KTOŚ, KTO DOKONUJE DROBNYCH KRADZIEŻY (NA PLACACH, DWORCACH) LUB ZAJMUJE SIĘ DROBNYM, NIELEGALNYM HANDLEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAJDANIARZ to:

ktoś, kto dokonuje drobnych kradzieży (na placach, dworcach) lub zajmuje się drobnym, nielegalnym handlem (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAJDANIARZ

MAJDANIARZ to:

rozwoziciel gazet, dostarczający je do sprzedawców ulicznych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO DOKONUJE DROBNYCH KRADZIEŻY (NA PLACACH, DWORCACH) LUB ZAJMUJE SIĘ DROBNYM, NIELEGALNYM HANDLEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.367

ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, BOMBA ATOMOWA, WIGOŃ, LAUFER CZARNOPOLOWY, MIKS, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, HETEROSFERA, RZECZY OSTATNIE, BALDACHIM, PAJĘCZYNA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, RADIOMECHANIK, NIENOWOCZESNOŚĆ, NIGER, PREZENTER, PAPROĆ DRZEWIASTA, PIKOMETR, MOSKIT, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, OŚNIK, ORIJA, DAŃ, RZEŹNIK, DOKUMENT LOKACYJNY, GORE-TEX, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, NAWÓJ, SKARGA, ŚMIESZKA, NARYS POLIGONALNY, FILEMON CIEMNY, DEZERTERKA, TEATR, FISZA, ŁAZĘGA, DOKŁADNOŚĆ, LAKIER, MAJMA, DYKTATURA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, WĘŻÓWKA, PUKNIĘCIE, MROŹNIA, KLIMAT KONTYNENTALNY, BARWNIK, OFICJEL, SKOK, PORTUGALSKI, MAIL, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, WARTKOŚĆ, OBEDIENCJA, CHOROBA TANGIERSKA, PRZEMYSŁÓWKA, DOCZESNA, RÓŻOWIEC BIAŁY, HAMULEC, PIJAR, ŚWIATŁOCIEŃ, MASKA POŚMIERTNA, ZMYWACZ, EKSPATRIANT, MENISK, BUFFETING, PRZYWÓZ, KASŁANIE, SAMOTRZASK, CZEKOLADZIARNIA, NERD, SWORZEŃ, MATCZYNOŚĆ, STREFA PODKOSZOWA, MUNGO, IRC, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, SYROP, IRENA, LOGIKA MATEMATYCZNA, KUBEK, WYRAŹNOŚĆ, RADIANT, MATERIAŁ BUDOWLANY, ODWROTNY AGONISTA, KAPITEL, ZIELONOŚĆ, RĘKAW, CIELENIE SIĘ LODOWCA, POWIEŚĆ SF, PAŃSTWO ZŁOŻONE, CZERNIAWKA SPADZIOWA, EWOLUCJA KASKADERSKA, GRZEBUŁA, LITERA, FIRMAMENT, CIĄG, DRABINKA, POSKRZYP, PODWIĘŹ, PAL, FUNT ANGIELSKI, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, KAUCZUKOWIEC, CLERK, DYMISJA, PRZEDROŚLE, TACZANKA, STEREOTYPIA RUCHOWA, GRAFITYZACJA, ZOOFAGIA, SPRYTNOŚĆ, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, WŁAZ, WÓZKOWY, KLIN, TOALETA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, RODZINA ZASTĘPCZA, NUR BIAŁODZIOBY, FILIŻANKA, ETOLA, SZANTA, PÓŁKLUZA, PROTEZA, TREŚĆ, APSYDA, GOSTEK, INDIANIN, DAR ZIEMI, JĘZYK STAROEGIPSKI, EPOKA, TELEGRAF OPTYCZNY, GOŁĘBICA, PŁASKI TALERZ, POMIESZANY, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, SY, HORYZONT ZDARZEŃ, DZIDZIA PIERNIK, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, CANTUS FIRMUS, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, REGULARNOŚĆ, KORTYNA, POJAZD NIENORMATYWNY, ALGORYTM ITERACYJNY, PIELGRZYM, ZAPALENIE, HEWEA, MIANOWANIEC, EKWILIBRYSTYKA, BEGONIA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, BANIECZKA, NOWICJAT, APTAMER, SAPROFAG, CZAPKA TEKTONICZNA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, NAMIAR, APLA, PARNAS, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, CZARCIK, SZCZUDŁO, HOŁDOWNIK, ZMIERACZEK