Synonimy do słowa SPELUNKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SPELUNKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SPELUNKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SPELUNKA
to inaczej:

mordownia (pot.), nora, speluna, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)SPELUNKA
to inaczej:

mordownia, noraPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SPELUNKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa spelunka?", są:

1. Spelunka to inaczej mordownia (pot.), nora, speluna, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.).
2. Spelunka to inaczej mordownia, nora.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa SPELUNKA

SPELUNKA
mordownia (pot.), nora, speluna, bar (nadrz.), gospoda (nadrz.), karczma (przestarz.) (nadrz.), knajpa (nadrz.), lokal (nadrz.), szynk (przestarz.) (nadrz.), tawerna (przestarz.) (nadrz.)
SPELUNKA
mordownia, nora

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SPELUNKA

SPELUNKA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SPELUNKA

x