DZIAŁ SLAWISTYKI, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ JĘZYKI, KULTURA I HISTORIA NARODÓW RUSKICH (UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUTENISTYKA to:

dział slawistyki, którego przedmiotem badań są języki, kultura i historia narodów ruskich (ukraińskiego i białoruskiego) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RUTENISTYKA

RUTENISTYKA to:

dział filologii, którego przedmiotem badań są języki ruskie (ukraiński i białoruski) oraz literatura pisana w językach ruskich (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ SLAWISTYKI, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ JĘZYKI, KULTURA I HISTORIA NARODÓW RUSKICH (UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.733

SŁOWACYSTYKA, VIKING, KOZIOŁ OFIARNY, ZJAWISKO FIZYCZNE, CYGANERIA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, WYSIEDLENIEC, SZPILKA, JĘZYKI KARTWELSKIE, DRAMAT SĄDOWY, PANICZĄTKO, LIMAKOLOGIA, JĘZYKI IROKESKIE, PRZEMYSŁ OBRONNY, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, KULTURA MASOWA, FILOZOFIA JĘZYKA, SKAFANDER, ROZDZIELCZOŚĆ, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, JĘZYKI KAUKASKIE, HISTORIA, ANALIZA, ASTRONOMIA POZYCYJNA, LICZNIK DIAGNOSTYCZNY, IRRADIACJA, BUDYŃ, PRĄD ZMIENNY, KULTURA MAGLEMOSKA, ZŁY GONIEC, LIRA, TEOLOGIA BIBLIJNA, WYPADEK, OFIOLOGIA, SLAWISTA, KĄT WPISANY, ORGANIZM WYŻSZY, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, SLAWISTYKA, WARUNEK DOSTATECZNY, METODOLOGIA, UMOWA ZLECENIE, TEATYN, LIPID, SIEWNIK RZUTOWY, POLONISTYKA, STACJA ROZDZIELCZA, KUREK, PRZEMYSŁ CUKIERNICZY, KOŁOWIEC, JĘZYKI LAPOŃSKIE, TYLCZAK ŁUKOWY, RADIANT, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, BALKONIK, MINIMUM EGZYSTENCJI, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, KORALE KAMIENNE, CHIRURGIA MIĘKKA, MODEL, MATERIALIZM DZIEJOWY, ORTOEPIA, GEOLOGIA DYNAMICZNA, OKRĘT LOTNICZY, FEMTOCHEMIA, REWERS, STRATEGIA, ZWÓJKA, LANSJER, SOKOLSTWO, WZORNIK, KRYSTALIZACJA, OWOLOGIA, KAWA ROZPUSZCZALNA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, BISKUP POMOCNICZY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, MARCHEWKA, PROKSEN, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, OPTYKA FALOWA, ZAPORA SIECIOWA, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, BIAŁONÓŻKA, KSIĘSTWO, GŁAGOLICA, WĘGLÓWKA, MIRA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, SALTAZAUR, LEJKOGĘBCE, BIAŁORUSKI, OSTRZAŁ, KOŁEK, CIĘŻAR DOWODU, GATUNEK PARASOLOWY, KANONISTYKA, ZADANIE KONIUNKTYWNE, TANCERZ CHARAKTERYSTYCZNY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, KAZUS, WYRYWKOWOŚĆ, ALBUMINA ZNAKOWANA, DAMKA, KRYZYS GOSPODARCZY, MAJÓWKA, GRAWIMETRIA, LICZEBNIK, PIASEK KWARCOWY, APLIKACJA REFERENDARSKA, ZAGRANIE, CHEMIA ANALITYCZNA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, NIEREGULARNOŚĆ, NAKAZ, ROZDZIAŁKA, MARTWY PUNKT, FUKS, KULTURA WODNA, HAPLOID, TŁUSZCZOWIEC, PÓŁBOŻEK, TRÓJKĄT OSTROKĄTNY, CLELANDINA, WEKTOR WŁASNY, SYFON, PROCH, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, HISTORIA, LOGIKA ZDAŃ, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, TELEWIZJA, KAPTEYN, HIEROTOPOGRAFIA, KULTURA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, WEKTOR ZACZEPIONY, KLEJOWNIA, CYBORG, CIELENIE SIĘ LODOWCA, BROMELIA, KOPOLIMER, KONWENT, UMOWA KOMPENSACYJNA, BEZCELOWOŚĆ, ROZPOREK, KULTURA, BIOGENEZA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, PULMAN, GNIAZDOWNIK, ARGENTYNOZAUR, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, NASIENNICTWO