CZYNNIK, KTÓRY POWODUJĄC MUTACJĘ MATERIAŁU GENETYCZNEGO, PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWOJU CHOROBY NOWOTWOROWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNNIK ONKOGENNY to:

czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 16 lit.)CZYNNIK RAKOTWÓRCZY to:

czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 18 lit.)KANCEROGEN to:

czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 10 lit.)KARCYNOGEN to:

czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNIK, KTÓRY POWODUJĄC MUTACJĘ MATERIAŁU GENETYCZNEGO, PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWOJU CHOROBY NOWOTWOROWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.771

BIEDAK, MOMENT, UPOWAŻNIENIE, KLĘSKA URODZAJU, USZATKA, MALINA ZACHODNIA, KUBEK, FAMA, PRZEWOŹNIK, ZAKON ŻEBRZĄCY, BRZYDAL, ASTROCHEMIA, CHART, ELEKTRONOWOLT, TWIERDZENIE CEVY, KAUCZUKOWIEC, PRZEJRZYSTOŚĆ, KOBIETA SPOD LATARNI, IMMUNOGENETYKA, PARLAMENT, WIDOWNIA, CIŚNIENIE, WÓR, LORETANKA, ŹRÓDŁO RADIOWE, UPRZEMYSŁOWIENIE, DICYNODONTY, ŚWINKA MORSKA, TANK, ELFICKI, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, KRATA, RULETKA, STRUMIEŃ, GALAKTYKA, PRZEDSZKOLANEK, STYKÓWKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, WAPIENNIK, JĘZYK KREOLSKI, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ZSTĘPNICA, PŁUG DWUSKIBOWY, ETER KOSMICZNY, TUKAN, KORONA, ZNAK ZODIAKU, WSZECHMOGĄCY, METODA FEULGENA, CERATOFYLLID, OCET SPIRYTUSOWY, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, PUNKT KATECHETYCZNY, KAPOK, RECEPTA PUNKTOWA, SPAWALNIK, PRZEPOJKA, NENCKI, CHIPPENDALE, ZAKOLE, LOCJA, DOZNANIE, SACHARYD, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KAPITAŁ FINANSOWY, MŁAKA, JEDNORAZOWOŚĆ, PRZEDNÓWEK, MOTYL, WINDA, PŁYWACZEK, SEMITOLOG, KONTAKT, NAKIEROWANIE SIĘ, STYL CASUALOWY, PLENNOŚĆ, KABARET, FILTR BUTTERWORTHA, FORMALISTA, PINAKOID, MIĘKISZ POWIETRZNY, POKUTA, HOMOGENIZATOR, WIERZYCIEL SOLIDARNY, KURWIARZ, TYKA, RZUT KAMIENIEM, MONOFAGI, KURTYNA POWIETRZNA, KOLEJKA LINOWA, RETINOPATIA, LITAURY, WAŁKARZ, ZASADA, TRZYDZIESTKA, WIELOETATOWOŚĆ, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, PODGLĄDACTWO, BALANSJER, CZASOWNIK WIELOKROTNY, MIECZOGONY, PODZBIÓR, ROŚLINA KWASOLUBNA, IMPERIUM KHMERSKIE, DŻIHAD, RĄBEK ROGÓWKI, BARTNIK, GEODETA, WOW, WATA CELULOZOWA, SIWOWĄSY, ANTHEM TRANCE, GORĄCZKA REUMATYCZNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, NIEGOSPODARNOŚĆ, RZUT OSOBISTY, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, TAJNIAK, IMITATOR, APELACJA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, OBLICZNOŚĆ, NELSON, WARSTWA OZONOWA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, CUKIERNIA, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, PODZIAŁ METRYCZNY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, CIEMNA ENERGIA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, HAK, PIES, PUGILARES, SZMALCÓWKA, BULIONER, LEWICOWOŚĆ, ESPERANTYSTA, INFOMAT, INTELEKTUALISTA, DZIEŻA, TLENEK KWASOWY, REAKCJA ZAPALNA, MIODOJAD BIAŁOUZDY, FRANCA, BOYS BAND, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, OKRES PRZEDRZYMSKI, RÓWIEŚNIK, PRZYGODA, ATAWIZM, BIBUŁKARKA, PANORAMA, REKLAMIARZ, ŁĘG JESIONOWY, PRAWO BERNOULLIEGO, MŁOT HYDRAULICZNY, NIEPOJĘTOŚĆ, PRZEDŚWIAT, KOSTIUM, ZLEWKA, STOPNICA, WEŁNIANKA, KAFKA, LEGAR, MIŚ, KWAZIKRYSZTAŁ, BISOPROLOL, UBÓJ, STARY, TEOZOF, CORBETT, LAKIER, KATALOŃCZYK, SZEWNICA