GRUPA UZWOJEŃ GENERATORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAZA to:

grupa uzwojeń generatora (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAZA

FAZA to:

zmienny, z punktu widzenia obserwatora, wygląd ciała niebieskiego, który zależy od etapu pokonywanej drogi po orbicie i chwilowego położenia względem Słońca (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, stan procesu, moment w czasie trwania rozwoju jakiegoś zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej (na 4 lit.)FAZA to:

wielkość fizyczna, która określa stan zjawiska okresowego (na 4 lit.)FAZA to:

jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych (na 4 lit.)FAZA to:

obwód elektryczny - układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego (na 4 lit.)FAZA to:

stan, zwłaszcza głupawka, śmiechawka, także stan, w którym wszystko wydaje się dziwne,schizowe (głównie po narkotykach) lub stan, w którym człowiek sobie coś wmówił, nakręcił się, doszedł do przekonania, że coś, czego nie ma, istnieje (na 4 lit.)FAZA to:

korba na coś - stan, który pojawia się, gdy ktoś jest zafiksowany, bardzo nastawiony na coś, napalony, gdy ktoś uporczywie o czymś myśli (na 4 lit.)FAZA to:

ukośne ścięcie krawędzi przedmiotu (np. muru, lustra, stołu, części maszyn), wykonywane ze względów estetycznych, praktycznych (ostra krawędź łatwiej ulega uszkodzeniom) lub dla uchronienia użytkowników przed zranieniem (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety obserwowany z innej planety (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety, zależny od tego jaka część Księżyca (planety) oświetlona przez Słońce jest widoczna dla obserwatora (na 4 lit.)FAZA to:

skośnie ścięcie krawędzi np. w elemencie kamiennym (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, okres (na 4 lit.)FAZA to:

etap, stadium zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

etap, tura (na 4 lit.)FAZA to:

stadium procesu, zjawiska (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA UZWOJEŃ GENERATORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 839

