Synonimy do słowa ULICZNIK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ULICZNIK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ULICZNIK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ULICZNIK
to inaczej:

andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)ULICZNIK
to inaczej:

opryszek, łobuz, zakapior, chuligan, apasz, antek, andrus, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, awanturnik, psotnikPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ULICZNIK.

ULICZNIK PARYSKI
to inaczej:

gawrosz, kloszard (nadrz.), lump (wulg.) (nadrz.), lumpenproletariusz (nadrz.), łachmaniarz (nadrz.), łapserdak (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

ULICZNIK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ulicznik?", są:

1. Ulicznik to inaczej andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Ulicznik to inaczej opryszek, łobuz, zakapior, chuligan, apasz, antek, andrus, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, awanturnik, psotnik .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ULICZNIK

ULICZNIK
andrus (przestarz.), apasz (przestarz.), awanturnik, baciar (przestarz.), batiar (przestarz.), chuligan, łobuz, łotr, opryszek, rzezimieszek, zakapior (pot.), chuligan (podrz.), luj (pot.) (podrz.), lump (podrz.), margines społeczny (podrz.), menel (pot.) (podrz.), męt (podrz.), obwieś (podrz.), żul (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
ULICZNIK
opryszek, łobuz, zakapior, chuligan, apasz, antek, andrus, urwis, rzezimieszek, łajdak, łotr, awanturnik, psotnik

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ULICZNIK

ULICZNIK - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ULICZNIK

x