Synonimy do słowa PIJACZYNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIJACZYNA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIJACZYNA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIJACZYNA
to inaczej:

alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)PIJACZYNA
to inaczej:

pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, opilec, bibosz, pijus, ochlapus, żul, pijaczyskoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PIJACZYNA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pijaczyna?", są:

1. Pijaczyna to inaczej alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.).
2. Pijaczyna to inaczej pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, opilec, bibosz, pijus, ochlapus, żul, pijaczysko .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PIJACZYNA

PIJACZYNA
alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)
PIJACZYNA
pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, opilec, bibosz, pijus, ochlapus, żul, pijaczysko

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIJACZYNA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIJACZYNA

Quantcast