PLAŻOWY, PARSZYWOŚĆ, TWIERDZENIE CEVY, CZARNY FILM, TRAWA PASTEWNA, MARKA, AMBULATORIUM, RAZ, ZAKONNICZKA, OMAR, REWALIDACJA, RÓŻA SKALNA, SPORT MOTOROWY, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, NUDYZM, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, AMH, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, CUKIERNIA, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, WAMPIR, KATOLICKOŚĆ, RAJD, USTĘPLIWOŚĆ, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, DOPPELGANGER, FITOGEOGRAFIA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, DASZEK, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, FULMAR ZWYCZAJNY, ELF, SORBET, DOBRY ZNAJOMY, EGRETA, HEIMAT, PRZEMYT PLECAKOWY, MANELE, FAKT NAUKOWY, RĘCZNOŚĆ, SULFON, OKULAR, ROPOMACICZE, ANTYCYPACJA, KAWLATA, GŁADKOMÓZGOWIE, ZDRADA, POLIGAMIA, LEGWAN GŁUCHY, CYNOBER, PEŁNIA, CHRZĄSTKA, KOOPERANT, KREDYT INWESTYCYJNY, ASTRONOMIA POZYCYJNA, FLUIDYZACJA, JEJMOŚĆ, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, BLOK ENERGETYCZNY, KOŃCZYNA GÓRNA, STÓŁ, PROPORZEC, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, MŁOT, WERANDA, LASKA, AZOLLA DROBNA, STUDNIA ABISYŃSKA, N-GRAM, ZUCH, APOKATASTAZA, DEKIELEK, POŻYCZKA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, SOLANKA, PRÓG WYBORCZY, WINDA, MAMIDŁO, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ZAWŁOKA, TEREN ZIELONY, KONSEKRACJA, TRAWERS, ROZBRATEL, RUMUŃSKI, ELEKTRON WALENCYJNY, HARMONIKA, KOLEUS, EFEKT, GRZYB NIEJADALNY, DZIEWCZYNIĄTKO, BAZGRAŁA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, CYBERPANK, BARCZATKA GŁOGOWICA, NASOSZNIK TRZĘŚ, SZAŁWIA, DYMISJA, OBUDOWA, KLAUZULA GENERALNA, SWĘDZENIE, KAZIRODCZOŚĆ, SŁOMA TARGANA, DZIECINNOŚĆ, LEBERA, CHYTRY LIS, NIEREZYDENT, ZŁĄCZE, PRZEKLĘTNIK, ŁYKACZ, AKCELERATOR KOŁOWY, SZMUGLER, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, DIAKON, GALERIA HANDLOWA, WAMPIR, DOZORCA, SPRZĘCIOR, MARKIZETA, SYGNAŁ, WIESŁAW, ŁATKA, ŻALE, OBRAZ, SZYBKOŚĆ, HARACZOWNIK, ODEZWA, TEUTOŃSKI, AGREGAT, RYGIEL, ?ROZWÓJ ZALEŻNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.367 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO DOKONUJE DROBNYCH KRADZIEŻY (NA PLACACH, DWORCACH) LUB ZAJMUJE SIĘ DROBNYM, NIELEGALNYM HANDLEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO DOKONUJE DROBNYCH KRADZIEŻY (NA PLACACH, DWORCACH) LUB ZAJMUJE SIĘ DROBNYM, NIELEGALNYM HANDLEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAJDANIARZ ktoś, kto dokonuje drobnych kradzieży (na placach, dworcach) lub zajmuje się drobnym, nielegalnym handlem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAJDANIARZ
ktoś, kto dokonuje drobnych kradzieży (na placach, dworcach) lub zajmuje się drobnym, nielegalnym handlem (na 10 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO DOKONUJE DROBNYCH KRADZIEŻY (NA PLACACH, DWORCACH) LUB ZAJMUJE SIĘ DROBNYM, NIELEGALNYM HANDLEM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KTOŚ, KTO DOKONUJE DROBNYCH KRADZIEŻY (NA PLACACH, DWORCACH) LUB ZAJMUJE SIĘ DROBNYM, NIELEGALNYM HANDLEM. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast