Synonimy do słowa MORDOWNIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MORDOWNIA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MORDOWNIA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MORDOWNIA
to inaczej:

katownia, sala torturMORDOWNIA
to inaczej:

mordownia (pot.), nora, speluna, spelunka, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)MORDOWNIA
to inaczej:

speluna, nora, spelunkaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do MORDOWNIA.

Szukaj synonimów do słowa

MORDOWNIA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa mordownia?", są:

1. Mordownia to inaczej katownia, sala tortur.
2. Mordownia to inaczej mordownia (pot.), nora, speluna, spelunka, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.).
3. Mordownia to inaczej speluna, nora, spelunka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa MORDOWNIA

MORDOWNIA
katownia, sala tortur
MORDOWNIA
mordownia (pot.), nora, speluna, spelunka, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)
MORDOWNIA
speluna, nora, spelunka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok MORDOWNIA

MORDOWNIA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MORDOWNIA

x