ZDOLNOŚĆ MÓWIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOS to:

zdolność mówienia (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁOS

GŁOS to:

prawo przemawiania, także: sama wypowiedź (na 4 lit.)GŁOS to:

charakterystyczny dla danej osoby sposób wydobywania dźwięków, szczególnie mowy; może to być też chwilowy sposób wypowiadania, który jest nośnikiem niewerbalnie wyrażonych treści (na 4 lit.)GŁOS to:

głos ludzki postrzegany jako instrument muzyczny, skala dźwiękowa, barwa i ustawienie charakterystyczne dla różnych typów śpiewu (na 4 lit.)GŁOS to:

w muzyce: część chóru, śpiewacy, którzy dysponują takim samym głosem, podobnym rejestrem (na 4 lit.)GŁOS to:

linia melodyczna w utworze wielogłosowym; jeden z niezależnych elementów melodycznych i rytmicznych utworu (na 4 lit.)GŁOS to:

partia instrumentu lub śpiewaka w utworze muzycznym (na 4 lit.)GŁOS to:

nakaz wewnętrzny (na 4 lit.)GŁOS to:

śpiewak, który śpiewa danym głosem (na 4 lit.)GŁOS to:

grupa piszczałek w organach o podobnej budowie i brzmieniu, obejmująca też dany fragment skali (na 4 lit.)GŁOS to:

sposób wyrażenia decyzji np. w wyborach, także: to, za czego pomocą oddano głos (na 4 lit.)GŁOS to:

zdanie, wyrażone stanowisko (na 4 lit.)GŁOS to:

dźwięki wydawane przez zwierzę (na 4 lit.)GŁOS to:

dźwięk, jaki towarzyszy jakiemuś zdarzeniu, bodziec dźwiękowy, którego źródłem nie jest aparat głosowy żywego stworzenia; np. głos wybuchu (na 4 lit.)GŁOS to:

sopran lub baryton (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ MÓWIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 456

