DYSCYPLINA NAUKOWA, DZIAŁ MORFOLOGII BADAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FONOLOGICZNYCH W SYSTEMIE MORFOLOGICZNYM DANEGO JĘZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORFONOLOGIA to:

dyscyplina naukowa, dział morfologii badający wykorzystanie środków fonologicznych w systemie morfologicznym danego języka (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYSCYPLINA NAUKOWA, DZIAŁ MORFOLOGII BADAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FONOLOGICZNYCH W SYSTEMIE MORFOLOGICZNYM DANEGO JĘZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.873

GERMANIZACJA, STAWKA AMORTYZACYJNA, ANALIZA TECHNICZNA, CYGANOLOGIA, KRZYWA PODAŻY, PRZYWILEJ TARGOWY, SOCJOLEKT, RUBRYKA TOWARZYSKA, SOCJOPSYCHOLOGIA, BAWARSKI, CENOWA ZMIANA PODAŻY, SOŁTYSOSTWO, DZIAŁ, HELMINTOLOGIA, EMULATOR, FIZYKA MOLEKULARNA, KOMISJA, LOKATA DYNAMICZNA, IZBA, AFERALNOŚĆ, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, EMBARGO, ZAPRZĄG, STAROINDYJSKI, ASTRONOMIA SFERYCZNA, STENOBIONT, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, SPEKULACJA, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, WOJSKO, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, JEDNOSTKA NAUKOWA, NADZÓR FARMACEUTYCZNY, ORTOEPIA, ŚCIANA WSCHODNIA, LICENCJAT, TRIATLON, AMERYKAŃSKI, MALAKOLOGIA, SZABLON, AKCENT, SOCJOLOGIA OGÓLNA, UBÓSTWO, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, KOKTAJL, WIĘŹ SPOŁECZNA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, REGULATOR KWASOWOŚCI, PSYCHIATRIA KLINICZNA, NEURONAUKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, PSYCHIATRIA KULTUROWA, PAŃSTWO POLICYJNE, ŁUCZYNA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, IMIENNICTWO, EUPLOIDIA, AGROLOTNICTWO, KWADRATURA KOŁA, BAZA DANYCH, BUDOWNICTWO WODNE, SMĘTARZ, JĘZYK AMERYKAŃSKI, SYNGIEL, BADANIA OPERACYJNE, DYSLOKACJA, KRYZYS WALUTOWY, SAMOAŃSKI, ASYRYJSKI, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, CZUBATOŚĆ, ADEPTKA, DZIAŁ, TELEFONIA, MORFONOLOGIA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, BRYTYJSKI, JEDNOSTKA, KRYSTALOFIZYKA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, BANK GENÓW, KOMPENSACJA WERBALNA, KWESTURA, KALKA, PARADYGMAT, ZNAK JAKOŚCI, LISTA TRANSFEROWA, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, INDONEZYJSKI, FIKOLOGIA, DRUK ROZSTRZELONY, YB, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, ODPUST, PUŁAPKA, SPECYFIKACJA, TEORIA REKURSJI, SILNIK TURBOODRZUTOWY, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, NORWESKI, OSTEOLOGIA, FREESTYLE, ANTROPOLOGIA MISYJNA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SINGIEL, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, SALWA BURTOWA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, LOGIKA MATEMATYCZNA, INSTYTUCJA, ALZACKI, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, KADRY, JAZDA, TEKSTOLOGIA, DZISIEJSZOŚĆ, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, WYRAZ OBCY, WYDATKI BIEŻĄCE, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, KARTA WIRTUALNA, PIŁKA WODNA, ARABSKI, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, PARLAMENT, GRIEKOW, PRZECHOWALNICTWO, GEOGRAFIA ROŚLIN, KATOPTRYKA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, LOKATA TERMINOWA, STYL ARTYSTYCZNY, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, LUKSEMBURSKI, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, FELINOLOGIA, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, MULTIKULTURALIZM, BATERIA, KOD OGRANICZONY, ANAGNORYZM, LOGIKA ZDAŃ, ODPUST, KATALOŃSKI, JĘZYKOZNAWSTWO, FLORENCKI, FRANKIJSKI, HISTOPATOLOGIA, DOMNIEMANIE, TEORIA ESTYMACJI, DOKUMENTALISTYKA, KASTYLIJSKI, OLIGOPOL, ZAPIS, FOLKLOR, POLSKI, LICZBA KWANTOWA, KONSULAT, JĘZYK OGÓLNY, NAZWA OPISOWA, TEOLOGIA