SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI ODPOWIADA W SPOSÓB NIEOGRANICZONY CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ), A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA JEST OGRANICZONA (KOMANDYTARIUSZ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMANDYTARIUM to:

spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 13 lit.)SPÓŁKA KOMANDYTOWA to:

spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI ODPOWIADA W SPOSÓB NIEOGRANICZONY CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ), A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA JEST OGRANICZONA (KOMANDYTARIUSZ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.183

DETERMINIZM, KAPUSTA GŁĄBIASTA, STWIERDZENIE, ARCHOZAUROMORFY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZĘDZA ZGRZEBNA, NIEWYRAŹNOŚĆ, SAMOTRAWIENIE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ŚLAD, MAGNES, NORTRYPTYLINA, ODGAŁĘZIACZ, GRUPA KARBOKSYLOWA, AGNOSTYCYZM, CENA ADMINISTRACYJNA, EMANATYZM, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, MAKABRYCZNOŚĆ, SZYBKOZŁĄCZKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, WESTA, NAUKA, WZORZEC MYŚLOWY, JEDEN CZORT, NIESKRĘPOWANIE, TRWAŁOŚĆ, MONTAŻ, BERA, ŁUG, DZIEWICA KONSYSTORSKA, ANALIZA TECHNICZNA, ROKOKO, TABLICA OGŁOSZENIOWA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ARKUSZ DRUKU, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, IZOTERMICZNOŚĆ, SYRENI ŚPIEW, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, SUBKONTRAKT, CZAS, NIESZLACHETNOŚĆ, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, PANSEKSUALIZM, WODA PODZIEMNA, POLE, REKOMPILACJA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, KAMUFLET, RYPANIE, PARGAMIN, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, WIZYTÓWKA, KARLIK DROBNY, DROGOMISTRZ, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, POŁĄCZENIE, CYGAŃSKI, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, POKAZ, NIEPOPULARNOŚĆ, ORGANIZACJA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, ZAUROZUCH, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, POMARAŃCZA, MNOŻNIK OFFSETOWY, AMALGAMAT, CZERNIDŁO, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, OPIEKA SPOŁECZNA, KPC, ERYTROCYT, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, HAJDUK, STREFA PRZYGRANICZNA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, HARMONIKA, WIERNY, SCREENSHOT, IAPETUS, SPÓŁKA PUBLICZNA, FIREWALL, WĄTEK, LUŹNOŚĆ, PODSTRYSZE, SZKARADNIK, KARA UMOWNA, TŁUMACZ, JUDASZ ISKARIOTA, WODA POZAKLASOWA, KANGUR OLBRZYMI, SYSTEM OBRONNY, AKT EREKCYJNY, PROGRESISTA, ENDOMIKORYZA, DETAL, KURZAWKA, ODCIĄG, OC, CIBOTIOWATE, TYSIĘCZNIK, SUMERYJKA, TEST CIS-TRANS, TOTALITARYZM, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, PŁOMYK, INTERPRETER, NASTURAN, ŻURAW, REZERWA WALUTOWA, RELACJA TOTALNA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, PODSTACJA, KOPRODUKCJA, BEZSENSOWNOŚĆ, PODATEK EKOLOGICZNY, DIORAMA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, IRLANDZKOŚĆ, ZŁY CZŁOWIEK, BIEG, WARSTWA OZONOWA, LABORATORIUM, LAMNOWATE, LAMPA DÖBEREINERA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, MODRASZEK BAGNICZEK, HEROSTRATES, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, MIĘDLICA, JĘZYK SZWEDZKI, BOSKA CZĄSTKA, ZDANIE, KETOZA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, METAMER, ODPOWIEDNIOŚĆ, DOMNIEMANIE, MANIERYSTA, ŻONGLERKA, AFERZYSTA, GORĄCE ŹRÓDŁO, NUMIZMATYKA, KOMIN PŁACOWY, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, ZACHÓD, BIUROKRACJA, CELT, PROGRAMOWANIE GENETYCZNE, FASOLA ZŁOTA, AKCJA ZWYKŁA, LICZBA HITTORFA, TURBOSŁOWIANIN, ICHTIOSTEGA, MANEWR, MAPA FIZYCZNA, STYL JOŃSKI, KONTYNGENT CELNY, PRZEDROSTEK, GRUPA