NAUKA O DZIEJACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HISTORIA to:

nauka o dziejach (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HISTORIA

HISTORIA to:

czasy przeszłe, dzieje np. państwa, narodu, społeczeństwa lub proces rozwoju czegoś; zbiór wszystkich zdarzeń będących przedmiotem badań nauki o tej samej nazwie (na 8 lit.)HISTORIA to:

opowieść, opowiadanie, narracja (na 8 lit.)HISTORIA to:

to, co się stało, wydarzyło (na 8 lit.)HISTORIA to:

kierunek studiów, na którym wykłada się wiedzę z zakresu historii narodowej i powszechnej (na 8 lit.)HISTORIA to:

przedmiot szkolny, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu historii narodowej i powszechnej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA O DZIEJACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 355

MISZNA, MISTYCYZM, HECA, AGROFIZYKA, LICHENOLOGIA, PALEOZOOLOGIA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, EPOKA, GÓRNICTWO, OFIOLOGIA, LOGIKA FORMALNA, EPIDEMIOLOGIA, TEKTONIKA, ZOOMETRIA, EWANGELIA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, PRAWOZNAWSTWO, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, SOCJOPOLITYKA, HUMANISTYKA, IDIOGRAFIZM, MEDYCYNA, FILOLOGIA ANGIELSKA, INTERIORYZACJA, METEORYTYKA, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, TAKSONOMIA, SEMIOLOGIA, FTYZJOLOGIA, CZAS, LOTNICTWO, HYDROCHEMIA, ERA PALEOFITYCZNA, DYREKTORIAT, FTYZJATRIA, FYKOLOGIA, NAUKA, ICHNOLOGIA, HIPOLOGIA, HISTORIA, ASTROFIZYKA, INFORMACJA NAUKOWA, PROKSEMIKA, GRECYSTYKA, FOTOBIOLOGIA, ITALIANISTYKA, MARIOLOGIA, NAZAREJCZYK, ANEGDOTA, ARCHEOLOGIA, CHEMIA, SELENOFIZYKA, ANGLISTYKA, HYMNOLOGIA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, TRIBOLOGIA, NAUKI POLITYCZNE, NAUKA PRZYRODNICZA, ANTROPOTOMIA, MORFOLOGIA, KELLER, SEMIOTYKA, FILOLOGIA ORIENTALNA, NAUKA, DENDROLOGIA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, NAUKA MEDYCZNA, INSTRUMENTOLOGIA, PROPEDEUTYKA, EKLEZJOLOGIA, FILOZOFIA PRAWA, PAREMIOLOGIA, SEROHEMATOLOGIA, HISTORIA, RUSYCYSTYKA, CHEŁMOŃSKI, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ERA ARCHAICZNA, GEOGRAFIA, ELEKTRONIKA, BALISTYKA, METEOROLOGIA ROLNICZA, SOCJOTECHNIKA, METODOLOGIA, LARYNGOLOGIA, GENETYKA POPULACYJNA, FILOLOGIA ROSYJSKA, ZWINGLIANIZM, ICHTIOBIOLOGIA, EKONOMIA POLITYCZNA, ZOOPATOLOGIA, JEOGRAFIA, TYTANOZAURY, HISPANISTYKA, PALEOLIT, CETOLOGIA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, RENTGENOLOGIA, NAUTOLOGIA, ANATOMIA, BURZA DZIEJOWA, FANTAZJA, STATYSTYKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ALGOLOGIA, CZAS WOLNY, FITOCENOLOGIA, KARPOLOGIA, NAUKA HUMANISTYCZNA, DEONTOLOGIA, ENERGOELEKTRYKA, PATOLOGIA, ŁADNA HISTORIA, NEUROCHEMIA, MAGNETOSTATYKA, BIONIKA, FAKTOLOGIA, HUMANIORA, DOBRA NOWINA, SAGA, OCEANOGRAFIA, FITOPATOLOGIA, MANEŻ, SINOLOGIA, APIOLOGIA, PSEFOLOGIA, ASTROMETEOROLOGIA, HISTORIA SZTUKI, TRANSLATORYKA, GLOTTODYDAKTYKA, HISTA, CYTOLOGIA, HELMIOTOLOGIA, URBANISTYKA, MELODYKA, KOSMOLOGIA, GERMANISTYKA, FILOLOGIA NIEMIECKA, HUTNICTWO, ELEKTRORADIOLOGIA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, FENOLOGIA, BIOMECHANIKA, EPIZOOTIOLOGIA, KOMPOZYCJA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, FILOLOGIA