Synonimy do słowa HALUCYNACJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: HALUCYNACJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa HALUCYNACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

HALUCYNACJA
to inaczej:

chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwidHALUCYNACJA
to inaczej:

imaginacja, omam, przywidzenie, wyobrażenie, złudzenieHALUCYNACJA
to inaczej:

imaginacja, miraż, omam, złudzenie, wyobrażenie, zwid, urojenie, ułuda, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantomPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

HALUCYNACJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa halucynacja?", są:

1. Halucynacja to inaczej chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid.
2. Halucynacja to inaczej imaginacja, omam, przywidzenie, wyobrażenie, złudzenie.
3. Halucynacja to inaczej imaginacja, miraż, omam, złudzenie, wyobrażenie, zwid, urojenie, ułuda, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantom.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa HALUCYNACJA

HALUCYNACJA
chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid
HALUCYNACJA
imaginacja, omam, przywidzenie, wyobrażenie, złudzenie
HALUCYNACJA
imaginacja, miraż, omam, złudzenie, wyobrażenie, zwid, urojenie, ułuda, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantom

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: HALUCYNACJA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x