W MATEMATYCE: ZBIÓR DOWOLNYCH ELEMENTÓW, W KTÓRYM OKREŚLONE JEST DZIAŁANIE NA DWÓCH DOWOLNYCH ELEMENTACH, DAJĄCE W WYNIKU ZNÓW ELEMENT TEGO ZBIORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA to:

w matematyce: zbiór dowolnych elementów, w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUPA

GRUPA to:

całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.)GRUPA to:

jednostka klasyfikacyjna, kategoria (na 5 lit.)GRUPA to:

grupa ludzi, zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią, jakąś relacją (na 5 lit.)GRUPA to:

pewna liczba osób współpracujących ze sobą, tworzących zespół, dającą się wyodrębnić całość (na 5 lit.)GRUPA to:

w chemii, fizyce: zespół, rodzina pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków (na 5 lit.)GRUPA to:

w geologii: największa jednostka podziału utworów geologicznych (na 5 lit.)GRUPA to:

w wojskowości: oddziały lub związki taktyczne połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania danego zadania (na 5 lit.)GRUPA to:

w plastyce: rodzaj tradycyjnej klasycznej kompozycji rzeźbiarskiej, czasem malarskiej (na 5 lit.)GRUPA to:

w biologii: kategoria pomocnicza w systematyce organizmów, niższa od gromady, a wyższa od rzędu (na 5 lit.)GRUPA to:

w chemii: szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE: ZBIÓR DOWOLNYCH ELEMENTÓW, W KTÓRYM OKREŚLONE JEST DZIAŁANIE NA DWÓCH DOWOLNYCH ELEMENTACH, DAJĄCE W WYNIKU ZNÓW ELEMENT TEGO ZBIORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.023