WŁOSKA, WENEZUELA, METROPOLIZACJA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, EDUKACJA, HISTRA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, ERA EOFITYCZNA, FENOLOGIA, MYRMEKOLOGIA, METODOLOGIA NAUK, TEOLOGIA, WIBROAKUSTYKA, EGIPTOLOGIA, FITOGEOGRAFIA, METODOLOGIA SZCZEGÓŁOWA, ERA KENOFITYCZNA, SYSTEM DYREKTORIATU, PRZESZŁOŚĆ, ETYKA, BIOGEOGRAFIA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, INŻYNIERIA LĄDOWA, MIOLOGIA, NAUKA, LEGENDA, OLFAKTOLOGIA, FIKOLOGIA, FITOCHEMIA, HISTORIA LITERATURY, FILOZOFIA, DRAMAT HISTORYCZNY, LEKOZNAWSTWO, SŁOWIANOZNAWSTWO, HELLENISTYKA, MEDIOZNAWSTWO, HYLOBIOLOGIA, ZOOTECHNIKA, MISJOLOGIA, NAUKA JAZDY, OKRES KLASYCZNY, WETERYNARIA, STAROŻYTNICTWO, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, ROMANISTYKA, KINEZJOLOGIA, FONIATRIA, ANGIOLOGIA, PROZODIA, AEROLOGIA GÓRNICZA, DERMATOGLIFIKA, HISTORIA FILOZOFII, HYDROLOGIA, NAUKA PRAWA, KULTUROLOGIA, FENETYKA, SEMIOTYKA LOGICZNA, HISTORIA, HILOBIOLOGIA, CHOREOLOGIA, MATMA, BIOMETEOROLOGIA, PALEOBIOGEOGRAFIA, RUTENISTYKA, ZYMOLOGIA, ADDYKTOLOGIA, ASTROBIOLOGIA, INBA, WIKTYMOLOGIA, IMAGINESKOPIA, TOKSYKOLOGIA, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, LITURGIKA, NOMOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA, HYDROBIOLOGIA, ASTRONOMIA, PENOLOGIA, AEROLOGIA, MISTYKA, KOMPOZYCJA, SERBOCHORWATYSTYKA, IKONOGRAFIA, ATOMISTYKA, PALEOKLIMATOLOGIA, ASTRONOMIA, TYPOLOGIA, AGROMETEOROLOGIA, AERONOMIA, TRYBOLOGIA, INFORMATOLOGIA, NAUKA, GEOLOGIA REGIONALNA, MNIEMANOLOGIA STOSOWANA, LEKTORAT, EINSIEDLER, IMAMIZM, NAUKA SPOŁECZNA, MŁODA POLSKA, ETOLOGIA, FARMACJA, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, PSYCHOFARMAKOLOGIA, ANUSZKIEWICZ, PALEOMAGNETYZM, SADOWNICTWO, AKTYNOMETRIA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, RADIOBIOLOGIA, PENITENCJARYSTYKA, RURALISTYKA, FARMAKOEKONOMIKA, BIOLOGIA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, HISTORIA POWSZECHNA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, BÓBR OLBRZYMI, HINDUISTYKA, KONCHYLIOLOGIA, ENDOKRYNOLOGIA, MORAŁ, PATOLOGIA NARZĄDOWA, SYSTEMATYKA, GEODEZJA, MATEMATYKA, DIAGNOSTYKA, FIZYKA, MYOLOGIA, KYNOLOGIA, ETOLOGIA, HISTOLOGIA, PRAWO, CERAM, SOZOLOGIA, HELLENIZM, KRYMINALISTYKA, ASTRONOMIA, OSTEOLOGIA, TECHNIKA ANALOGOWA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, AFRYKANISTYKA, WYSPA KONTYNENTALNA, BUDOWNICTWO, BIOMETRIA, CYTOARCHITEKTONIKA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, SPEKTROMETRIA, KOPALNICTWO, HISTORIA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, BACH, ?ARTYLERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA O DZIEJACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA O DZIEJACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HISTORIA nauka o dziejach (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HISTORIA
nauka o dziejach (na 8 lit.).

Oprócz NAUKA O DZIEJACH sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - NAUKA O DZIEJACH. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x