AKCENT STAWIANY NA PIERWSZĄ SYLABĘ DANEGO WYRAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCENT INICJALNY to:

akcent stawiany na pierwszą sylabę danego wyrazu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKCENT STAWIANY NA PIERWSZĄ SYLABĘ DANEGO WYRAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 662

KUCHNIA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ŚWIĘTOJANKA, AKCENT, PARADOKS, PAROKSYTON, PARA MINIMALNA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TEATR, SOŁTYSTWO, PRAWO BERNOULLIEGO, ŁĄCZNIK, PARADOKS EASTERLINA, BANK GENÓW, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, PLON REFERENCYJNY, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, DZIELNIK, STANOWISKO, MOC WYTWÓRCZA, AURA, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, POLIEUPLOIDIA, SŁOWNICTWO, HABIT, KONSONANTYZM, BRZEG, KORELACJA KANONICZNA, PUŁAPKA, PALOS, IMIGRACJA ZAROBKOWA, ZJAWISKO ZENERA, PARK ETNOGRAFICZNY, BIOTA, NOTA EDYTORSKA, PIEŃ, ROZWÓJ SPOŁECZNY, SPECYFIKACJA, KOLOKWIUM, POLETKO DOŚWIADCZALNE, SPOONERYZM, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, CZASOWNIK POSIŁKOWY, JĘZYK, GWIAZDA, EUPLOIDIA, MENU, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, PRODUKTYWNOŚĆ WIELOCZYNNIKOWA, REZERWA WALUTOWA, GARGAMEL, WARUNEK KONIECZNY, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, TŁUMIENNOŚĆ, EMBARGO, BINET, ROK LITURGICZNY, BRÓG, ZAWAŁ, WYRAZ POCHODNY, KK, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, PISMO SYLABICZNE, KOSZYK WALUTOWY, LINIA PODSTAWOWA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, GRAFIKA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, AMPLIFIKACJA, STENOBIONT, FUZJA WERTYKALNA, HASŁO, WYDATKI BIEŻĄCE, SUPREMUM, HOT, IMPULS TELEFONICZNY, STOPA MENNICZA, ARMIA, UNIWERSUM, TEMAT, GRANICA CIĄGU, AKCENT RETORYCZNY, WYRAŻENIE, WIDZ, PROPORCZYK, CŁO IMPORTOWE, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, SYSTEM ALARMOWY, ORTOGRAFIA, KALKA JĘZYKOWA, GENERALICJA, STOPIEŃ ETATOWY, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, PRZYROSTEK, WYDATKI KONSUMPCYJNE, HEINKEL, GRANICA MIASTA, BARETKA, KONTRMANIFESTACJA, WOJAK, BAZA, GWARA MIEJSKA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, MONOPOL, KRES DOLNY, PIOSENKA AKTORSKA, WOKALIZA, MELDUNEK CZASOWY, POKRÓJ, WYNAGRODZENIE, FAKTORYZACJA, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, SUBSKRYPCJA, PATROL, CENA WYWOŁAWCZA, TWIERDZENIE KRULLA, DERYWACJA UJEMNA, JEDNOSTKA, EGZAMIN POPRAWKOWY, KASYNO, MOC PRZEROBOWA, KONSTYTUCJA, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, DERYWAT, AKCENT PROPAROKSYTONICZNY, NARZĄD KRYTYCZNY, ZNAK CZASÓW, DIALEKTYZM, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, PLEJADA, OBYWATEL, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, ROZMIARÓWKA, DEWALUACJA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, EUROWALUTA, GŁOSKA OTWARTA, ODMIANKA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PRZECIWOBRAZ, IZOTERMIA, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, PERYGEUM, KOKTAJL, WOLUMEN OBROTU, ATRYBUCJA GLOBALNA, OBOJĘTNOŚĆ, TWIERDZENIE WILSONA, WOLUMEN OBROTÓW, EKSPEKTATYWA, LICZBA ZŁOŻONA, DERYWACJA POSTFIKSALNA, GRZYB NIEJADALNY, AFIKS, LIMIT POŁOWOWY, POCHODNIK, AKCENT RUCHOMY, SYSTEM WALUTOWY, ZBIÓR