WSKAŹNIK ZAMOŻNOŚCI OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA; OBLICZA SIĘ GO, DZIELĄC WARTOŚĆ PKB DANEGO PAŃSTWA PRZEZ LICZBĘ JEGO MIESZKAŃCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PKB PER CAPITA to:

wskaźnik zamożności obywateli danego państwa; oblicza się go, dzieląc wartość PKB danego państwa przez liczbę jego mieszkańców (na 12 lit.)PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA to:

wskaźnik zamożności obywateli danego państwa; oblicza się go, dzieląc wartość PKB danego państwa przez liczbę jego mieszkańców (na 29 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSKAŹNIK ZAMOŻNOŚCI OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA; OBLICZA SIĘ GO, DZIELĄC WARTOŚĆ PKB DANEGO PAŃSTWA PRZEZ LICZBĘ JEGO MIESZKAŃCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.607

NIESKWAPLIWOŚĆ, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, PŁYTKA CHODNIKOWA, WZORNIK, KYZYŁ, NACJA, RĘKOSKRZYDŁE, PHISHER, USTNOŚĆ, DYFERENCJACJA, RAMFORYNCHOWCE, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ZALICZENIE POCZTOWE, CZUJNIK GENERACYJNY, KONTRAKT TERYTORIALNY, BILOKACJA, LIGAWA, SPLOT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, TRANSLATOR, GALAKTYKA, TELEWIZJA KABLOWA, TEORIA KOLEJEK, DOJŚCIE, MA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, PODATEK OBROTOWY, TYTAN, LEGAR, PORÓD OPÓŹNIONY, GRZEBIEŃ BIODROWY, SZCZĘŚLIWOŚĆ, BOOROOLA, WIBROBETON, PRZESŁANIE, HIPOLOGIA, HERNYSTIR, GŁOWNIA KUKURYDZY, DERBY, REPUBLIKA FEDERALNA, STREETWORKER, PU, MUNGO, WAGA SZALKOWA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, DŁUGOŚĆ, LIRA, POLECENIE POCZTOWE, JEDNOSTKA, KWASZONKA, SUBWOOFER PASYWNY, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, GIMBOPATRIOTA, TERMIN ZAWITY, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, LIST INTENCYJNY, DETEKTOR JONIZACYJNY, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, NOC, LARGO, INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, KOLOR, PARWENIUSZ, WSKAŹNIK BARWY, BAJKA, PACKA, WYSOKI KOMISARZ, KOŚCIÓŁ, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, KASOWNIK, KONDOMINIUM, NADCIEKŁOŚĆ, WILCZA PASZCZA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, PRYZMA, OBELISK, PODANIE, RAKOWATOŚĆ, CHOROBA BAKTERYJNA, WĘZEŁ, ŚCIGACZ TORPEDOWY, PLAMA, ŁAŻENIE, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, DIAGRAM KWIATOWY, HISTORYCYZM, RYCERZ, MUZYK, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, LAGUNA, BAR MLECZNY, GENOMIKA FUNKCJONALNA, POLSKI, DZIAŁ OSOBOWY, KIRGIZJA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, AZOT AMONOWY, SKROMNOŚĆ, POLO, MODEL AMERYKAŃSKI, PARAMETR, DEKREMENT TŁUMIENIA, HRABSTWO, PRZEKŁADANIEC, DELEGAT, WINA UMYŚLNA, BRZEG, SŁUPICA, WODA PODSKÓRNA, PORUSZENIE, GAŁĘZIAK, WIENIEC, WSPÓŁBRZMIENIE, FONIATRIA, ELEMENT TOCZNY, TREND BOCZNY, WIRUS, ZWIĄZEK CHELATOWY, LIOFILIZACJA, KOREK TOPLIWY, EUDIMORFODON, TROJANKA, METAMERIA, SPOWALNIACZ, GEOFAG, IMMUNITET KONSULARNY, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, KREDYT KONSUMENCKI, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, NAWALANKA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, ARETOLOGIA, DAEWOO, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, ŻŁÓB LODOWCOWY, BIAŁORUTENISTYKA, ADRES ELEKTRONICZNY, NERKA RUCHOMA, NAPOLEONIZM, RADIOTECHNIK, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, KATALOG SYSTEMATYCZNY, OBCIĄŻNIK, KRÓTKOWIDZTWO, METAMORFIZM WSTECZNY, KUC CONNEMARA, POSTĘPOWANIE, KUCHNIA POLOWA, CNOTA KARDYNALNA, BAJDA, CZOŁO, UTYLITARYZM, WODA, AFEKT, PIEPRZ, MOTYW, DRZEWOŁAZOWATE, SILNIK GAŹNIKOWY, ADRES INTERNETOWY, TERMITIERA, KEDYW, SZAMBELAN PAPIESKI, KONTRETYKIETA, ADŻAPSANDAŁ, KARCIANE DOMINO, MASALA DOSA, CECHOWNIA, AEDICULA, STYGMAT, LIBRA, KASZANA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, KOMPLIKACJA, KOKTAJL