DIAPEDEZA, REJESTR GWIZDKOWY, BAS, MOTORYKA MAŁA, INTELIGENCJA WERBALNA, WRAŻLIWOŚĆ, KOMA, AMBYSTOMA ZNAD PACYFIKU, CHROPOWATOŚĆ, GOTOWOŚĆ BOJOWA, TKANKA MIĘŚNIOWA, GŁOS, BARYTON, ELEKTRORECEPCJA, BARYTON, SPRAWCZOŚĆ, ARANŻACJA, ODTRUTKA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, MIĘSISTOŚĆ, MEDYCYNA KOSMICZNA, JĘK, SOLO, BOMBARDON, RZUTNOŚĆ, ENDOTERMIA, CANTO, ZGŁOSKOTWÓRCZOŚĆ, SZEPT, LEUKOCYT, GŁOWA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, CHEMOTAKSYNA, KONTRALT, DERKACZ, PIENIE, GŁOS WARGOWY, DEKLAMACJA, FANTAZJA, INTERAKTYWNOŚĆ, NIEMOTA, CZYNNOŚĆ CHWYTNA, ODCZYNOWOŚĆ, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, POTENCJAŁ BIOTYCZNY, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, DZIELNOŚĆ, CHARYZMA, OCHOTON, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, FONACJA, GLĘDZENIE, WIDZENIE, GŁOS DORADCZY, CZYNNOŚĆ MANIPULACYJNA, WOKAL, ZDOLNOŚĆ SĄDOWA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, TENOR LIRYCZNY, DYSZKANCIK, CZAS PRZYSZŁY, ARIA KONCERTOWA, ELASTOMER, ŻABA SZCZEKAJĄCA, GŁOS, PRYNCYPAŁ, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, SOKOLE OKO, GLOSA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, HOMINIDY, LEK PRZECIWWIRUSOWY, UCIĄG, VOX COELESTIS, ZMIENNOPŁAT, SOPRAN, DAIMONION, HISTORYZM, PEDOGENEZA, TRZECIE OKO, OKO, DAJMON, SOLWOFOBOWOŚĆ, WTÓRNY ANALFABETYZM, ZAKAŹNOŚĆ, KONCEPT, MOWA, ANTYGENOWOŚĆ, INDUKTYWNOŚĆ, SŁUCH MUZYCZNY, SYRENI GŁOS, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, WIRTUOZERSTWO, MĘSKOŚĆ, ALT, TRANSPARENCJA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, FALSET, INIEKCYJNOŚĆ, KWIK, PRESTIDIGITATORSTWO, ALT, MÓWCA, WOLARZ, EKSPANSYWNOŚĆ, PAMIĘĆ MUZYCZNA, PAMIĘĆ, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, SKRZEK, JASNOWIDZ, PERSKIE OKO, TURKOT, SOPRAN, ŁEB JAK SKLEP, CHROPAWOŚĆ, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, BEK, HOMOFONIA, JASZCZURKI, EROZYJNOŚĆ, ARANŻACJA, ŚWIST, SYK, GŁOS, MOC, TWARDZIEL, WIZG, TYKANIE, CYMBAŁY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, PIORUN KULISTY, CHANSON, OLEJ DO GŁOWY, ENERGIA, WALENCJA, ZAWRÓT GŁOWY, TURKAWKA, POTENCJA, MOWA, CZAS PRZESZŁY, MEZZOSOPRAN DRAMATYCZNY, PRZEBIJALNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWAWCZA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KWICZOŁ, SOPRAN, PIROELEKTRYK, LECZNICZOŚĆ, SZÓSTY ZMYSŁ, REFLEKS, INWENCJA, EJDETYZM, WYDOLNOŚĆ, PRZEDWIEDZA, PUSZYSTOŚĆ, GŁOS, ZAJĄKNIĘCIE, GŁOS ELEKTORSKI, SKRZEKOT, DALEKOWIDZTWO, MEDIUM, RETROGRADACJA, BAROTROPIA, ŻABA OWCZA, GŁOS PIERSIOWY, ŻYZNOŚĆ GLEBY, WIECZÓR POETYCKI, MOTORYKA DUŻA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, MIAUK, PŁAWNOŚĆ, FALSYFIKOWALNOŚĆ, CIOS, SENSOR, WIDZENIE OBWODOWE, FILTR POLARYZACYJNY, DAJMONION, OŚLICA BALAAMA, WIDZĄCA, OCHOTON, PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA, NIEDOŁĘSTWO, NEOTENIA, CHARKOT, KOMPETENCJA MIĘKKA, PROLIFERACJA, BEK, TENORINO, BAS, PLENNOŚĆ, KOMÓRKA ROŚLINNA, DYSZKANT, HIPERMNEZJA, CUDOTWÓRCA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, KWIK, ODPORNOŚĆ, GŁOS, CZYNNOŚĆ HORMONALNA, UKŁAD ADAPTACYJNY, CZŁOWIEKOWATE, CZYTACZ, HUMOR, ISTOTA ROZUMNA, SONDA MOLEKULARNA, IMAGINACJA, POTENCJA, ZMYSŁ, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, DERKACZ, WRAŻLIWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, WIDZENIE BARWNE, JASNOWIDZĄCY, CIEKŁY KRYSZTAŁ, WOKAL, WIRULENCJA, CHARYZMAT, SIHHIJCZYCY, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, CZAS TERAŹNIEJSZY, CZUCIE SOMATYCZNE, PRZYLEPNOŚĆ, TOLERANCJA, CHEMOATRAKTANT, ŚWISTUNKA, KORNET, MEZZOSOPRAN, WYOBRAŹNIA, PRZEWODNICTWO CIEPLNE, CZUCIE SKÓRNE, WOLAK, TŁUMIENNOŚĆ, WĘDROWNOŚĆ, GŁOS, TENOR, WOLNA WOLA, DISKANTUS, WZROK, BEK, AKTYWNOŚĆ, FAKTURA, KWICZOŁ, KULTURA JĘZYKA, MIESZALNOŚĆ, ŚMIAŁOŚĆ, GEKON, ZDANIE ODRĘBNE, OSOBA ZAGRANICZNA, GŁOS, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, GŁOS, KURAŻ, WIECZOREK POETYCKI, ZDOLNOŚĆ, SUGESTYWNOŚĆ, KAPILARNOŚĆ, BALOT, GŁOS, PRZEPOWIADACZ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, SOPRAN DRAMATYCZNY, AMFOTERYCZNOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, WYDOLNOŚĆ, LEK PRZECIWBÓLOWY, PAPUGA, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, GĘGOT, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, HORMON LOKOMOCYJNY, KOMPETENCJA DECYZYJNA, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, CZYSTA ALEKSJA, DYSZKANT, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, POLIMERAZA, MIKSOTROF, ZJADLIWOŚĆ, SKOK KWANTOWY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, SOPRAN SPINTO, MOTORYKA, GŁOS, GŁOS SUMIENIA, ZDOLNOŚĆ REFLEKSYJNA, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSZCZY, ADAPTACYJNOŚĆ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, ETEROFON, RAŻENIE, MUZYKA, GŁOS JĘZYKOWY, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, GŁOS, ?KANAŁ JONOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 456 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ MÓWIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ MÓWIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOS zdolność mówienia (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOS
zdolność mówienia (na 4 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ MÓWIENIA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZDOLNOŚĆ MÓWIENIA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x