MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LASONOGI to:

Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 8 lit.)SZCZEPONOGI to:

Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.717

WINIETA, MAKINTOSZ, KACZKA, OSZUKANIEC, POJEMNIK, JĘZYK ETIOSEMICKI, MCOT, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, NIEDODMA PŁUC, KRZYŻÓWKA, KSYLOFON, OSTROWIANKA, CEMBROWINA, LUMBALIZACJA, RZECZYWISTOŚĆ, PŁYTKA NAZĘBNA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, WYPADEK PRZY PRACY, POWSZECHNOŚĆ, KREWETKA ELEGANCKA, ASNYKOWIEC, SKONTRUM, NIERUCHLIWOŚĆ, JAJKO W KOSZULCE, STEPÓWKI, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, GRA LOSOWA, MRÓWKOWATE, MAJÓWKA, SEKRET, DWUBARWNOŚĆ, TRANZYSTOR, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KRYMINAŁ, KWARC ZIELONY, SIODŁO JUCZNE, HERBATA BIAŁA, PRZENOSKA, HOMOGENIZATOR, WILCZY OBŁĘD, BAŁYK, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, OGIEŃ, HERBATA, DRZEWO TERPENTYNOWE, NIEKOMERCYJNOŚĆ, CHEMIA, ROZWÓRKA, HOLK, ANARCHIA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, ALARM BOJOWY, OSTRY KURS, FALA ULTRAKRÓTKA, MAŁA GASTRONOMIA, KROPELKA, WIRTUOZOSTWO, MIKROFON DYNAMICZNY, POTNICA, PSZCZELNIK, WIELKODUSZNOŚĆ, ZĘBY NOWORODKOWE, EGZEKUTOR, ARMIA, OPERA, OMNIBUS, MINUTA, DYMARKA, TARADAJKA, BEJT, TRZYDZIESTKA, SALON MEBLOWY, RYBA AKWARIOWA, KOŚĆ KULSZOWA, KISZKA PASZTETOWA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, STATEK GŁĘBINOWY, TRZCINNIK, PANNA, BASISTA, BENTAL, UPRAWA, TELEWIZORNIA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, OWCA STEPOWA, KITEL, UBYCIE, CYRANKA, PLATYCERATOPS, WIERTNICA, SOLNICZKA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, BEFSZTYK, NERKOWIEC, TBV, GRZBIETORODY, QUEBRACHO, LOGANIOWATE, BAT, JOŁOP, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, AREA, AWIATORY, KLEJÓWKA, PRZEGRANA, CAŁUSEK, PRZYRZĄD, MUFA, WŁADZUCHNA, EKSPRESOWOŚĆ, DYSPEPSJA, DOROBEK, POWIEŚĆ CYKLICZNA, CZERECHA, TRUDNOŚĆ, CYBORIUM, ŁAMACZ LODU, ECHIDNA OGNIWOWA, ANTENA REFLEKTOROWA, ŚLIWA, SZYMEL, WYTWÓRSTWO, ASTRAGAL, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, UKŁAD ADAPTACYJNY, ŻURAWIK, OKNO, ZIMNY PRYSZNIC, CHÓR, DISNEY, INTERPRETACJA, OPŁATEK, DZIEWIARKA, PRZEŁAWICENIE, MUTUŁY, MASIELNICZKA, RĘKAWEK, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, CHIP, BERŻERA, POLEWACZKA, DYKTATORSTWO, PETRELOWATE, KURZYSKO, WYSPA PŁYWOWA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, IGŁA MAGNETYCZNA, NIEOSTROŻNOŚĆ, JĘZYK KENTUMOWY, ALERCE, TUŁÓW, TREPY, EKSPARTNERKA, STAWONOGI, MASA BEZWŁADNA, KOALA, PROFANATORKA, RAMIĘ, KOZACZKA, LICYTACJA, PROJEKCYJNOŚĆ, PANCERZOWIEC, STRZELNICA, SAMOUPROWADZENIE, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, SEKULARYZACJA, PRZEWRÓSŁO, KARMIENIE, DAWCA NARZĄDÓW, DWUŚCIAN, EWANIELIA, MAJOWY ROBOTNIK, TELEGRAF CHAPPE'A, CHOROBA OLLIERA, LEN, KLĘK PODPARTY, TECHNIKA KLASYCZNA, WIR PIASKOWY, NUMER KIERUNKOWY, GRA NIESKOŃCZONA, PEDOFILSTWO, BATERIA ANODOWA, CYFOMANDRA, KARDIOKRINUM, BAŁYK, OBELISK, TRIADA KARTAGENERA, KULTURA WODNA, PRZYBUDÓWKA, NARCYZ CYKLAMENOWATY, TARTYNKA, ICHTIOZAURY, BIPOLARNOŚĆ, ZAWIKŁANIE, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, UWE, POWTÓRZENIE, EWANGELICYZM, TERMINATOR, ANOMODONTY, PAUPER, CHORY NA GŁOWĘ, WYRAZISTOŚĆ, ZĄBKOWANIE, WIKARYZM GEOGRAFICZNY, MACZANKA KRAKOWSKA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, MOLTON, APEKS, ZBÓJNIK, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, SZTUBA, CZASTUSZKA, SALWINIA SPRUCE'A, OSUTKA SOSEN, MRÓWKA PÓŁNOCNA, GŁUPKOWATOŚĆ, CHŁOPAK, BOM, WĘGLIK SPIEKANY, DRAMA, CZWÓRBÓJ, KANONIK, PENTAPTYK, RELIKWIE, PARTIA HISZPAŃSKA, NEURON PIRAMIDOWY, GŁUPIĄTKO, UPADEK, ZASTOINA, TYPOGRAFIA, SUŁTANIT, NAGOŚĆ, OZDOBNICA WIĘKSZA, KANADA, KONTUR MELODYCZNY, PARASZKA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, TRATWA, MONTER, TRZPIENNIKOWATE, MĘCZENNICA GRONIASTA, BROŃ OBUCHOWA, KORPUS NAWOWY, SKRZYDŁOLIST, PLENER, NAUKA JAZDY, GENERATYWIZM, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, ELIPSOIDA OBROTOWA, PODCENTRALA, PRZERÓB, NANDU, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, SZYJKA, EYRE, WŚCIEKŁY PIES, EUSTAZJA, ERUPCJA FREATYCZNA, DRESZCZ, WIGURA, KRATOWNICA, LINA, KŁOSEK, WZORNIK, KOD IDENTYFIKACYJNY, MILA, REWIZJONIZM, PODRZYNACZ, CZEREMCHA, KAGU, MURZYŃSKOŚĆ, AMBASADOR, NAPŁYW, LEISZMANIOZA SKÓRNA, GOŹDZIANKA, HIPOPOTAM, DYSFONIA, FARTUCH, BOHATER LIRYCZNY, KOŃ ANDALUZYJSKI, WIDLICZKOWATE, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, TAŚMA PRODUKCYJNA, PRĄTNIKOWCE, OPONA, RYCZĄCE CZTERDZIESTKI, SANIE, MOTORÓWKA, JARYZACJA, PAPROCIE, KONWERTOR, MALUNEK, NIEPOWODZENIE, CZOŁÓWKA, PRZEJŚCIÓWKA, PRZEDROSTEK, NEUROMEDIATOR, ZRZECZENIE SIĘ, ?CHLOROKOKOWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.717 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LASONOGI Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 8 lit.)
SZCZEPONOGI Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LASONOGI
Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 8 lit.).
SZCZEPONOGI
Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 11 lit.).

Oprócz MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x