MOŁOTOWA, SZKOŁA, BIBLIOTEKA GENOWA, KRZYŻYK, LÓD MARTWY, KOSZARNIAK, ZACIĘCIE, OPIEKA TERMINALNA, JOGIZM, CIŚNIENIE TĘTNICZE, MINA, REPERTUAR, AMH, HOHENZOLLERNOWIE, OSIEDLENIEC, NARZĄD KRYTYCZNY, GRADACJA, ŚMIECH, WERSJA REŻYSERSKA, RAKI, MASŁO, DUR POWROTNY, NIEZALEŻNOŚĆ, MAGMA, INDUKCJA, WYWÓZKA, POJAZD KOŁOWY, PODKÓWECZKA, CEBER, KARMEL, POJAWIENIE SIĘ, WAŁKARZ, EKONOMISTA, PAJĄK, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, PASAŻ, TRENING, AMPEROZWÓJ, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, APLIKACJA, JAPONKA, GĘSIARZ, STREFA PODKOSZOWA, TEMPO, SUBLITORAL, PALEC CYNKOWY, KRATA KSIĘCIA WALII, DYPTYK, OBSZAR ALIMENTACYJNY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PŁYWAK, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, FAKOMATOZA, KOMPRESJA DYNAMIKI, POLARYZACJA ŚWIATŁA, MUSSET, MOBIL, IMIĘ, PĘCHERZ MOCZOWY, MIĘSOŻERSTWO, MIKANIT, PEPSI, EWAPORAT, SPÓŁKA PARTNERSKA, REALIZM MAGICZNY, PANI, TROGLOBIONT, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, KIBOLSTWO, NIESUBORDYNACJA, ŻÓŁW CĘTKOWANY, KOSZAROWOŚĆ, FARERCZYK, DZIKUSKA, PERKOLACJA, SZYNOBUS, LATINO, DŁUŻNIK SOLIDARNY, PARA, RAJTUZY, KONFIRMACJA, LEWICA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, LATAWIEC, SUPERMOCARSTWO, POWSTANIE WARSZAWSKIE, AKROPOL, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, ZAJĘCZE GRUSZKI, JANTAZAUR, STYL KOLONIALNY, OPRZĘD, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, UCZEŃ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, FIRN, TONAŻ, PIĘĆDZIESIĄTKA, OLEWKA, ŁAWA MIEJSKA, SREBRNA PAPROĆ, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, NIEPOCHWYTNOŚĆ, WIDMO ABSORPCYJNE, CZARNA REAKCJA, GAJNIK LŚNIĄCY, BUTONIERKA, KONFISKATA, WILCZY OBŁĘD, NOC, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, PACZKA, GEN HIPOSTATYCZNY, WYDATEK MAJĄTKOWY, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ZDZIADZIENIE, WOLNY ZAWÓD, CZEK PALIWOWY, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, GWAŁTOWNOŚĆ, ADRES FIZYCZNY, NOGA, MIKROKROPKA, KONSONANTYZM, ?SUZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.607 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSKAŹNIK ZAMOŻNOŚCI OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA; OBLICZA SIĘ GO, DZIELĄC WARTOŚĆ PKB DANEGO PAŃSTWA PRZEZ LICZBĘ JEGO MIESZKAŃCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WSKAŹNIK ZAMOŻNOŚCI OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA; OBLICZA SIĘ GO, DZIELĄC WARTOŚĆ PKB DANEGO PAŃSTWA PRZEZ LICZBĘ JEGO MIESZKAŃCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PKB PER CAPITA wskaźnik zamożności obywateli danego państwa; oblicza się go, dzieląc wartość PKB danego państwa przez liczbę jego mieszkańców (na 12 lit.)
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA wskaźnik zamożności obywateli danego państwa; oblicza się go, dzieląc wartość PKB danego państwa przez liczbę jego mieszkańców (na 29 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PKB PER CAPITA
wskaźnik zamożności obywateli danego państwa; oblicza się go, dzieląc wartość PKB danego państwa przez liczbę jego mieszkańców (na 12 lit.).
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA
wskaźnik zamożności obywateli danego państwa; oblicza się go, dzieląc wartość PKB danego państwa przez liczbę jego mieszkańców (na 29 lit.).

Oprócz WSKAŹNIK ZAMOŻNOŚCI OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA; OBLICZA SIĘ GO, DZIELĄC WARTOŚĆ PKB DANEGO PAŃSTWA PRZEZ LICZBĘ JEGO MIESZKAŃCÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WSKAŹNIK ZAMOŻNOŚCI OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA; OBLICZA SIĘ GO, DZIELĄC WARTOŚĆ PKB DANEGO PAŃSTWA PRZEZ LICZBĘ JEGO MIESZKAŃCÓW. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x