LEŚNE, KOMUNIA, INNSBRUCK, DERMOKOSMETYKA, CZATKOBATRACH, ANIMALIZM, TEMPERATURA, ARKEBUZER, KINDERBAL, WEKTOR LOSOWY, OMACNICA, GHOUL, DRZEWO KAUCZUKOWE, KLASÓWKA, GOSPODARSTWO KRAJOWE, PIERŚCIEŃ ZEROWY, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, PRYZMA, PSOTA, SAMOJEDZI, CIEKAWY, GOSPODARKA WODNA, EMPIREUM, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, ANTYINTELEKTUALIZM, BULWA, KULTURA KOMÓRKOWA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, AGNOSTYCYZM, MONOSACHARYD, MIEJSCE ZEROWE, SYJON, LENIWIEC BRUNATNY, GENEZA, OKRES ROZLICZENIOWY, JĘZYK KENTUMOWY, PRZEWÓD SĄDOWY, KUPON, FONIATRIA, AMFOLIT, KULTURA, MINIMALIZM, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, SKYLAB, KOREKTORNIA, LITERATURA POWSZECHNA, E-LIQUID, JAGIĆ, PALEOORNITOLOGIA, ONOMASTYKA, SIEROTA NATURALNY, PEDAGOGIKA SPECJALNA, LEMING, OJCIEC KOŚCIOŁA, ZWROT, KLEZMER, TENOR LIRYCZNY, KULTURA, TELEKOMUTACJA, GALARETKA, PRÓBKA, OTWÓR MIĘDZYKRĘGOWY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, CHIŃSZCZYZNA, STRUNA, JĘZYK PRASEMICKI, ZAGRYWKA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, HALLOTRON, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, OPACTWO, OPTYKA NIELINIOWA, GHUL, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KOZACTWO, KRZEW RYCYNOWY, ARANŻACJA, SZTAFAŻ, CHŁODNIK LITEWSKI, HABIT, KREDYT KONTRAKTOWY, PRZEZIERNIK OLCHOWIEC, TYLCZAK, ŻABKA, RACJONALIZM WZGLĘDNY, KULTURA STARTEROWA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, IKONOGRAFIA, PAWEŁ APOSTOŁ, IMMUNOPATOLOGIA, REDUKCJA, EKLIPTYKA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, DEFENSOR, SKARBNY, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, GŁOS STROIKOWY, EPIDEMIOLOG, LOCJA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, ROŚLINA KWASOLUBNA, KOSZT STAŁY, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, DIAGNOZA, UMOWA ZLECENIA, KOGNITYWIZM, ORGANIZM DIPLOIDALNY, PODATEK DEGRESYWNY, ŚRUBOKRĘT, PORÓD RODZINNY, INSIMBI, KULTURA, KWASOWOŚĆ, RZEŹ, SZCZENIAK, WOŁYNOW, ASTROLOGIA NATURALNA, HOSTIA, PALOS, TACHISTOSKOP, BILON, PANOPTIKON, KCIUK NARCIARZA, CWAJNOS, AEROLOGIA, ŻEBERKA, PODPORA, KALIPSO, LENIWIEC PSTRY, DEIZM, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, WĘDRÓWKA DUSZ, MŁODZIEŻOWIEC, PIERWORYS MAPY, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, SYNTAKTYKA, DAWCA, PRÓBA SAMOBÓJCZA, WYROK PRAWOMOCNY, SZAMBO, PAREMIOGRAFIA, ?PRĘT STALOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ SLAWISTYKI, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ JĘZYKI, KULTURA I HISTORIA NARODÓW RUSKICH (UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ SLAWISTYKI, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ JĘZYKI, KULTURA I HISTORIA NARODÓW RUSKICH (UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUTENISTYKA dział slawistyki, którego przedmiotem badań są języki, kultura i historia narodów ruskich (ukraińskiego i białoruskiego) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUTENISTYKA
dział slawistyki, którego przedmiotem badań są języki, kultura i historia narodów ruskich (ukraińskiego i białoruskiego) (na 11 lit.).

Oprócz DZIAŁ SLAWISTYKI, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ JĘZYKI, KULTURA I HISTORIA NARODÓW RUSKICH (UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - DZIAŁ SLAWISTYKI, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ JĘZYKI, KULTURA I HISTORIA NARODÓW RUSKICH (UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO). Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x