TORSYJNA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, GORZKOŚĆ, CUMMINGS, BATAGURY, NIECHLUBNOŚĆ, DEIMOS, ARAFATKA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, NIEDOKŁADNOŚĆ, KWOKA, LODOWIEC HIMALAJSKI, FUNKCJA OGRANICZONA, NIEZALEŻNOŚĆ, JĘZYKI URALSKIE, SILNIK BOCZNIKOWY, OCHRONKA, POLICJA SĄDOWA, LOK AGNESI, NIECZUCIE, ASTRA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, STADNIAKI, RUBENS, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ŁĄCZNIK DROGOWY, FOKSTROT, SREBRNY EKRAN, SPORT SIŁOWY, ŁAŃCUCH, DIETA KOPENHASKA, PASMO PRZEPUSTOWE, RETUSZ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DZIEKAN, STYGOFAUNA, PSZCZOŁA MIODNA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, EYCK, ROZŁUPEK BRUNATNY, OKRĄG WPISANY, FOSFATYDYLOCHOLINA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, KOBRA, HUMOR, NAZWISKO ZNACZĄCE, WARTOŚĆ KATASTRALNA, RYSUNEK, PRYWATNOŚĆ, POŁAĆ DACHOWA, BARIERA JĄDROWA, SSAKI NIŻSZE, KARBONATYT, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, FIŃSKI, PODŁUŻNOŚĆ, ROŚLINA CIENIOLUBNA, PUPINIZACJA, CHEMOAUTOTROFIA, PORZĄDNOŚĆ, NAUSZNIK, FENOLAN, POCIĄG EKSPRESOWY, WIYZACZ, ŻYWOTNOŚĆ, OBRÓBKA PLASTYCZNA, KREWETKA NAKRAPIANA, STYL KORYNCKI, GRUPA, NIEPRZYSTOSOWANIE, ZESZYT W LINIE, GEOMETRIA AFINICZNA, ECCHI, NOCEK WĄSATEK, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, KOLEGIUM, OKAP, SZCZAWIOWA, FERMA, GRUPA CZASOWNIKOWA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY ŚREDNI, OBRÓT SYNCHRONICZNY, BATALION RADIOTECHNICZNY, TERIER W TYPIE BULL, OBOWIĄZEK WIZOWY, SERIA WYŚCIGOWA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, FIKCJA, MAKOWSKI, KRUPNIK, PIROELEKTRYK, ROZRZUTNIK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, DODATEK WYRÓWNAWCZY, KIEP, DELFIN, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, JEGOMOŚĆ, ZIEMSKI, RZĄD, INSTAGRAMER, KAPITANIA GENERALNA, KAZUISTYKA, CHELIOS, TWIERDZENIE STOKESA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, POWIETRZNOŚĆ, NOTACJA INFIKSOWA, ORDYNUS, DOBRO, ORGANUM, BARANEK WIELKANOCNY, INSTRUMENT DĘTY, ŻÓŁWIE MORSKIE, EFEKCIARSTWO, CAL KWADRATOWY, MACIERZ ALTERNUJĄCA, KRÓLEWIĘTA, SKOS, RYBY WĘDROWNE, GBUROWATOŚĆ, CYTOSTOM, WSTRZĄS SEPTYCZNY, PARASOL, GRUPA INTERESU, PODCHWYT, OSZAST, WEKTOR ZACZEPIONY, ERADYKACJA, ZADZIORNOŚĆ, ARHANT, DALEKOPIS, ?AEROFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.183 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI ODPOWIADA W SPOSÓB NIEOGRANICZONY CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ), A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA JEST OGRANICZONA (KOMANDYTARIUSZ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI ODPOWIADA W SPOSÓB NIEOGRANICZONY CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ), A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA JEST OGRANICZONA (KOMANDYTARIUSZ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMANDYTARIUM spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 13 lit.)
SPÓŁKA KOMANDYTOWA spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMANDYTARIUM
spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 13 lit.).
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 17 lit.).

Oprócz SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI ODPOWIADA W SPOSÓB NIEOGRANICZONY CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ), A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA JEST OGRANICZONA (KOMANDYTARIUSZ) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI ODPOWIADA W SPOSÓB NIEOGRANICZONY CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ), A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA JEST OGRANICZONA (KOMANDYTARIUSZ). Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x