ZDOLNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA AMUNICJI NA CEL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAŻENIE to:

zdolność oddziaływania amunicji na cel (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA AMUNICJI NA CEL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 459

AMFOTERYCZNOŚĆ, MEDIUM, RYT, PAMIĘĆ, ZDOLNOŚĆ REFLEKSYJNA, DATEK, PRÓBA, SIŁA NABYWCZA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, CEL, SUBSTANCJALNOŚĆ, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, JASNOWIDZ, PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY, CEL, ŁEB, FALSYFIKOWALNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, DZIELNOŚĆ, KAPILARNOŚĆ, CEL, MIKSOTROF, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, CUDOTWÓRCA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, UKŁAD ADAPTACYJNY, SOKOLE OKO, CHRYJA, BALISTYKA, NIEWYDOLNOŚĆ, ZJADLIWOŚĆ, MIESZALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, CEL, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, EJDETYZM, NIEDOŁĘSTWO, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, KANAŁ JONOWY, BAROTROPIA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, POTENCJA, NEOTENIA, GRANDA, ARSENAŁ, ROBIGROSZ, TEOCENTRYZM, WYOBRAŹNIA, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, MIĘSISTOŚĆ, OWODNIOWCE, ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWAWCZA, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, SITO MOLEKULARNE, DZIAŁOBITNIA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, PRZEDWIEDZA, SZÓSTY ZMYSŁ, PERFORMATYWNOŚĆ, CZUCIE SKÓRNE, ŚWIAT, RAŻENIE, ŁADUNEK JĄDROWY, CIOS, ZASTĘP, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, HEMOSTAZA, NERWY, ODCZYNOWOŚĆ, PRZYRODA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, TRAFIENIE, WIDZENIE OBWODOWE, RADIOAKTYWNOŚĆ, KAMELEON OWENA, PROLIFERACJA, OBLACJA, ZASADA MACHA, ZYSK, POMYŁKA FREUDOWSKA, HUMOR, BIAŁE CIAŁKO KRWI, CZŁOWIEKOWATE, REZYDENT, ZNOS, POLITYKA GOSPODARCZA, IMAGINACJA, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, DYNAMIKA UKŁADÓW, POTENCJA, WĘDROWNOŚĆ, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, ITAKA, ANTYGENOWOŚĆ, ZABURZENIE UROJENIOWE, ŁEB JAK SKLEP, BOZON CECHOWANIA, KONCENTRACJA, SENSYTYWNOŚĆ, POWROTNY ANALFABETYZM, CZYNNOŚĆ CHWYTNA, GAZ IDEALNY, JASTRZĘBIE OKO, PACANÓW, TOLERANCJA, ANTIDOTUM, ŚMIAŁOŚĆ, BOMBARDIER, MULTIPLET WIDMOWY, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, NATURA, KREDYT GOTÓWKOWY, WOLARZ, INTELIGENCJA WERBALNA, POMOC HORYZONTALNA, FIZYKA SŁOŃCA, MOBILIZACJA UCISKOWA, LECZNICZOŚĆ, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, ZGŁOSKOTWÓRCZOŚĆ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, BAZA, ZADANIE, POLEPA, KOMPETENCJA MIĘKKA, UŻYCIE BRONI PALNEJ, EROZYJNOŚĆ, PRZEPOWIADACZ, WIDZENIE ZMIERZCHOWE, MATKA NATURA, URODZAJNOŚĆ, POZOSTAŁOŚĆ, MANIPULACJE, WRAŻLIWOŚĆ, EMOTYWNOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PIROELEKTRYK, KOMÓRKA ROŚLINNA, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, PAMIĘĆ MUZYCZNA, KOMPETENCJA, OLIGODENDROCYT, ODDYCHANIE, CHEMOTAKSYNA, OKO, WYDOLNOŚĆ, LOTNOŚĆ, MISYJNOŚĆ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, OFIARA, PLASTYCZNOŚĆ FENOTYPOWA, CEL INFLACYJNY, MEDYCYNA KOSMICZNA, SŁUCH MUZYCZNY, ŻYZNOŚĆ, CZUCIE POWIERZCHOWNE, SIHHIJCZYCY, JASNOWIDZTWO, WTÓRNY ANALFABETYZM, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, BAKTERIOLIZYNA, NEOTENIA, BAZA PŁYWAJĄCA, SOLWOFOBOWOŚĆ, CZYSTA ALEKSJA, AWANTURA, JASNOWIDZĄCY, PUSZYSTOŚĆ, NABÓJ, FUNKCJA, WYTRZYMAŁOŚĆ, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, UBARWIENIE OCHRONNE, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, ETAT, INWENCJA, ZMYSŁ, WDOWI GROSZ, DRYF, FANTAZJA, OKRĘT-BAZA, TWARDZIEL, ZBROJENIÓWKA, TAKTYK, SUBFUNDUSZ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, GOTOWOŚĆ CYWILNA, MASA GRAWITACYJNA, UDAR SŁONECZNY, WŁADZA, RECEPTA PUNKTOWA, GŁOS, SZPITALNICY, BYSTROŚĆ, INTERWENCJA, MICZURINIZM, NOŚNOŚĆ, HIPERMNEZJA, ZYSK, CEL, HELIOFIZYKA, ŚRODOWISKO, BEZPROGRAMOWOŚĆ, GŁOWA, HOMINIDY, ELASTOMER, KOLAUDACJA, MOTORYKA DUŻA, POLIMERAZA, ENERGIA, WIROPŁAT, MOC, SYSTEM AUTONOMICZNY, CEL, KONCEPT, INDUKCYJNOŚĆ, OBURĘCZNOŚĆ, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, EDUKACJA EKOLOGICZNA, ZASIŁEK CELOWY, ODPORNOŚĆ, WOLAK, JASNOWIDZKA, PRZEWODNICTWO CIEPLNE, CELOWNIK, CELOWOŚĆ, UNIWERSALIZM, BIAŁA KRWINKA, LEK PRZECIWBÓLOWY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, TOLERANCJA, WIDZENIE, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, MODULACJA SKROŚNA, INIEKCYJNOŚĆ, NABUMETON, UCIĄG, UCIĄG, KONOTACJA, SKOK KWANTOWY, MOC, EKSPANSYWNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, DOJŚCIE, SONDA MOLEKULARNA, KAPITAŁ, GLIKOZYD NASERCOWY, CHARYZMAT, TŁUMIENNOŚĆ, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, GAZ DOSKONAŁY, UNIFIKACJA, INTERAKTYWNOŚĆ, HIPERAKUMULACJA, FUNDUSZ, ŻYZNOŚĆ GLEBY, IDEA, PAMIĘTNOŚĆ, CHARYZMA, ELEKTRORECEPCJA, UKŁAD SAMODZIELNY, PRIORYTET, SILNIK JONOWY, WZROK, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, EMISYJNOŚĆ, KRÓL, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, FUNDUSZE, ZLEPNOŚĆ, PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA, ELABORACJA, KIERUNKOWOŚĆ, OSOBA ZAGRANICZNA, TEOZOFIA, KESON, KOMÓRKA MACIERZYSTA, KIERUNEK, PRZEZIERNOŚĆ, MARTWE POLE, MENISK WKLĘSŁY, WCHŁANIALNOŚĆ, CZUCIE SOMATYCZNE, RACHUNEK BIEŻĄCY, WYPALANKA, KOMPETENCJA DECYZYJNA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, ADAPTACYJNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, ?NIESPRAWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA AMUNICJI NA CEL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA AMUNICJI NA CEL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAŻENIE zdolność oddziaływania amunicji na cel (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAŻENIE
zdolność oddziaływania amunicji na cel (na 7 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA AMUNICJI NA CEL sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ZDOLNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA AMUNICJI NA CEL. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x