GRUPA GAŁĘZI JEDNEGO ZAKONU, RODZINA ZAKONNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONGREGACJA to:

grupa gałęzi jednego zakonu, rodzina zakonna (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONGREGACJA

KONGREGACJA to:

w potocznym rozumieniu: każde zgromadzenie religijne, którego członkowie związani są z nim ślubami (prostymi lub uroczystymi) (na 11 lit.)KONGREGACJA to:

zjazd duchownych (na 11 lit.)KONGREGACJA to:

wspólnota religijna, w której składa się jedynie proste śluby (na 11 lit.)KONGREGACJA to:

watykańska jednostka administracyjna odpowiadająca ministerstwu, komisja kardynalska (na 11 lit.)KONGREGACJA to:

rada zarządzająca zakonem (na 11 lit.)KONGREGACJA to:

zgromadzenie zakonne, w którym składa się tylko śluby proste (na 11 lit.)KONGREGACJA to:

urząd przy kurii rzymskiej (na 11 lit.)KONGREGACJA to:

zjazd zakonników (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA GAŁĘZI JEDNEGO ZAKONU, RODZINA ZAKONNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.337

PRZĄDKOWATE, KRĘTOROGIE, AWANTAŻ, SKOK TŁOKA, UNDERGROUND, OKŁADNICZKOWATE, DIECEZJA, SCYT, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, TRZEWIKODZIOBY, PLEJADA, KOLCZAKOWATE, GRUPA BILATERALNA, KONCERN, LEMUROWATE, WSPARCIE, PROBLEM DECYZYJNY, PODÓJ, DROPIATKI, MNICH, STEROWANIE UKROTNIONE, PROCES DECYZYJNY, GRUPA INTERESU, KUROWATE, CIEMIEŃCOWATE, TAGALSKI, KLESZCZE TWARDE, PASOŻYT MONOKSENICZNY, PARAFIA, GENERAŁ, SPÓŁKA, SKAKUNY, POKOLENIE, SZPARNICOWATE, MULTILATERALIZM, OSIEMNASTKA, NAJBLIŻSZA RODZINA, RZESZA, KOZACTWO, SATANISTKA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, CZEREDA, HURMOWATE, ORDYNARIAT POLOWY, MEZON Y, CIĄŻA MNOGA, CZEPIAKOWATE, PODSADNIKOWATE, FASZYNA, NAWAŁNIKOWATE, BEETHOVEN, SPLĄTKOWATE, HEGEMONICZNOŚĆ, TĘTNICA MACICZNA, RYBY WŁAŚCIWE, DIAKONIA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, GÓRA, OŚ ZIEMI, GRUPA PROPYLOWA, KĄSACZOWATE, JEDYNKA, REKOLEKTA, JESIOTROWATE, GRUPA, SZLACHTA CHODACZKOWA, PIELGRZYMKA, CIBOTIOWATE, SAMORZĄD, KARTUZJA, ROZPIĘTOŚĆ, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, ZAWŁOTNIOWATE, FAZA, SIEĆ, DAROWNIKOWATE, RAEBURN, GZY, TRYNITARZ, ROZSNUWACZOWATE, TRAWY, LAUFER HETMAŃSKI, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, AZDARCHY, PRZEZIERNIKOWATE, ŻABY WĄSKOPYSKIE, CYTAT, JĘZYKI BANTU, ORLICZKOWATE, GRUSZE ZACHODNIE, CYNK, KAPUCYNKA, AKROBATKI, WIOŚLARKI, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, CHEMIKALIA, ADIANTOWATE, KASTA, PROFESJA ZAKONNA, PSYLOTOWE, TERCJARKA DOMINIKAŃSKA, MIESIERKOWATE, RADŻPUT, STOS, BOGDANIEC, POSTRZAŁKI, WIEWIÓRKOWATE, RUDAWKOWATE, PIGMEJ, LEWICOWOŚĆ, KLAKA, CYSTERKA, ROŚLINY NACZYNIOWE, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, JĘZYK TYBETAŃSKI, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, OBRAZKOWATE, PENS, KRWINKOWCE, OCHRONA, WŁADZA, GRZYBOLUBKI, GRUPA KETONOWA, HERBATA, KANA, GRZEBIEŃ, RELIGIA