BIBLIJNA, LINGWISTYKA, ENANCJOMER, ETNOLINGWISTYKA, WULGARYZM, TELEKOMUTACJA, HAGIOGRAFIA, STRZELECTWO SPORTOWE, ZB, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, ITALIAŃSKI, REGUŁA KOLIZYJNA, EKSPEDYTOR, JĘZYK NAUKOWY, DRYL, ASTRONOMIA POZYCYJNA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, KASYNO, PRACA, CETOLOGIA, KOSZT BEZPOŚREDNI, INSTANCJA, DRYL, ANALIZA WYPUKŁA, STOPA MENNICZA, DEWALUACJA, STRUMIEŃ ŚWIETLNY, HOLENDERSKI, PROTETYKA, PALEOZOOLOGIA, TANIEC TOWARZYSKI, KECZUA, DYNAMIKA, KORWIN, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, ALFABET PALCOWY, BOKS, ASTRONOMETRIA, STABILIZACJA, GEOGRAFIA REGIONALNA, INTERPRETATOR, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, POŁĄCZENIE, OPOZYCJA BINARNA, CENOBIORCA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, MARYJCZYK, BARYCENTRUM, OKAZJONALIZM, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, TEORIA NAZW, TEORIA MNOGOŚCI, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, PRYMATOLOGIA, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, NIEMIECKI, DYNAMIKA, ANALIZA KANONICZNA, TŁUMACZKA, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, BROŃ, AKROBATYKA SPORTOWA, RACHATŁUKUM, MATKA, SERBOCHORWATYSTYKA, JĘZYK NIEMIECKI, GRADUACJA, ZAMEK KLINOWY, JEDNOSTKA ALOKACJI, BUNKIER, CENA MIĘDZYNARODOWA, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, MAMMOLOGIA, PRESKRYPTYWIZM, FILTR CZEBYSZEWA, PEDOLOGIA, FIZJOPATOLOGIA, USŁUGA POWSZECHNA, KLASTER DYSKOWY, KASZUBSKI, GOSPODARKA NARODOWA, PLANIMETRIA, PRAWO GÓRNICZE, RADIOELEKTRONIKA, EKONOMIA POZYTYWNA, BUŁGARSKI, DYDAKTYKA OGÓLNA, ŻYWA LEKCJA, DOPEŁNIENIE ZBIORU, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, KONTRAKT REGIONALNY, PSYCHIATRIA SPOŁECZNA, MAGAZYN, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, WYKOŃCZALNICTWO, SOCJOBIOLOGIA, AKCENTACJA, KAPITAŁ TRWAŁY, FIZYKA MEDYCZNA, GATUNEK KRYPTYCZNY, INFORMACJA NAUKOWA, DRAMAT HISTORYCZNY, WIECZORÓWKA, NARZAZ, KINETYKA CIECZY, HIGIENA WETERYNARYJNA, POWSZECHNY OBOWIĄZEK WOJSKOWY, PRAGERMAŃSKI, CISOWCE, ŁAWKA REZERWOWYCH, LICZBA HITTORFA, DECERNAT, MASA PLANCKA, OKRES INTERGLACJALNY, KOSZYK WALUTOWY, NEKROLOGIA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, MARIBOR, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, TEORIA KATASTROF, PALATOGRAFIA, CZYSZCZALNIA, PROZODIA, ŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE, MINIMALIZM, ENERGETYKA ODNAWIALNA, CYTADELA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, KONFERENCJA EPISKOPATU, ORGANOLOGIA, STAN POSIADANIA, MIEJSCE PRACY, ?PARADOKS EASTERLINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.873 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYSCYPLINA NAUKOWA, DZIAŁ MORFOLOGII BADAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FONOLOGICZNYCH W SYSTEMIE MORFOLOGICZNYM DANEGO JĘZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYSCYPLINA NAUKOWA, DZIAŁ MORFOLOGII BADAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FONOLOGICZNYCH W SYSTEMIE MORFOLOGICZNYM DANEGO JĘZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORFONOLOGIA dyscyplina naukowa, dział morfologii badający wykorzystanie środków fonologicznych w systemie morfologicznym danego języka (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORFONOLOGIA
dyscyplina naukowa, dział morfologii badający wykorzystanie środków fonologicznych w systemie morfologicznym danego języka (na 12 lit.).

Oprócz DYSCYPLINA NAUKOWA, DZIAŁ MORFOLOGII BADAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FONOLOGICZNYCH W SYSTEMIE MORFOLOGICZNYM DANEGO JĘZYKA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - DYSCYPLINA NAUKOWA, DZIAŁ MORFOLOGII BADAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FONOLOGICZNYCH W SYSTEMIE MORFOLOGICZNYM DANEGO JĘZYKA. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x