Synonimy do słowa FATAMORGANA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FATAMORGANA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FATAMORGANA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FATAMORGANA
to inaczej:

chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwidFATAMORGANA
to inaczej:

fatamorgana, złudzenie optyczne (nadrz.)FATAMORGANA
to inaczej:

halucynacja, miraż, omam, zwid, urojenie, ułuda, chimera, przywidzenie, fantomPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

FATAMORGANA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa fatamorgana?", są:

1. Fatamorgana to inaczej chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid.
2. Fatamorgana to inaczej fatamorgana, złudzenie optyczne (nadrz.).
3. Fatamorgana to inaczej halucynacja, miraż, omam, zwid, urojenie, ułuda, chimera, przywidzenie, fantom.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa FATAMORGANA

FATAMORGANA
chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid
FATAMORGANA
fatamorgana, złudzenie optyczne (nadrz.)
FATAMORGANA
halucynacja, miraż, omam, zwid, urojenie, ułuda, chimera, przywidzenie, fantom

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FATAMORGANA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x