Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI ODPOWIADA W SPOSÓB NIEOGRANICZONY CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ), A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA JEST OGRANICZONA (KOMANDYTARIUSZ)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMANDYTARIUM to:

spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 13 lit.)SPÓŁKA KOMANDYTOWA to:

spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI ODPOWIADA W SPOSÓB NIEOGRANICZONY CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ), A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA JEST OGRANICZONA (KOMANDYTARIUSZ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.049

DYSKRYMINACJA CENOWA, STER, CZERWONE CIAŁKO KRWI, PSIARKA, MIKROFON CEWKOWY, BAUHIN, NICPOŃ, ARTERIOGRAFIA, PARY TANECZNE, PRZEBRZYDŁOŚĆ, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, STYLIZACJA, KUPA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ROMBOŚCIAN, BŁONA PŁYWNA, SKOWYT, MAPA FIZYCZNA, ŚNIOT, AKOMODACJA, UREID, GAŚNICA PIANOWA, SZALA, KOMISARZ, KOZIBRÓD, SIECIARZ JASKINIOWY, BECZKA Z PROCHEM, BRYDŻ SPORTOWY, PĘPAWA DWULETNIA, WZORZEC UMOWNY, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, USŁUGI NIEMATERIALNE, WIMBLEDON, NIEKOMERCYJNOŚĆ, SAMOROZPUSZCZANIE, KATEGORIA URZĘDNICZA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, MARTWE PRAWO, TARPAN, BELLOTTO, POŁOŻENIE, NARWALOWATE, PIKA, ŚRODEK KONTAKTOWY, ANGIOLOGIA, GRUPA TOPOLOGICZNA, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, ZASTAWKA, DEKONWOLUCJA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, PAT LEGISLACYJNY, SHORT TRACK, ASYMILACJA FONETYCZNA, ZUPAK, KASZANKA, RYNSZTOK, MONOFONIA, MUFLA, POSTÓJ LODOWCA, ADMINISTRACJA, KOPIENIACTWO, FILOZOFIA PRAWA, JĘZYK GYYZ, BLENDA SMOLISTA, ZAWIŁOŚĆ, WARTOŚĆ BILANSOWA, ZESPÓŁ CAPLANA, KARUZEL, STOLIK, POKUTA, PLUJ-ZUPKA, ZIELONA NOC, BOGOMILIZM, KONSTRUKCJA WSPORCZA, SYRENA OKRĘTOWA, SOLIDARNOŚĆ, KORUPCJA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, PAPROCIE, GRZECZNOŚĆ, AKADEMICKOŚĆ, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, DUJKER ABBOTTA, KLAMRA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, NORITO, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, WZORZEC RUCHOWY, MAPA GEOLOGICZNA, RUTIODON, NOTACJA INFIKSOWA, INWOLUCJA, SADOWNICTWO, EKSMĄŻ, NEGOCJACJA, HAMULEC WIRNIKOWY, NUTRIOWATE, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, KRAKOWSKOŚĆ, KĄPIEL SŁONECZNA, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, PASIPHAE, PATATAJKA, STAŻEWSKI, WIENIEC, SPEKTROGRAFIA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, DEGRAS, SZCZWANY LIS, KASZANA, SEMITA, RZECZ RUCHOMA, MILANEZ, ŻÓŁW CHIŃSKI, OSTATNIA POSŁUGA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, PŁAT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, WASAL, POWYWRACANIE, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, NURKOWANIE TECHNICZNE, SŁODYCZ, KOMPOZYCJA, BEZKLASOWOŚĆ, RZĄD, BÓJKA, GOOGLE, JURNOŚĆ, RAMKA ODCZYTU, LOTOKOT, NIRWANA, MADONNA, NORTRYPTYLINA, DOZOROWIEC POGRANICZA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, BARIERA JĄDROWA, ZAGRANICZNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, PAKARANOWATE, JUBILEUSZ, ANALIZA