Synonimy do słowa FANTOM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FANTOM.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FANTOM

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FANTOM
to inaczej:

chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwidFANTOM
to inaczej:

halucynacja, zjawa, widmo, miraż, wizja, demon, widziadło, omam, obcy, duch, straszydło, zwid, zjawisko, mara, urojenie, ułuda, chimera, upiór, zmora, fatamorgana, przywidzeniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

FANTOM inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa fantom?", są:

1. Fantom to inaczej chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid.
2. Fantom to inaczej halucynacja, zjawa, widmo, miraż, wizja, demon, widziadło, omam, obcy, duch, straszydło, zwid, zjawisko, mara, urojenie, ułuda, chimera, upiór, zmora, fatamorgana, przywidzenie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa FANTOM

FANTOM
chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid
FANTOM
halucynacja, zjawa, widmo, miraż, wizja, demon, widziadło, omam, obcy, duch, straszydło, zwid, zjawisko, mara, urojenie, ułuda, chimera, upiór, zmora, fatamorgana, przywidzenie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FANTOM

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x