ZWITEK PAPIERU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ WŁOSY W CELU UZYSKANIA LOKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPILOT to:

zwitek papieru, na który nawija się włosy w celu uzyskania loków (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAPILOT

PAPILOT to:

pasmo włosów nawinięte na zwitek zrobiony z papieru lub szmatki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWITEK PAPIERU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ WŁOSY W CELU UZYSKANIA LOKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.240

CHAOS, PRZYWODZICIEL DŁUGI, KUDRIAWKA, BALLADYSTA, DIALIZA OTRZEWNOWA, NIENASYCENIEC, PRZESTRZEŃ, TUBA, RUMIAN RZYMSKI, CZARDASZ, TRYBADYZM, WYŚCIG, WYCHOWAWCA, OŚLARZ, HEPTAPTYK, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, CIELĘCINKA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ROPUCHA WODNA, KETOZA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, MACH, ŚWIATOWOŚĆ, HRECZKOSIEJ, STACJE ZLEWNE, KORYTO RZEKI, CHEMOAUTOTROF, LOT ROZPOZNAWCZY, GERMAŃSKI, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, KWACZ, STARE MIASTO, ZŁOTY DESZCZ, POWIEŚCIOPISARZ, KLUCZ KODOWY, MIODOŻER ZIELONY, HEPATOLOGIA, PETRYFIKACJA, PODWÓJNA HELISA, IMMUNOONKOLOGIA, SATELITA GEOSTACJONARNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, PATRON, UŻYŹNIACZ, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, ZALEWA, CZŁON SYNTAKTYCZNY, PASKÓWKI, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, PĘDZLIK, WYCISK, POŻAREK, NIRWANA REZONANSOWA, OŻYWIENIEC, INHIBICJA, WIELKI WYBUCH, TEKSTUALNOŚĆ, GERMANISTYKA, BOCZNOTRZONOWIEC, KASOWNIK, KOŚĆ, SAMOPOMOC, FLET NOSOWY, UCHWYT, RUMIANEK, CZARNOSECINIEC, RIDER, WŁOSY, OKOCENIE SIĘ, PARTYJNIAK, AUDIENCJA GENERALNA, IZBA MORSKA, WIECZNY ŚNIEG, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, ANTYPERTYT, SZCZOTECZKA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, PRASOŁ, KUWERTURA, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, DROGA POŻAROWA, DOMEK, NURNIK, RĄCZNIK, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, BIAŁY ROSJANIN, NORZYCA, MIHRAB, WKŁADKA GRAMOFONOWA, CZAS LETNI, ANARCHIZM, DEZERTER, BUTA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, LIŚCIEŃ, RYSUNEK, RYZYKO NIEWYGASŁE, POWSTRZYMANIE, REDUKCJA, DWUTAKT, PARAMEDYK, NIEWYBUCH, SPEAKER, DITHERING, SECESJONIZM, ARCHEOLOGIA PODWODNA, BAHAMY, DYFUZJA, ALT, UPADEK, GŁĘBSZE UCZUCIE, ODDANIE, ZGUBICIEL, BAR, PURPURA, UCHWYT ŚLIZGOWY, WYRĘB, REFORMACJA, REZYGNACJA, PASTERSKOŚĆ, ZAŚCIANEK, SZLAUF, KOLORYMETRIA, SYGNAŁ ANALOGOWY, NIEDOROZWÓJ, MINERAŁ ALLOGENICZNY, PIEGOWATY, WYCIĄG, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, SZCZEP, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, ELEKTROWNIA CIEPLNA, CHOROBA MIKROFALOWA, PŁOZA, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, ŁACINNIK, SYNTETYK, ABSOLUT, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KRYJÓWKA, PRZÓD, DWUBÓJ, BAON, INKUBATOR, TWARDA DUPA, ŻARŁOK, PRZELEW