ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALFABET PALCOWY to:

zbiór znaków migowych odpowiadających poszczególnym literom danego alfabetu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.066

JĘZYK, PSEUDOMORFIZM, OTOCZKA WYPUKŁA, DIADA, FORMA, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, SIEĆ SATELITARNA, SZAFA, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, SPRZĘT, SYTUACJA DECYZYJNA, WITRYNA, CEREMONIAŁ, EMFAZA, SZEREG ALTERNACYJNY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, SYTUACJA, KLUCZ KODOWY, SYSTEM POZYCYJNY, ZESZYT, FASETA, MASA CZĄSTECZKOWA, ZARYS, BRZEG, WEKTOR, MORFONOLOGIA, SMILEY, BIOPLAZMA, KRES DOLNY, SINGEL, WIZYTA STUDYJNA, CEREMONIALNOŚĆ, KODEKS DYPLOMATYCZNY, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, ROBOTA, SŁOWNIK, PUSZKIN, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, DRAMATOPISARSTWO, KUCHNIA, PRAWO GŁOSOWE, GENERALICJA, SAMOZNISZCZENIE, WOJSKOWY, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, DZETA, ARTEFAKT, ASOCJACJA ROŚLIN, GOSPODARSTWO KRAJOWE, SŁOWO POSIŁKOWE, RUCH WZGLĘDNY, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, KONSULAT, ARMIA, BRYŁA GEOMETRYCZNA, WNĘTRZE, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, ASNYK, SZEREG HOMOLOGICZNY, SINGIEL, EMOTIKONKA, ZBIÓR DYSKRETNY, SIEĆ ROZDZIELCZA, TELEKS, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPRZĘCIOR, PATOGEN, DRAMATURGIA, NADBUDOWA, PRACA WYJŚCIA, POLE SEMANTYCZNE, STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LIMIT POŁOWOWY, ZASÓB, STENOBIONT, LINIJKA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, BLOK, FONOTEKA, SKŁAD, PAROKSYTON, KOREKTA, DEKRETAŁ, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SPEKTROMETRIA MASOWA, IWASZKIEWICZ, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, LICZBA MASOWA, IZOTERMIA, GRUPA, CIRTH, SYNGIEL, DEKALOG, GALERIA, BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA, UNIKAMERALIZM, KAPPA, OBSZAR, MAPA POZNAWCZA, GWARA MIEJSKA, DRUK ROZSTRZELONY, IKONOGRAFIA, ORTOGRAFIA, CYKL FIGURALNY, KOSZT BEZPOŚREDNI, RACEMAT, POPULACJA STATYSTYCZNA, USŁUGA POWSZECHNA, OSNOWA GEODEZYJNA, FLOTA, STEROWNIK LOGICZNY, POKOLENIE, IKONICZNOŚĆ, INDEKS CENOWY, BUDOWNICTWO WODNE, SERBSKO-CHORWACKI, MONOPOL, RAJNOW, EDYCJA, ANALIZA SEKWENCYJNA, POLE LEKSYKALNE, MORSE, SMĘTARZ, WIR PYŁOWY, MOLALNOŚĆ, ŚMIECI, TECZKA PERSONALNA, KOŁO, KATALOG DZIAŁOWY, REPERTUAR, ZBIÓR ROZMYTY, WYPALANKA, PINAKOTEKA, ROZMAITOŚĆ ALGEBRAICZNA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, PRAWO UNIJNE, POKRÓJ, LĘG, FREZ, KAFKA, SPIELBERG, ANALIZA KANONICZNA, DRAMAT HISTORYCZNY, IMMUNOTERAPIA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ALFABET, SZOWINISTA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, WEDY, GRAMATYCZNOŚĆ, EPICKOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, GŁOS ELEKTORSKI, STENOGRAF, RÓŻNICA ZBIORÓW, PODZBIÓR, ALFABET MORSE'A, ZBIÓR BERNSTEINA, UPRAWA, VOLTAIRE, PROGRAM, LEKCJA, ZBIÓR, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, MATURKA, SIEĆ NIWELACYJNA, AKCENT RUCHOMY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KOPIAŁ, WYSTAWA, SYSTEM LICZBOWY, KANCJONAŁ, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, KONSONANTYZM, SCHOLARYZACJA, ALBUM, ŁAWKA REZERWOWYCH, STACJA ZAKŁADOWA, INSTANCJA, SZTAB SZKOLENIOWY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, HARMONIKA, SYBIRSKI, WULGARYZM, KWALIFIKACJA PRAWNA, KWALIFIKATOR, RECEPTA PUNKTOWA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, DZIAŁ FILOZOFII, RUNA, KOD, SKUPISKO OSADNICZE, GRUPA, FACH, WARTOŚCIOWOŚĆ, BERGMAN, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, PRAWO BUDOWLANE, PANOPTIKUM, K.K, ŁZAWICA, DEKALOG, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, STOPIEŃ ETATOWY, OFICJUM, REFREN, AKCENTACJA, POBOROWY, JEDNOSTKA INFORMACJI, INTEGRACJA POZIOMA, EWOLUCJONIZM, SYGNAŁ CYFROWY, GARDEROBA, KAMPANIA ZIEMNIACZANA, WOJAK, DEFINIENS, KODEKS KARNY, GAMMA, CZERWONY SZLAK, ARYSTOTELES, SZLACHETCZYZNA, CECHA RECESYWNA, WYDATKI BIEŻĄCE, CZYNNIK NORMUJĄCY, WYDATKI KONSUMPCYJNE, KRYZYS WALUTOWY, IPSYLON, REZERWA WALUTOWA, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, ASPEKT, PROCES NIEODWRACALNY, FUZJA PIONOWA, WOLUMEN OBROTÓW, MOMENT TEORETYCZNY, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, CZOP, KWALIFIKACJA, OMŁOT, AKCENT, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, ELEMENTARZ, BOJA RATUNKOWA, MARKETING INWAZYJNY, WIDMO MACIERZY, K.C, CMENTARZ, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, TEATR, KOSMOGRAFIA, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, BIBLIOTECZKA, ANTROPOLOGIA, SPENCER, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, OBSŁUGA, KOLEKCJA, EUROWALUTA, ATRYBUCJA GLOBALNA, EKSPOZYCJA, POWŁOKA WYPUKŁA, IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA, AUGUSTYN, ZBIÓR RZECZY, PORTFEL ZAMÓWIEŃ, MASZYNA DO PISANIA, MUZYKA, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, PKB PER CAPITA, IZBA, ADEPTKA, EPSILON, FUZJA WERTYKALNA, WYRAŻENIE, NOMOKANON, ZBIÓR CANTORA, MIEJSCE PRACY, FILM KOSTIUMOWY, MONOTOPIZM, KOSMOGRAFIA, TABOR, TEORIA PERTURBACJI, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, SYSTEM ZNAKOWY, ANALIZA DYSKRYMINACJI, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, DOMNIEMANIE, ZAWAŁ BLADY, TEKST, PLIK, ANTYKWARK, ALFABET FONETYCZNY, BALZAK, ?MEDIATEKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.066 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALFABET PALCOWY zbiór znaków migowych odpowiadających poszczególnym literom danego alfabetu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALFABET PALCOWY
zbiór znaków migowych odpowiadających poszczególnym literom danego alfabetu (na 14 lit.).

Oprócz ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - ZBIÓR ZNAKÓW MIGOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM LITEROM DANEGO ALFABETU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast