Synonimy do słowa APASZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: APASZ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa APASZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

APASZ
to inaczej:

andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)APASZ
to inaczej:

opryszek, łobuz, zakapior, chuligan, antek, andrus, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, awanturnik, ulicznik, psotnikPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

APASZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa apasz?", są:

1. Apasz to inaczej andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Apasz to inaczej opryszek, łobuz, zakapior, chuligan, antek, andrus, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, awanturnik, ulicznik, psotnik .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa APASZ

APASZ
andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, ulicznik, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
APASZ
opryszek, łobuz, zakapior, chuligan, antek, andrus, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, awanturnik, ulicznik, psotnik

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok APASZ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: APASZ

Quantcast