Synonimy do słowa OMAM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OMAM.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OMAM

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OMAM
to inaczej:

chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwidOMAM
to inaczej:

halucynacja, imaginacja, przywidzenie, wyobrażenie, złudzenieOMAM
to inaczej:

halucynacja, imaginacja, zjawa, widmo, miraż, złudzenie, wyobrażenie, zwid, mara, urojenie, ułuda, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantomPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OMAM inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa omam?", są:

1. Omam to inaczej chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid.
2. Omam to inaczej halucynacja, imaginacja, przywidzenie, wyobrażenie, złudzenie.
3. Omam to inaczej halucynacja, imaginacja, zjawa, widmo, miraż, złudzenie, wyobrażenie, zwid, mara, urojenie, ułuda, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantom.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa OMAM

OMAM
chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid
OMAM
halucynacja, imaginacja, przywidzenie, wyobrażenie, złudzenie
OMAM
halucynacja, imaginacja, zjawa, widmo, miraż, złudzenie, wyobrażenie, zwid, mara, urojenie, ułuda, chimera, fatamorgana, przywidzenie, fantom

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OMAM

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x