MOJŻESZOWA, MYSZOWATE, PAKA, AKCESORYJNOŚĆ, KADRA, LEMURY, CZWORONOGI, PANTEON, LIROGONY, PRAWORZĄDNOŚĆ, TEATYN, KORPUS, PLEJADA, BECZUŁKOWCE, ALASKAN HUSKY, GAJ, PRZĘŚLOWATE, GRUPA HYDROKSYLOWA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, DZWONKOWATE, MANATY, GIBBONY, PABLO DIEGO JOSÉ FRANCISCO DE PAULA JUAN NEPOMUCENO MARÍA DE LOS REMEDIOS CIPRIANO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD RUIZ Y PICASSO, EKIPA, WIELOPŁETWCOWATE, BOTNET, CHELAT, WOŁOWATE, PAWICE, ŻÓŁWINKOWATE, JĄDRO, ŁĄCZNIK SCHODOWY, ANTYLOPA, AMFIUMY, SPLOT KRZYŻOWY, CAMERATA, ANSAMBL, HIGH LIFE, TEMPLARIUSZ, TOINOWATE, GRUPA KOŁOWA, INFORMACJA POUFNA, PERLICE, SKOCZKOWATE, SÓL ZIEMI, DOMINIKANKA, SEMITA, GARNITUR, AFRIKAANS, TERAPIA RODZIN, MIŁORZĘBOWATE, SKORPUCHOWATE, TUJOWCOWATE, ROPUCHOWATE, LEJKOWCOWATE, PROWINCJAŁKA, BENEDYKTYNKA, KLASTER, SARKODOWE, KECZUA, PARTIA, FRAKCJA, CZEPIGI, KONGREGACJA, TAMASZEK, MONETOWATE, WYTWÓRCZOŚĆ, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, ADRES, HEGEMON, TYN, DOLARÓWKA, SEWELE, SĘK, TRUPA, GRUPA FOKUSOWA, KRĘPACZKI, RÓJ, KABARET, GRUPA ROZWIĄZALNA, DYDELFOWATE, PASMO GÓR, ARUMUŃSKI, AFRYKANERSKI, KĘPA, DARLINGTONIA, SATANISTA, RONALDO, LUDY TURAŃSKIE, GRUPA PRZEMIENNA, TRABANT, OBRONA, GRUPA AZOWA, ORLENIOWATE, KOŚCIÓŁ, SOLO, SOPEL, POSTULANT, DIKSONIOWATE, REPREZENTACJA, BRANLE, BRYGIDKA, ELEMENT, ZABURZENIA RUCHOWE, NORTRYPTYLINA, CHAKAS, TAGALOWIE, ZASTĘP, SIOSTRA, RODZINA KLANOWA, MONOTERAPIA, WYZNANIE RELIGIJNE, ELOPSOWATE, EKSTRAKLASA, GRUPA WAROWNA, BATAGUROWATE, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, SZAROWIPTERYKS, ODRĘB, COKÓŁ, KLASTER, ANDROGYNIZM, PRUSACZKA, MIŁORZĘBOWE, GRUPA ALGEBRAICZNA, ASYSTA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, KAWALER MIECZOWY, LUDNOŚĆ, JĘZYKI KARTWELSKIE, PODOKARPOWATE, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, GRUPA NITRYLOWA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, JĘZYKI FIŃSKOCZEREMISKIE, SZAUNIS, ZWÓJKI, ŻYWY TOWAR, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, KLASTER DYSKOWY, PALCZAKOWATE, ROŚLINA JEDNOROCZNA, TYTANOZAURY, GRUPA ABELOWA WOLNA, STEPÓWKI, WILKI WORKOWATE, JAGIELLON, BOGATKI, NOGOLOTKOWATE, SYMULTANKA, NOSOROŻCE, PIECZARKOWIEC, KRZYŻOWE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, KAPUCYN, METYL, LUSTERKO, KONTRDEMONSTRACJA, MASA CZĄSTECZKOWA, KRAŚNIKOWATE, PRĄTNIKOWATE, WIĄŚLOWATE, TROGONY, SŁUPOZĘBNE, ŻÓŁWIE BŁOTNE, LIŚCIONOSY, NERECZNICOWATE, SZCZECIŃCE, POŁATOWATE, CENTRUM POBYTOWE, BAGNICOWATE, SROKACZE, ANGLOSAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: grupa gałęzi jednego zakonu, rodzina zakonna, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA GAŁĘZI JEDNEGO ZAKONU, RODZINA ZAKONNA to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONGREGACJA, grupa gałęzi jednego zakonu, rodzina zakonna (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONGREGACJA
grupa gałęzi jednego zakonu, rodzina zakonna (na 11 lit.).