TRANSGRANICZNY, RYZA, PODŁUŻNIK, DESKARZ, LICZBA WYMIERNA, ŁODRANIT, PULSACJA, AŁMA ATA, ZNAJOMY, ZESPÓŁ BEHRA, MOTYL, ISLAMISTA, KONFEDERACJA, GRUBA ZWIERZYNA, MONITORING WIZYJNY, CHOROBA BERGERA, JOGIZM, FROTAŻ, PARK PRZEMYSŁOWY, MONTER, KWADRATURA, ARENA, OGÓREK, METRYKA, MASKA, JASKÓŁKA, SHOUNENAI, WOLNY STRZELEC, BROŃ KONWENCJONALNA, PARKIET, HOŁDOWNIK, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, LIŚĆ ŁODYGOWY, ANTYDETONATOR, RUCH, POPRZECZKA, SEKS, ODBÓJ, WYRAZ POKREWNY, RÓWNANIE CAŁKOWE, ENDOSZKIELET, WIDZENIE SENNE, WAMPIR, ŚMIECIARZ, RZEP, SYRYNGA, NUDZIAK, SKRYBA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, BARIERA WYJŚCIA, PRZECIWSTOK, CHODZĄCA POWAGA, EUTEKTYKA, OSŁONKA NABYTA, INDYWIDUALIZM, KRATOWNICA, TEORIA KATASTROF, KOSA, PANDA, PRZESZKODOWIEC, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, KOSZAROWOŚĆ, PAMIĘĆ BUFOROWA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, OPÓR WZNIESIENIA, BLOCZNOŚĆ, KOLEJ GONDOLOWA, PUNKT POMIAROWY, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, FALKON, ADAPTER, TRANCE, CENOTWÓRCA, DOBRO PUBLICZNE, METABOLIT WTÓRNY, KROK DOSTAWNY, TRANSMISJA, KROWIENTA, PROFESOR, DENIALIZM, GAJNIK LŚNIĄCY, GRAF PŁASKI, OLDBOY, CZYSZCZALNIA, USUWISKO, PRZESTRZEGACZ, ZUBOŻANIE, SPIRALA ARCHIMEDESA, GĄSKA WIOSENNA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, PŁATNIK SKŁADEK, ŻABKA, LINIA PRZEMIANY, DIETA KOPENHASKA, BARBARZYŃSKOŚĆ, PŁOMYK, DIAPAUZA ZIMOWA, ZDRAJCA, KODYFIKATOR, ELEGANCIK, UDANOCERATOPS, RABV, ROŚLINA AKWARIOWA, ALBEE, BIEGŁY SĄDOWY, PSYCHIATRYK, PLAN OGÓLNY, BOLERO, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, WIETRZNIK, ROZBIERALNIA, IMPROWIZATOR, SZABLA, OTWOREK, TURBINA RUROWA, WYSTRZYGANKA, BETA BLOKER, ZALANIE PAŁKI, SILNIK CZTEROSUWOWY, DYSTORSJA, PŁASZCZYZNA S, CEKOTROFIA, DŻEZ, ANATOMIA KLINICZNA, RURKOZĘBNE, KAMIONKA, MARCOWY DOCENT, BOLSZEWICY, IRRADIACJA, TAŚMA, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, RAK, LATAWIEC, KATECHEZA, WIEK DOJRZAŁY, KORYNCKA, CHRABĄSZCZ, PAZUR, NUDYSTA, HYCEL, PLURALIZM, BIBUŁA, ŁOPATKA, OBBLIGATO, WIELOBÓJ, NAROŻNICA, EKRANOPLAN, PRAŻONKA, USTALENIE, ANONIMAT, ?KIR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWITEK PAPIERU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ WŁOSY W CELU UZYSKANIA LOKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWITEK PAPIERU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ WŁOSY W CELU UZYSKANIA LOKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPILOT zwitek papieru, na który nawija się włosy w celu uzyskania loków (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPILOT
zwitek papieru, na który nawija się włosy w celu uzyskania loków (na 7 lit.).

Oprócz ZWITEK PAPIERU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ WŁOSY W CELU UZYSKANIA LOKÓW sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZWITEK PAPIERU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ WŁOSY W CELU UZYSKANIA LOKÓW. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast