagi poprzez użycie dźwięku (na 15 lit.)TRĄBKA SYGNAŁOWA to:

prosty instrument dęty blaszany pozbawiony wentyli (zaworów), przez co rzadko stosowany do produkcji muzycznej; używany do wygrywania fanfar lub sygnałów w zastosowaniach militarnych, łowieckich, harcerskich, w sygnalizacji kolejowej (na 15 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "SYGNA". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

SYGNA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYGNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz SYGNA sprawdź również:

SYGNA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      3 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x