SKORUPIAKI, SAUNAMISTRZ, ZBIÓR MANDELBROTA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WIESZAK, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, AUTOMATYKA POGODOWA, ŁAGIER, ŁUSKA, PRZEJŚCIÓWKA, PLATON, SŁODYCZ, JĘZYK MASZYNOWY, ŁĄCZNIK CIECZOWY, NIENAGANNOŚĆ, ALKALOID, SWAP WALUTOWY, DIAK, KAPLICA CHRZCIELNA, ABSURD, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, WIEK PROKREACYJNY, GEN RECESYWNY, ALGORYTM JAKOBIANOWY, INSTRUMENT POCHODNY, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, WSPARCIE, PRÓG BÓLU, CZYNNIK ENDOGENICZNY, KOLUMNA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, SPRAWNOŚĆ, ESENCJA, KONSTELACJA, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, KONSEKWENTNOŚĆ, ZMIANA, STYLING, KRWINKOWCE, OSZCZĘDNOŚĆ, KING, WSZECHSTWORZENIE, UNIWERSYTET, PRYZMAT PENTAGONALNY, SPRZĘT SPORTOWY, BALIA, BATTERIE, REKIN PIASKOWY, FLAWONOID, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, KLUB POSELSKI, WÓZ KEMPINGOWY, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, WERBLISTKA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, FANTAZJA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, DZIEŁO SZTUKI, SILNIK SZEREGOWY, PASZCZAK, AMPLITUDA, SIŁA ROBOCZA, ZŁY CZŁOWIEK, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, CAŁY TON, NUMER KIERUNKOWY, BARWY NARODOWE, JOGURCIK, KAKADU, FIKCJA, FRAKCJONISTA, NAUKI O ZIEMI, FIRLETKA, PODŁOTA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, REPREZENTACJA, ELEKTRON, ŁĄCZNIK OLEJOWY, OCIOS, ŻARTOBLIWOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, WAPNIARKA, WOJNA CELNA, CZOP, GRYZETKA, KWADRANT, FITOASOCJACJA, BLOCZEK, BIOZA, PARYTET, SZTAFAŻ, KSEROGRAFIA, SAKSOŃSKI, MAPA MENTALNA, WĘZINA TARCZYCY, FAMA, WNĘTRZE, JĘZYK GALICYJSKI, PEPINIERA, ZIMORODEK, KWAS FTALOWY, PREDYSPOZYCJA, JAD TRUPI, JĘZYK DUNGAŃSKI, POMYŁKA, KRĄŻEK, GERMAŃSKOŚĆ, ŁUK ŚCIĘGNISTY, MONARCHIZM, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, SONDA, ŻARŁACZ SZARY, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, TRUD, SKURWYSYŃSTWO, KRAJE, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, DOSADNOŚĆ, WALKA, NEFROLEPIS, ROMANS GOTYCKI, KLEJÓWKA, RYNEK WEWNĘTRZNY, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, KRAWĘDŹ, CZEK BEZ POKRYCIA, WALEŃ, BIEGUN POTYLICZNY, LEKARZ RODZINNY, OSET, STAN PRZEDZAWAŁOWY, PRELUDIUM, OKRZYK, OSTATNIA, SONDA INTERNETOWA, POZIOM, OPŁYWKA, TOTEM, NUTRIETY, JARZMO, NIEUWAŻNOŚĆ, NEGACYJNOŚĆ, WAFELEK, STREFA EURO, WYMIAR, OSKARŻENIE PRYWATNE, SYNSET, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, TERAPIA GESTALT, SKRZYDEŁKO, WSPINACZKA SPORTOWA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, DOWCIPNOŚĆ, WAŁ DZIĄSŁOWY, WIEŻA ZEGAROWA, SENAT, PODDANY, ZBIÓR, WAGA SZALOWA, KOŚCIÓŁ, SEMEM, GRUPA IMIENNA, STYLON, WYMIANA, PIZOID, PSYCHUSZKA, OSADA, SKUBANIEC, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, KANARKI KSZTAŁTNE, MASZT, MASELNICZKA, CZWORONOGI, WŁÓKNO WĘGLOWE, WŚCIEK DUPY, TAUTOLOGIA, KLEPISKO, CZASOCHŁONNOŚĆ, PRZEDMURZE, WYDANIE, PUNKT KATECHETYCZNY, BEZA, PETROCHEMIKALIA, IDIOTYCZNOŚĆ, BRYLASTOŚĆ, ANILANA, OSTROŚĆ, WIĄZANIE ATOMOWE, BEZROBOCIE AGRARNE, BROŃ, SZCZYT SZCZYTÓW, TRIAL, JABŁKO NANERCZOWE, LAMA, PRZEZORNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, PSZCZOŁA MIODNA, KOŁYMA, RAJFURKA, POWIDŁA, KUM, BASZTAN, TRYCZNIK, ŚRUBOWIEC, DAUMONT, WZNIOS, TERIODONTY, OKRES NIESKŁADKOWY, BIDŁO, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, BASTION, GÓRY ZRĘBOWE, WIRUS WŚCIEKLIZNY, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, STOPIEŃ, OFENSYWA, BONITO, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PUNKT OGNIOWY, LEJ POLARNY, GAZA, 1,2-BENZOCHINON, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, KETOZA, BIAŁY ZNAK, FORMA PÓŁTORALINIOWA, KROWIENIEC, POJĘCIE MATEMATYCZNE, PODUSZKA, ROZDZIALIK, DŻUNGLA, OKNO KROSNOWE, PLATYNOGŁÓWKA, KOMBATANCKOŚĆ, PRZEGRODA NOSOWA, RENTA INWALIDZKA, ZBROJA, POCHYLNIA, HUBA WIERZBOWA, WAGA SZALKOWA, PIRYDOKSAMINA, LĘK SEPARACYJNY, ODJEMNIK, ANALIZA FUNDAMENTALNA, ROSTRY, NARWALOWATE, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, OBSZAR, POLAR, KOŁO, OKRĄG OPISANY, FILOLOGIA ANGIELSKA, NIEOBFITOŚĆ, ZBIORÓWKA, ENOL, WSPÓŁISTNIENIE, MASA KAJMAKOWA, BYT ABSOLUTNY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, GRUPA CELOWA, PARTYKUŁA, PROGRAM TELEWIZYJNY, SWORZEŃ, DRĄG TŁOKOWY, MIÓD PITNY, GERMAŃSKI, GÓRA PODWODNA, GREKA, SILNIK KOMUTATOROWY, DYSOCJANT, PODWIELOKROTNOŚĆ, CHROMOSOM POLITENICZNY, BIEGŁOŚĆ, SPAW, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KRATA PODGRUP, POCIĄG EKSPRESOWY, GRAF PODSTAWOWY, TRZECIA CZĘŚĆ, GĄSZCZ, OGNIWO GALWANICZNE, MIARA NIEZMIENNICZA, GAZ DOSKONAŁY, OPASKA, STYLISTA, OGRÓD ZOOLOGICZNY, PLANIMETRIA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, SŁUP ENERGETYCZNY, TUNEL, KLOMIFEN, ETYL, GÓWNOZJADZTWO, PODRZEŃ, LEKTURA, WALEC, ?PIDŻYN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.023 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE: ZBIÓR DOWOLNYCH ELEMENTÓW, W KTÓRYM OKREŚLONE JEST DZIAŁANIE NA DWÓCH DOWOLNYCH ELEMENTACH, DAJĄCE W WYNIKU ZNÓW ELEMENT TEGO ZBIORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE: ZBIÓR DOWOLNYCH ELEMENTÓW, W KTÓRYM OKREŚLONE JEST DZIAŁANIE NA DWÓCH DOWOLNYCH ELEMENTACH, DAJĄCE W WYNIKU ZNÓW ELEMENT TEGO ZBIORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA w matematyce: zbiór dowolnych elementów, w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA
w matematyce: zbiór dowolnych elementów, w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru (na 5 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE: ZBIÓR DOWOLNYCH ELEMENTÓW, W KTÓRYM OKREŚLONE JEST DZIAŁANIE NA DWÓCH DOWOLNYCH ELEMENTACH, DAJĄCE W WYNIKU ZNÓW ELEMENT TEGO ZBIORU sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - W MATEMATYCE: ZBIÓR DOWOLNYCH ELEMENTÓW, W KTÓRYM OKREŚLONE JEST DZIAŁANIE NA DWÓCH DOWOLNYCH ELEMENTACH, DAJĄCE W WYNIKU ZNÓW ELEMENT TEGO ZBIORU. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x