Oprócz GRUPA GAŁĘZI JEDNEGO ZAKONU, RODZINA ZAKONNA inni sprawdzali również:

termometr do pomiaru temperatury stosowany w naturalnych metodach rozpoznawania płodności (naturalnego planowania rodziny) opartych na analizie temperatury ciała: metodach termicznych i objawowo-termicznych ,
wartość, w której dowolnym otoczeniu znajdują się prawie wszystkie (tzn. wszystkie poza skończenie wieloma) wyrazy danego ciągu ,
trafia za nie złodziej ,
szwajcarski malarz, grafik i miniaturzysta (1736-1813) portrecista wybitnych osobistości epoki ,
mieszanina ogniotrwałej gliny, piasku kwarcowego i tlenków metali, stosowana na płytki podłogowe ,
sposób osiągnięcia czegoś poprzez kontakt seksualny ,
nietrwałość, niesolidność ,
Phragmatobia fuliginosa - pospolity gatunek motyla nocnego z rodziny niedźwiedziówkowatych; lata od połowy kwietnia do połowy czerwca oraz w lipcu i sierpniu ,
naczynie żylne położone na bocznym obwodzie szyi, odprowadzające krew głównie ze skóry głowy i okolicy twarzy ,
Isle of ..., ang. kraina ,
cechuje dyplomatę ,
oddział wojska wysłany w celach wywiadowczych, straż przednia ,
dla danej przestrzeni topologicznej oraz relacji równoważności na niej określonej, najmocniejsza (mająca możliwie najwięcej zbiorów otwartych) topologia na zbiorze ilorazowym, względem której odwzorowanie, przyporządkowujące danemu punktowi przestrzeni jego klasę abstrakcji, jest ciągłe ,
dziedzina chemii teoretycznej, która stosuje programy do modelowania molekularnego implementujące metody chemii kwantowej w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów chemicznych, takich jak np. przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych cząsteczek ,
górny otwór silosu ,
kraj z Bagdadem ,
miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp; obecnie Petersburg ,
organiczny związek chemiczny opierając się na jonie flawyliowym lub 2-fenylobenzopiranowym, będący barwnikiem polimetynowym ,
strzelba ,
miejsce internowania Wałęsy ,
jednostka organizacyjna instytucji podrzędna w stosunku do wydziału ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
dokument obejmujący wnioski i oświadczenia stron postępowania składane poza rozprawą w postępowaniu cywilnym ,
Albulidae - rodzina ryb albulokształtnych (Albuliformes), cenionych w wędkarstwie sportowym; albulowate żyją w morzach tropikalnych, rzadko występują w wodach słodkich lub słonawych ,
tancerka w rewii albo w kabarecie, zwykle występuje w seksownej stylizacji ,
rota - narzędzie tortur, które służyło do łamania kości i naciągania stawów ,
wędka w najbardziej podstawowym wariancie ,
jądro wysyłające projekcje do kory mózgowej, wzgórza i pnia mózgu ,
rodzaj pisma okólnego, występującego zwłaszcza w związkach, zrzeszeniach i innych organizacjach, których członkowie mają równorzędne prawa, a pismo jest kierowane do każdego z członków ,
zjawisko podążania osób za innymi, wynikające z chęci ich naśladowania

GRUPA GAŁĘZI JEDNEGO ZAKONU, RODZINA ZAKONNA. Dodaj komentarz (0)

      1 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x