BZÓWKA, PIEPRZ, FATAMORGANA, CHRYSTOLOGIA, WALECZNOŚĆ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, NĘCISKO, EKSFOLIACJA, AMYLOFAGIA, RYZYKO KREDYTOWE, PIERWSZA POMOC, PRĄD STAŁY, ANTENA DOOKÓLNA, MOTYW, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, RUCH, IMIENNICTWO, KONTROLA, OCZKO W GŁOWIE, NORZYCA, MAGNEZJA, PIĘĆSETKA, GWIAZDARZ, TRUST, SPOTKANIE OPŁATKOWE, EPIKUREJCZYK, MENISK, JĘZYK POLSKI, OKULISTA, SYGNAŁ ANALOGOWY, DOWÓD POŚREDNI, KREDYT KASOWY, WIELKI ATRAKTOR, SAMOAKTUALIZACJA, KRESKA, TOWOT, TĘŻYCZKA, ERGOTERAPIA, GRAF PLANARNY, KARDIOLOGIA, CZĘŚĆ, ANONEK, FILTR CYFROWY, ODPÓR, DOKTORAT HONORIS CAUSA, SELEKCJONER, OSTATNIE PODRYGI, KECZUA, PROZODIA, KOLUMNA MARYJNA, KRATA, PARADOKS GRAWITACYJNY, AWANS, KOŃCÓWKA, ESTETYKA, CHESTER, LIŚĆ ODZIOMKOWY, LUMP, WSTRZYMANIE, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, PRZEKŁADACZ, TOPIELEC, KOCZOWNIK, BRAND, KIJ, OGRZEWNICTWO, GRAFIKA, OKRES INTERGLACJALNY, NIEPOPULARNOŚĆ, ACYDOFIT, KWAS BURSZTYNOWY, TEMAT, TELETURNIEJ, ATTACHÉ KULTURALNY, PODUSZKA BALANSOWA, ANARCHISTKA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, HARUSPIK, SZKIELET OSIOWY, TABU MILCZENIA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, TRYL, CHOROBA PFEIFFERA, GONDOLA, SPEAKER, RESTAURATOR, DAMULA, WIEŚ, PRĘGA, OBOZOWISKO, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, BIAŁA SALA, WLANIE SIĘ, MRÓWKA RUDNICA, ROŚLINA SOLNISKOWA, KATA, REFERENDARZ, GEOLOGIA NAFTOWA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, DEZADAPTACJA, NET, KRĘGOWIEC, HANDEL WYMIENNY, SZWAGIER, KSYLOFON, BIEGUN, STRZEMIĄCZKO, ANTAGONISTA, LEWICA, PODŁOGA, ODWSZAWIANIE, NIERUCHLIWOŚĆ, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, ROBAK, PRZYLEPA, REWIZOR, PRZYTUŁEK, PODATEK MAJĄTKOWY, RASZKA, SEGMENTACJA, TERAPIA BEHAWIORALNA, KOTLARNIA, CZYNNIK ABIOTYCZNY, UKŁAD ODNIESIENIA, ?WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNIK, KTÓRY POWODUJĄC MUTACJĘ MATERIAŁU GENETYCZNEGO, PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWOJU CHOROBY NOWOTWOROWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZYNNIK, KTÓRY POWODUJĄC MUTACJĘ MATERIAŁU GENETYCZNEGO, PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWOJU CHOROBY NOWOTWOROWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYNNIK ONKOGENNY czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 16 lit.)
CZYNNIK RAKOTWÓRCZY czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 18 lit.)
KANCEROGEN czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 10 lit.)
KARCYNOGEN czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNNIK ONKOGENNY
czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 16 lit.).
CZYNNIK RAKOTWÓRCZY
czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 18 lit.).
KANCEROGEN
czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 10 lit.).
KARCYNOGEN
czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej (na 10 lit.).

Oprócz CZYNNIK, KTÓRY POWODUJĄC MUTACJĘ MATERIAŁU GENETYCZNEGO, PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWOJU CHOROBY NOWOTWOROWEJ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZYNNIK, KTÓRY POWODUJĄC MUTACJĘ MATERIAŁU GENETYCZNEGO, PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWOJU CHOROBY NOWOTWOROWEJ. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x