Synonimy do słowa PIWIARNIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIWIARNIA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIWIARNIA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIWIARNIA
to inaczej:

pijalnia piwa, pub, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)PIWIARNIA
to inaczej:

pijalnia piwa, pubPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PIWIARNIA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa piwiarnia?", są:

1. Piwiarnia to inaczej pijalnia piwa, pub, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.).
2. Piwiarnia to inaczej pijalnia piwa, pub.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PIWIARNIA

PIWIARNIA
pijalnia piwa, pub, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)
PIWIARNIA
pijalnia piwa, pub

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIWIARNIA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIWIARNIA

Quantcast