FINANSOWA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, BEZBOLESNOŚĆ, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, GOLEC, TRYGON, PRZEMYŚLNOŚĆ, DYSTANS, ZWIĄZEK MOTOROWY, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, LEPIĘŻNIK BIAŁY, EINSTEIN, KOŃ APPALOOSA, TAG, PLUS UJEMNY, PARALIZATOR, DOJRZAŁOŚĆ, STACJA OBSŁUGIWANA, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, TERAPIA POZNAWCZA, ODWRÓCONY DASZEK, STRZAŁKA, PASTA, TEREN ZAMKNIĘTY, PIGMENT, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, BULLETIN BOARD SYSTEM, TWIERDZENIE ENGELA, MURARKA RUDA, GĘSTOŚĆ, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, ŻŁÓB POLODOWCOWY, LIS MORSKI, KOBIECOŚĆ, LEŻNIK, ZBROJA NIEMIECKA, LUKRECJA, HANDLARSTWO, JEŁOP, KOSOGON, ATRYBUCJA, NIEZDARA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, HOPKINS, ZORBA, KOMPLETNOŚĆ, DWÓR, STAROŚĆ, WIĆ, REPUBLIKA PREZYDENCKA, INTERPRETACJA, ZERÓWKA, RADAR GEOLOGICZNY, MOZART, JASKINIOWIEC, WYKŁAD HABILITACYJNY, KONKLAWE, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, POWINOWATY, ŻARÓWKA, BATERIA PŁASKA, TERRINA, TRESA, EUROPA, PAPIEREK LAKMUSOWY, DWUPŁCIOWOŚĆ, BILET POWROTNY, ADAMITA, ENANCJOMER, FUNKCJE AMPLITUDY, CIEPLICA, WÓDKA, NADAWA, SYDEROFIR, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, PRYWACIARZ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ORTOWODÓR, SPARTANKA, PODPINKA, OSTRY DYŻUR, NIEOKREŚLONOŚĆ, MACIERZ TOEPLITZA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, STUDNIA, GRZBIETORODOWATE, BEZSIŁA, SUSZARKA, NIESTEROWNOŚĆ, FIKCJA LITERACKA, KOŃ TURKMEŃSKI, PATRONKA, SKOTOPASKA, SUROWIEC MINERALNY, TAKSIARA, GRÓB POBIELANY, INTEGRACJA HORYZONTALNA, MICHIGAN, EKSPERTKA, MATTHEWS, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, LINGWETKA, WARSTWA ŚCIERALNA, WIELKOŚĆ, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, ŚLIZG, DZIWKA, GRUPA ROZWIĄZALNA, BEZCZELNIK, KOMISJA NADZWYCZAJNA, LINEARNOŚĆ, KANCER, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, BAZA ORBITALNA, SKORUPA ZIEMSKA, ZGORZEL, BRAT KRWI, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ŁOTEWSKI, TRIAL ROWEROWY, OŚWIECICIEL, FIZYKA STATYSTYCZNA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, POGAŃSTWO, STUDIUM WYKONALNOŚCI, SESJA, PRZEWIESZKA, BENZYNÓWKA, PRZECIĄGANIE LINY, INTRATA, MACIERZ ALTERNUJĄCA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, KOMEDIA STAROGRECKA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, SPÓŁKA PUBLICZNA, OKUPACJA, INTERESOWNOŚĆ, ROŚLINA KORZENIOWA, PODŁUŻNIK, FERMA, MAGNETON JĄDROWY, PYZA, SAKRAMENT, SZACHY BŁYSKAWICZNE, WIELKOŚĆ, PRACA, POGODA POD PSEM, SZATAN, PIKIETA, KARMIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.049 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI ODPOWIADA W SPOSÓB NIEOGRANICZONY CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ), A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO NAJMNIEJ JEDNEGO WSPÓLNIKA JEST OGRANICZONA (KOMANDYTARIUSZ) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
komandytarium, spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 13 lit.)
spółka komandytowa, spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMANDYTARIUM
spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 13 lit.).
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz) (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x