Synonimy do słowa OPIJUS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OPIJUS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OPIJUS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OPIJUS
to inaczej:

alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)OPIJUS
to inaczej:

alkoholik, menel, pijak, opój, opilec, bibosz, pijus, pijaczyna, żul, pijaczyskoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OPIJUS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa opijus?", są:

1. Opijus to inaczej alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.).
2. Opijus to inaczej alkoholik, menel, pijak, opój, opilec, bibosz, pijus, pijaczyna, żul, pijaczysko.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OPIJUS

OPIJUS
alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)
OPIJUS
alkoholik, menel, pijak, opój, opilec, bibosz, pijus, pijaczyna, żul, pijaczysko

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OPIJUS

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OPIJUS

Quantcast