Synonimy do słowa SPELUNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SPELUNA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SPELUNA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SPELUNA
to inaczej:

mordownia (pot.), nora, spelunka, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)



SPELUNA
to inaczej:

mordownia, nora, spelunka



Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do SPELUNA.

Szukaj synonimów do słowa

SPELUNA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa speluna?", są:

1. Speluna to inaczej mordownia (pot.), nora, spelunka, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.).
2. Speluna to inaczej mordownia, nora, spelunka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa SPELUNA

SPELUNA
mordownia (pot.), nora, spelunka, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)
SPELUNA
mordownia, nora, spelunka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SPELUNA

SPELUNA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SPELUNA

x