DZIESIĄTKA, GARSTKA, SZPICA, ZESPÓŁ WOKALNY, FAZA, FORUM, ŁEMKOWIE, POPULACJA, BENZOIL, SULFOTLENEK, RODZINA, CHÓR, MUR, REPREZENTACJA, PIELGRZYMKA, METODA TERMICZNA, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, GRUPA HYDROKSYLOWA, OCHRONA, METYLEN, ZAŁOŻENIE, KOMOSOWATE, BAKTERIE PURPUROWE, PIŻMÓWKI, PEDALSTWO, GETTO, OKRZYK, FAZA, SYSTOL, ENAMINA, FAZA ROZKWITU, TERIODONTY, SIKWIAKI, EUROSTREFA, CZARNA REAKCJA, SĄD WOJENNY, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, JĘZYKI LAPOŃSKIE, ATAK, SEKCIARSTWO, QUADRIVIUM, DUNGANIE, GRUPA KRWI, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, MRUKOKSZTAŁTNE, GRONO, KASTA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, JĘZYK ŻYWY, CIŚNIENIE, ŻYDOWSZCZYZNA, BAKTERIE MLEKOWE, PEWNIAK, LUDY TURAŃSKIE, BIBLISTYKA, GRUPA ILORAZOWA, SEKCJA, GRUPA SKŁADNIOWA, MARSZ, GRASER, CYRK, AREOPAG, DŁUGOSZOWE, CZWORONOGI, EDAFOZAURY, MOLEKUŁA, SPÓŁKA, ZIELONE KOŁNIERZYKI, OBLICZENIA INTELIGENTNE, POMOC, RURECZNIKOWATE, WYŁAM, FRANCISZKANKI, KECZUOWIE, NASTAWA, SIŁA, FAZA OŻYWIENIA, ORGAN, GRAPTOLITY, GRUPA, STRUNOOGONOWE, FAZA ANALNA, PRAWNICTWO, GRUPA KARBOKSYLOWA, PANTEON, GRUPA PERMUTACJI, WYZNANIE, ODPRZĘG, CERAMIKA SANITARNA, PRAWNICY, SOCJETA, SZCZEP, SÓL ZIEMI, GRUPA PROPYLOWA, REGESTR, DIASTOLE, TETRAPODY, TABOR, JĘZYKI BANTU, DRUŻYNA SKAUTOWA, WYZNANIE RELIGIJNE, BRANLE, ÓSEMKA, KLASTER REGIONALNY, CONSAGRA, PRAWICA, MIŁORZĘBOWE, KASTA, POŁOZY, EUGLENINY, GANG, ŚMIETANKA, GRUPA ARYLOWA, TAGALOWIE, GRUPA ETNICZNA, GARŚĆ, GRUPA BIOLOGICZNA, ŻYWIOŁ, KLASTER, FAZA, MAJOWIE, ROŚLINY NASIENNE, OSIEMNASTKA, SKARB, GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE, CYNK, ZARANIE, KONTRDEMONSTRACJA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, GRUPA WERBALNA, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, KOLUMNA, ZAKRES POJĘCIOWY, DZIKIE RÓŻE, OŚ PRIORYTETOWA, KSIĘŻA, ORGANIZACJA, KOMPLET, PAREJAZAURY, PINCZER, KONWÓJ, WOREK, ROK, PODGATUNEK, STAROGRECKI, POLICJA POLITYCZNA, WATAHA, GRUPA, RÓJ, KLASTER KOMPUTEROWY, FRAZA, FAZA, SKRZYDEŁKO, SZTAB SZKOLENIOWY, PRASA, KLASA, ANIOŁ STRÓŻ, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, GRUPA WAROWNA, KONTEKST, CERKIEW, FAZA, GRUPA DYSKUSYJNA, TERCJA, BOTNET, GRUPA METYLOWA, SEKCJA DĘTA BLASZANA, CZŁON NADRZĘDNY, ZWIERZĘ, GROMADA, FAZA, ZEZWÓJ, ŚRODOWISKO, SSAK MORSKI, LUSTRO, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZESPÓŁ, RADA PROGRAMOWA, PELETON, MOKASYNY, CZŁON SKŁADNIOWY, PIŁONOSOKSZTAŁTNE, CAMERATA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, STARA WIARA, MITOSPOROWE, ZESTRÓJ AKCENTOWY, GRUPA DIEDRALNA, REZERWA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, JĘZYKI FIŃSKOMARYJSKIE, RADA STARCÓW, KOLUMNA, WYMIANA, PRAWORZĄDNOŚĆ, KANAŁ PRZERZUTOWY, PELYKOZAURY, GRUPA PRZEMIENNA, LUDEK, TYTANOZAUROKSZTAŁTNE, KONTRKULTURA, WSPARCIE, PIRYDOKSAL, MULTIPLET WIDMOWY, MĘTY SPOŁECZNE, GRUPA WSPARCIA, KRĘGI, PAŃSTWO, TERMOPLASTYKA, TSA, JĘZYKI TURAŃSKIE, ULTRA, DZIEWIĘTNASTKA, GENERACJA, KOZACTWO, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ETAP, ARUMUŃSKI, ZESPÓŁ, PODRODZAJ, GRUPA ABELOWA, BUSZBOK, SPRZĘT SPORTOWY, GRUPA TOPOLOGICZNA, OBSADA, KONKURENCJA, MNIEJSZOŚĆ, WIĄD RDZENIA, OSADA, RADA, HORDA, GRUPA, DIAKONIA, OFIAKODONTY, PÓŁOKRĄG, BATERIA, HIGH LIFE, KAMARAN, CISINA, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, ŁOŻYSKOWIEC, DWUSETKA, TECHNOKRACJA, KONSTELACJA, ESTABLISHMENT, DESKRYPTOR, PAPROCIE, SZCZEP, PIKIETA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, ZAUROPODOMORFY, DWUDZIESTKA, KOŁYMA, KOŁA, ASYSTENCJA, SĄD WOJSKOWY, FAZA KSIĘŻYCA, CHIŃSKI, SĄD OKRĘGOWY, GRUSZE ZACHODNIE, ZABURZENIA RUCHOWE, GRUPA, ODJAZD, ŁAŃCUCH POKARMOWY, FAZA, PANTEON, ALASKAN HUSKY, FAZA, BANDA, ŚWIERZBOWCE, PLEMIĘ, HOMOMORFIZM, MARSZ, SITWA, SILNIK RELUKTANCYJNY, SENAT, GŁUŻENIE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, PODTYP, CIAŁO, RODZINA KLANOWA, POCZĄTEK, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, GRUPA ROZWIĄZALNA, AWANGARDA, OBOZOWISKO, KANARKI KSZTAŁTNE, EKSPEDYCJA, PARTYJKA, PLEJADA, PUNKT WYPADOWY, OPAR, DIAPSYDY, FAZA, RAMKA ODCZYTU, TYTANOZAURY, PODZIEMIE, SEKTA, LICYTACJA, ?KLASTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA UZWOJEŃ GENERATORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA UZWOJEŃ GENERATORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAZA grupa uzwojeń generatora (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAZA
grupa uzwojeń generatora (na 4 lit.).

Oprócz GRUPA UZWOJEŃ GENERATORA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - GRUPA UZWOJEŃ GENERATORA. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast