Synonimy do słowa PUB

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PUB.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PUB

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PUB
to inaczej:

pijalnia piwa, piwiarnia, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)PUB
to inaczej:

piwiarnia, pijalniaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PUB inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pub?", są:

1. Pub to inaczej pijalnia piwa, piwiarnia, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.).
2. Pub to inaczej piwiarnia, pijalnia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PUB

PUB
pijalnia piwa, piwiarnia, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)
PUB
piwiarnia, pijalnia

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PUB

PUB - synonim. Dodaj komentarz (0)

      5 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PUB

x