POTĘGOWY, AKCENT FINALNY, POLE SEMANTYCZNE, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, ENGAGEMENT, JASNOŚĆ, DRAMATYKA, NEUTRALIZACJA TERYTORIUM, AFIKSACJA, IMPULS, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, CIĄG GEOMETRYCZNY, FLOTA, GENERAŁ, FORMA WYRAZOWA, FILM KOSTIUMOWY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, AKCENT PAROKSYTONICZNY, POSTĘP GEOMETRYCZNY, CENA MIĘDZYNARODOWA, BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA, TERMOIZOLACJA, GILBERT, LEKSYKON, SPIESZCZENIE, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, CZERSKI, AKCENT SŁABY, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, RUCH WZGLĘDNY, SŁOWNIK, RZEMIOSŁO, STOPNIOWALNOŚĆ, POSTAWANGARDA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, OGÓŁ, KURS, TEKTONIKA, SKUPISKO OSADNICZE, CIĄG TECHNOLOGICZNY, WODOCIĄGOWNIA, MARKETING INWAZYJNY, KWALIFIKACJA PRAWNA, IZOZYM, FAJECZKA, JĄDRO, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, REPETYCJA, BAGATELA, DRYFT GENETYCZNY, DIPLOID, BANK DANYCH, HOMOZYGOTA RECESYWNA, AKCENTUACJA, ŚLUB KONKORDATOWY, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, MATURKA, JĘZYK, TAGER, STRUMIEŃ ŚWIETLNY, FUZJA PIONOWA, DRAMATOPISARSTWO, MONOCENTRYZM, MORFOLOGIA, NACISK, WYMAGANIA SYSTEMOWE, SŁOWO POSIŁKOWE, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, ŚWIATŁO, KONTRDEMONSTRACJA, UNIKAMERALIZM, ALLELOPATIA, ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY, LEKSYKA, KRYTYKA, OBYWATELKA, CZYTANKA, WYMÓG, GRZBIET, ZEWNĘTRZE, WIERZYCIEL SOLIDARNY, ANALIZA RYZYKA, DZISIEJSZOŚĆ, REMONT BIEŻĄCY, CZUBATOŚĆ, LĘG, CZERWONY SZLAK, OKRES INTERGLACJALNY, JĘZYK LITERACKI, LICZBA KWANTOWA, NAZWA OPISOWA, PAWILON, K.K, RACEMAT, SPECJACJA RADIACYJNA, WZROST GOSPODARCZY, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, POZIOM, DINOCEFALOZAUR, WYLĄG, ENANCJOMER, ALFABET PALCOWY, ARTEFAKT, DYSLOKACJA, MDŁOŚĆ, KROPKA NAD I, INSTANCJA, GRUPA, KRYZYS WALUTOWY, MULTIKULTURALIZM, WARSZTAT, CENA MINIMALNA, IZOLACJA TERMICZNA, POBOROWY, OBRAZ, WALENCJA, KOD PASKOWY, DIEREZA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, AKCENT, ŁAWKA REZERWOWYCH, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ, SZYBOLET, MIEJSCE PRACY, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, ANALIZA KANONICZNA, TENSOR METRYCZNY, WULGARYZM, ANTYBIOGRAM, PRZEDZIAŁ, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, SPECJAŁ, PUNKT POMIAROWY, BIAŁORUSYCYZM, INTERGLACJAŁ, GOSPODARSTWO KRAJOWE, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, KOD OGRANICZONY, ?POWSZECHNY OBOWIĄZEK WOJSKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 662 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKCENT STAWIANY NA PIERWSZĄ SYLABĘ DANEGO WYRAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKCENT STAWIANY NA PIERWSZĄ SYLABĘ DANEGO WYRAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCENT INICJALNY akcent stawiany na pierwszą sylabę danego wyrazu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCENT INICJALNY
akcent stawiany na pierwszą sylabę danego wyrazu (na 15 lit.).

Oprócz AKCENT STAWIANY NA PIERWSZĄ SYLABĘ DANEGO WYRAZU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - AKCENT STAWIANY NA PIERWSZĄ SYLABĘ DANEGO WYRAZU. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x