ODMIANA TYRYSTORA, DWUKIERUNKOWY PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT WYZWALAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH POŁĄCZONYCH ANTYRÓWNOLEGLE (RÓWNOLEGLE I PRZECIWSOBNIE) DYNISTORÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIAK to:

odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DIAK

DIAK to:

w kościele prawosławnym i grekokatolickim kantor, który pomaga kapłanowi w posłudze (na 4 lit.)DIAK to:

pisarz w kancelarii królewskiej na Rusi (na 4 lit.)DIAK to:

przewodniczący prikazu w Carstwie Rosyjskim (na 4 lit.)DIAK to:

w kościele prawosławnym i greckokatolickim kleryk, psalmista (na 4 lit.)DIAK to:

psalmista (na 4 lit.)DIAK to:

śpiewak cerkiewny (na 4 lit.)DIAK to:

psalmista w cerkwi (na 4 lit.)DIAK to:

prawosławny psalmista (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA TYRYSTORA, DWUKIERUNKOWY PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT WYZWALAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH POŁĄCZONYCH ANTYRÓWNOLEGLE (RÓWNOLEGLE I PRZECIWSOBNIE) DYNISTORÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.396

KUC KASPIJSKI, WODY INGLACJALNE, ORZECH KOKOSOWY, LUKIER, REPERTUAR, ANALIZA FUNKCJONALNA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, BABA JĘDZA, ABSURD NAZWOWY, ELIMINACJE, NIESPRAWNOŚĆ, PRZEDNÓWEK, REMINISCENCJA, SYSTEMATYKA, OPOZYCJONISTKA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, JARZMO, CZŁOWIEK PIÓRA, ŁADUNEK BOJOWY, IRISH DRAFT, KAPUSTA PASTEWNA, MAZUREK, DRUT, WIĄZADŁO, GROOMING, OKRES DOSTOSOWAWCZY, KULON, ANTYKWARNIA, PŁYTKA NAZĘBNA, ZESPÓŁ CAPLANA, RYBY MORSKIE, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, KĄPIEL SŁONECZNA, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, IMMUNOLOGIA, SOJA, FREEGANIN, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, WYSKLEPEK, PIERŚCIENIE GIMNASTYCZNE, PRAWOSKRĘT, ŻARNIK, STYCZNOŚĆ, BUDOWLA CENTRALNA, IZBA, CHOROBA NASU-HAKOLI, WAPIENNIK, TRUSIA, CZERPAK, ADSORBAT, DWUTLENEK SIARKI, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, DWUPRZYMIERZE, FIGURA, BIBLISTYKA, STACJA, PRZĘSŁO, NAPINACZ, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, EPILEPTOLOG, MILLET, PASIBRZUCH, SZTUKA LUDOWA, AUTOSZCZEPIONKA, BELKOWANIE, CHŁODNIK, SEMAFOR, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, TĘTNICA KREZKOWA, DECYMA, PIECHUR, ARABSKI, USTNIK, MERSYTEMA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, SYMULACJONIZM, WIBRATO, JASTRZĘBNIK, NERD, NASADA, DEBEL, MIĘSO, OSUWISKO, CYKL MIESIĘCZNY, PRZEDGÓRZE, ZGRZEWKA, KOMORA MINOWA, LENIWCOWATE, BIKINIARZ, HARMONIJKA USTNA, TRUFLA, BOHATER POZYTYWNY, CHOROBA OLLIERA, WIELOBÓJ, RÓG, TSUNAMI, PISEMNOŚĆ, KILOFEK, PADACZKA ODRUCHOWA, CEGLARSTWO, FUNKCJA NAZWOWA, HIPIATRIA, WRAK, PARA MINIMALNA, CHELAT, OMLET, POZWANY, ŻYTO, MASOŃSKOŚĆ, NERWICA NIEDZIELNA, SZAJBA, LAWONICHA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, RYNKOWOŚĆ, PRZESZKODOWIEC, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, WIELKORUSKI, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, NENCKI, SOFCIK, MAJZA, RUSYCYSTYKA, SŁUPEK, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, LANSJER, POJAZD LĄDOWY, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, DRYL, PULSACJA, MOC, AMAZONKA, TŁO, HOMOGENIZATOR, ZAWAŁ, PRZEPRÓCHA, ŁUPEK, WYRĘBA, ZŁÓG, ATMORADIOGRAF, PSZCZOŁA KAMPINOSKA, ŁASKAWCA, CHOROBA POCAŁUNKÓW, JĘZYK EZOPOWY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SPRINTER, DOM WIELORODZINNY, ROCK, PRYSKAWKA, KRĄŻNIK, RYNEK, GOŁOLEDŹ, POPRZEDNIK, CYRK, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, ANTARKTYKA, ŹRÓDŁO, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, LITEWSKI, MIKROCHIRURGIA, MYJNIA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, UTYLITARYZM, MYŚLIWY, KAZUS, HEMATOLOGIA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PINGWIN PAPUA, DOJNICA, PLASTYKA, MARASKA, ZEZWÓJ, TYKA, KOD DWÓJKOWY, ASPIRATA, FUNKCJA ZDANIOWA, SZAROZIEM, MLECZARZ, PROTOZOOLOGIA, SZCZĘKOT, SZPACHLARZ, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, CZARNY KARZEŁ, BANIAK, ISKIERNIK, KANTALUP, SUŁTANIT, GALARETA, ŁAŃCUSZEK, DYWESTYCJA, GOSPODARKA RYNKOWA, TAKTYKA, BARCZATKA, BIAŁKO, KONSERWIARNIA, HIGHLAND, STOPKA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ARCHITEKT WNĘTRZ, SOKOLE OKO, CZUJKA, MONOCHORD, TRZĘŚLIKOWCE, ŻELE, RZUTKA, SMAR MASZYNOWY, MISKA, PRZĘSŁO, BIOMETEOROLOGIA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, PATYK, ZAPŁON ISKROWY, WOLTYŻER, KLINIEC, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, OŚWIETLACZ, LODRANIT, PACZKA, MITRA, BRAMKA LOGICZNA, UCIECZKA, WŁÓCZYKIJ, RARYTASIK, CUKIERNIA, OBLICZNOŚĆ, BRANIE WZORU, ELOPSOPODOBNE, JABŁKO NANERCZOWE, HACZYK, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, WAŁ, PIANOLA, PALEOBOTANIKA, BECZKA, TWISTOR, MALARSTWO FIGURATYNWE, PRASOWNIA, RELACJA ZWROTNA, DYSKURSYWNOŚĆ, JER SŁABY, UBOŻENIE, PRACOWNIA, PŁOZA, MIGRACJA PLANETARNA, WARZELNIA, ROŻEK, ANAKREONTYK, ZAPAŚĆ, GÓRNICTWO MORSKIE, ROZJAZD, STADIUM LARWALNE, GRA, MINA, GRUPA KARBOKSYLOWA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PRZEPYCHACZKA, FILOLOGIA, KLAWISZ, GAŁĘZATKA KULISTA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, ŚWINIA CELEBESKA, FONIATRIA, WAHACZ WZDŁUŻNY, REGENT, CHEMIA, AMONAL, MARTWOTA, MARKETING INWAZYJNY, ARTYSTA, POSTĘPACTWO, WIERTNIK, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, WNIEBOWSTĄPIENIE, ZATRUCIE SIĘ, REP, PRĘDKOŚĆ FALOWA, REKURS, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, KOSZT ALTERNATYWNY, KART, GAMBIR, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, GWIAZDARZ, ETOLOGIA, SPŁATA BALONOWA, PORZĄDEK KORYNCKI, KRĘGOWCE, TRUTEŃ, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, RÓG, KANAŁ WENTYLACYJNY, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, CIĘGNO, STARY MALUTKI, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, ?LINIA ŚRUBOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.396 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA TYRYSTORA, DWUKIERUNKOWY PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT WYZWALAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH POŁĄCZONYCH ANTYRÓWNOLEGLE (RÓWNOLEGLE I PRZECIWSOBNIE) DYNISTORÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA TYRYSTORA, DWUKIERUNKOWY PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT WYZWALAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH POŁĄCZONYCH ANTYRÓWNOLEGLE (RÓWNOLEGLE I PRZECIWSOBNIE) DYNISTORÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIAK odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIAK
odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów (na 4 lit.).

Oprócz ODMIANA TYRYSTORA, DWUKIERUNKOWY PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT WYZWALAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH POŁĄCZONYCH ANTYRÓWNOLEGLE (RÓWNOLEGLE I PRZECIWSOBNIE) DYNISTORÓW sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ODMIANA TYRYSTORA, DWUKIERUNKOWY PÓŁPRZEWODNIKOWY ELEMENT WYZWALAJĄCY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH POŁĄCZONYCH ANTYRÓWNOLEGLE (RÓWNOLEGLE I PRZECIWSOBNIE) DYNISTORÓW. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x